Ekonomika


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z hodiny ekonomiky. Zabývá se hlavní činností podniku nebo národním hospodářstvím.

Obsah

1.
Zápis do ekonomiky

Úryvek

"Základy finančního hospodaření
NÁKLADY:
-jsou to prostředky, které musíme vynaložit na býrobu
člení se na :
-náklady provozní (př. Materiál, mzdy, reklama)
-náklady finanční –souvisí s penězi – patří sem: placené úroky z úvěrů, pokuty, penále..
-náklady mimořádné – manka (chybějící peníze, škody při živelných pohromách

VÝNOSY:
-jsou to zejména tržby z prodeje výrobků

tržba = množství prodaných výrobků x cena

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK = rozdíl mezi výnosy a náklady = může to být zisk nebo ztráta

Zisk = výnosy jsou vyšší než náklady
Ztráta = výnosy jsou nižší než náklady

Národní hospodářství
= složitý celek, ve kterém se uskutečňují různé ekonomické činnosti

Člení se na 4 odvětví:
1. výroba
2. obchod
3. služby
4. veřejná správa (neziskový sektor)

1. výroba:
-patří sem dobývání (těžba surovin), zemědělství, lesnictví, rybolov, zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny, vody a plynu

2. obchod- prodej veškerého zboží
3. Služby – opravy motorových vozidel, pohostinství a ubytování, doprava, pošta a telekomunikace, pojišťovnictví a peněžnictví
4. veřejná správa (neziskový sektor)
-patří sem státní instituce, které netvoří zisk a jsou financovány ze státního rozpočtu
patří sem: armáda, policie, školství, zdravotnictví, úřady sociálního a zdravotního zabezpečení a zpráva státu (ministerstva, sudy, krajské, městské a obecní úřady)

v národním hospodářství probíhá hospodářský proces, který má 4 fáze:
1. výroby
2. rozdělování a přerozdělování
3. směna
4. spotřeba
1. výroba
-většinu statků nenalezneme v přírodě a je nutné je vyrobit
-výroba je činnost při které člověk přetváří přírodu ve statek
-vyrábět mohou buď jednotlivci (živnostníci) nebo firmy
-k výrobě je nutné mít tyto 3 faktory:
a) práce = cílevědomá činnost člověka, při které člověk vytváří statky a služby = využívá k tomu svoji pracovní sílu
b) pracovní síla = souhrn fyzických a psychických schopností člověka k práci
přírodní zdroje – nachází se v přírodě v omezeném množství, jsou tedy vzácné
-jejich cena roste, protože jsou vyčerpatelné
c) kapitál – jsou peníze, které přinášejí další peníze
-pokud vložíme kapitál do výroby dostáváme zisk
-pokud vložíme kapitál do banky, získáváme úrok"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x537a452d0aee9.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Hlavni_cinnost_podniku_19_5.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2166x
2. Vypravování 1570x
3. Reportáž 1301x
4. Lakomec-Moliere 632x
5. Slohové práce 393x
6. Stížnost 302x
7. Bylo nás pět 271x
8. Osobní dopis 225x
9. Odpověď na objednávku 223x
10. Odpověď na urgenci 211x