Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Evropské státy

Evropské státyKategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor referátů ze zeměpisu seznamuje s jednotlivými státy Evropy. Nejprve se text zaměřuje na zemědělství a dopravu České republiky a poté charakterizuje přírodní podmínky, hospodářství, obyvatelstvo nebo dopravu evropských zemí.

Obsah

1.
Česká republika
1.1.
Zemědělství
1.2.
Doprava
1.3.
Služby a cestovní ruch
2.
Západní Evropa
2.1.
Obecná charakteristika
2.2.
Velká Británie
2.3.
Irsko
2.4.
Francie
2.5.
Belgie
2.6.
Nizozemí
2.7.
Lucembursko
3.
Jižní Evropa
3.1.
Povrch
3.2.
Španělsko
3.3.
Portugalsko
3.4.
Itálie
3.5.
Řecko
4.
Severní Evropa
4.1.
Obecná charakteristika
4.2.
Norsko
4.3.
Švédsko
4.4.
Finsko
4.5.
Dánsko
4.6.
Island
4.7.
Pobaltské státy
5.
Střední Evropa
5.1.
Povrch
5.2.
Německo
5.3.
Rakousko
5.4.
Lichtenštejnsko
5.5.
Švýcarsko
6.
Státy východní Evropy
6.1.
Povrch
6.2.
Polsko
6.3.
Slovensko
6.4.
Maďarsko
6.5.
Bulharsko
6.6.
Rumunsko
6.7.
Slovinsko
6.8.
Balkán
7.
Rusko a nástupnické státy
7.1.
Povrch a přírodní poměry
7.2.
Obyvatelstvo
7.3.
Průmysl
7.4.
Zemědělství, doprava
7.5.
Bělorusko
7.6.
Ukrajina
7.7.
Moldavsko

Úryvek

"1. Česká republika – zemědělství, doprava, služby ..

Zemědělství
I přes to, že podíl zemědělství na tvorbě HNP v posledních letech klesá, jedná se o velmi významné odvětví hospodářství. V zemědělském sektoru pracují asi 3% ekonomicky aktivního obyvatelstva.
Funkcí zemědělství je vyrábět zdravé potraviny, především pro obyvatele ČR, protože vývoz je vzhledem k přebytkům zemědělské produkce v západní Evropě velmi obtížný. Zemědělství má ale také funkci tvůrce krajiny a ochránce životníhéo prostředí.
Po roce 1990 nastala restituce, navrácení majetku původním majitelům, došlo k transformaci zemědělských družstev, které nyní obhospodařují asi ¾ celkové plochy. Došlo také k omezení nadvýroby například brambor nebo mléka, zamědělství už také bere ohled na ekologii – už se méně používají hnojiva.
V současnosti se obhospodařuje asi 54% plochy státu, z čehož rozhodující část připadá na ornou půdu. Hlavními činiteli, které ovlivňují charakter zemědělské výroby jsou půdy, klima, nadmořská výška a členitost terénu.
Z hlediska fyzickogeografického člůenění lze republiku rozdělit na několik typů. Jsou to:
a) Kukuřičný typ, který zahrnuje oblasti s nejpřiznivějšími přírodními předpoklady, tj. nížinné plochy do 200 m.n.m. s ročním průměrem teplot kolem 9/10°C. Jsou zde zastoupeny nejkvalitnější zeminy. Jediným problémem jsou nízké srážky. P2stuje se zde kukuřice, pšenice, olejoviny a cukrová řepa. Dále zelenina a ovoce. Jedná se o oblast jižní a jihovýchodní Moravy.
b) Řepařský typ se nachází v rovinách a mírně zvlněných oblastech do 350 m.n.m. , kde jsou průměrné teploty kolem 8°C, převůládají zde hnědozemě. Převládá pěstování cukrovky, pšenice a ječmene a v místech se zvláštními podmínkami se daří chmelu, raným bramborám a ovoci. Patří sem Polabí, dolní Poohří a střední Morava.
c) Bramborářský typ je ten úplně nejrozšířenější, jedná se o vrchoviny s průměrno teplotou kolem 7°C. Převládají méně neúrodné půdy, podzolovité. Pěstují se zde brambory, žito, oves, luštěniny a krmné plodiny ( pícniny ). Bramborářský typ zabírá velkou část Čech a severní a západní Moravu. Ještě se dělí tzv. bramborářsko-ovesný typ, což jsou oblasti dosti vlhké s teplotami pod 7°C.
d) Horský typ je posledním typem oblastí, které zahrnují i podhorské oblasti. Jedná se o území s nadmořskou výškou nad 550 m.n.m. Jde o území značně vlhké, a tak se zde pěstují méně náročné obiloviny (oves, žito), brambory, len a krmiva. Spíše zde najdeme louky, pastviny a lesy.
Základním odvětvím je rostlinná výroba, která zajišťuje nejen výživu obyvatelstva, ale i krmiva pro hospodářské živočichy. Dominují obiloviny, které jsou pěstované na polovině orné půdy, ale vzrostly i plochy pícnin a techniské plodiny.
Nejrozšířenější obilovinou je pšenice, pěstovaná v kukuřičné a řepařské oblasti. Připadá na ni přes 50% celkové produkce obilovin. Dále je významný sladovnický ječmen. Nejlepší exportní ječmen se pěstuje na střední a jižní Moravě, krmný ječmen v podhůřích. Snižuje se pěstování ovsa, naproti tomu stoupá produkce kukuřice – hlavně jako krmivo a také na siláž. Žito, kdysi hlavní chlebovina se pěstuje především v oblastech bramborářského a bramboro-ovesného typu. Hodně brambor se také využívá ve škrobárnách k průmyslovému zpracování.
Z technických plodin se pěstuje cukrová řepa, která má malé nároky jak na přírodní podmínky, tak na množství práce. Z olejnin je významná řepka, pěstovaná v pahorkatinch a vrchovinách.
Dále je velmi důležitý chmel, jehož značná čász se pravidelně exportuje. Jeho pěstování se soustředí hlavně na žateckou oblast. Zelenina se pěstuje hlavně v nížinných oblastech a v Polabí a její sklizeň v podstatě kryje potřebu. Pěstuje se hlavně na Litoměřicku, Českém ráji a na jižní Moravě.
Živočišné výrobě dominuje chov skotu a prasat. Chov skotu pro mléko a maso, chov prasat zajišťuje přes polovinu produkce masa. Dále chov drůbeže, jejichž chov je možný v blízkosti středisek spotřeby. K tradičním oborům dále patří chov ryb, z nichž hlavně kaprů. Na zemědělskou výrobu přímo navazují závody potravinářského průmyslu, který je rozložen rovnoměrně po celém území republiky."

Poznámka

Zpracováno na střední průmyslové škole.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x501c00eca7251.zip (52 kB)
Nezabalený formát:
Evropske_staty.doc (192 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse