Finanční analýzaKategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Učební materiál charakterizuje účel finanční analýzy, její podklady, metodické nástroje a oblasti a seznamuje také s finančními účetními výkazy.

Obsah

1.
Předmět a účel finanční analýzy
2.
Zdroje informací pro finanční analýzu
3.
Finanční účetní výkazy
3.1.
Rozvaha
3.2.
Výkaz zisků a ztrát
3.3.
Přílohy
4.
Techniky a metodické nástroje finanční analýzy
5.
Základní oblasti finanční analýzy
5.1.
Analýza rentability
5.2.
Analýza aktivity
5.3.
Analýza finančního rizika a finanční stability

Úryvek

"1. Předmět a účel finanční analýzy

Finanční analýza souží především pro

 ekonomické rozhodování a posouzení
úrovně hospodaření podniku
bonity a úvěruschopnosti dlužníka

 posouzení finanční situace
finanční výkonnost - rentabilita a aktivita
finanční pozice - likvidita (solventnost)
- finanční stabilita (finanční struktura)
- zadluženost

2. Zdroje informací pro finanční analýzu

 Zdroje finančních informací
- z účetních výkazů finančního a vnitropodnik. účetnictví, výroční zprávy
- vnější finanční informace, roční zprávy emitentů veřejně obchodovatel. CP,
prospekty CP, burzovní zpravodajství, apod.

 Kvantifikované nefinanční informace
- ekonomická a podniková statistika, podnikové plány, cenové a nákladové kalkulace, další podnikové evidence (produkce, poptávka a odbyt, zaměstnanost...)

 Nekvantifikované informace
- zprávy vedoucích pracovníků, auditorů, komentáře manažerů, odborný tisk, nezávislá hodnocení a prognózy.

3. Finanční účetní výkazy

3.1 ROZVAHA

- uvádí položky aktiv a pasiv, zachycuje stav majetku v podniku a zdrojů
jeho krytí k určitému datu, většinou k poslednímu dni účetního období (31.12.)

AKTIVA celkem

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

B. Dlouhodobý majetek (dříve: stálá aktiva)
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek
(životnost delší než 1 rok, pořizovací cena vyšší než 60 tis. Kč)
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek
(doba použitelnosti delší než 1 rok, cena vyšší než 40 tis. Kč)
B.III. Dlouhodobý finanční majetek

C. Oběžná aktiva
C.I. Zásoby
C.II. Dlouhodobé pohledávky
C.III. Krátkodobé pohledávky
C.IV. Krátkodobý finanční majetek - peníze, účty v bankách, krátkodobé cenné papíry

D. Časové rozlišení (dříve: Ostatní aktiva)
(příjmy a náklady příštích období a dohadné účty aktivní)"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou grafy o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508a8c99f1dea.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Financni_analyza.doc (81 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse