Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > František Ladislav Čelakovský: Smrt Alexandrova - rozbory básní 4/21

František Ladislav Čelakovský: Smrt Alexandrova - rozbory básní 4/21


Kategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce sestává z pokročilého rozboru jazykových prostředků, obsahu, motivů a verše básně Smrt Alexandrova ze sbírky Ohlas písní ruských Františka Ladislava Čelakovského. Uvedeno je rovněž znění analyzované básně. Předchozí část série naleznete zde Otokar Březina: Zpívala - rozbory básní 3/21 a následující zde František Halas: Smrt - rozbory básní 5/21.

Obsah

1.
Báseň
2.
Rozbor

Úryvek

"Báseň
Potuchly hvězdy na nočním nebi,
pochmuřila se i jasná luna -
Ó noci, noci, černá noci,
tys nesypala, černá noci,
z perutí mraky po šírých polích,
ani husté tmy do pustých lesů;
a tys sypala, černá noci,
těžký zármutek po našich krajích,
do ruských srdcí hoře veliké!
-------------------------------------------------------
Ach, na jižní straně blízko moře,
blízko toho moře Azovského,
a tož ve městě Tahanrohu
nepláče anděl nad zpustlým chrámem,
a máť-carice Elisaveta
u tisového smutného lůžka
slzy prolévá nad mrtvým tělem
cara dobrého, bohumilého,
Alexandra otce laskavého.
Ona pláče - pláčem tiché řeky
a za ní ruský pravoslavný národ
zbouřených moří vlnobitím pláče;
moře snad se utiší - řeka neustane.
-------------------------------------------------------
(Ohlas písní ruských)

Rozbor
• smrt cara Alexandra - skutečná dobová událost
• Ó noci, noci, černá noci - apostrofa, epizeuxis; černá - epiteton constans
• užití slovesa "sypat" v negativním tvaru - jedná se o antitezi, čtenář od této chvíle očekává příchod teze
• tys nesypala, černá noci - opakování téhož slovního spojení v téže veršové pozici (oba verše jsou jambické)
• noc nepřímo zobrazena s perutěmi - metafora
• noc je personifikována
• šírá pole, pusté lesy - epiteta constans
• hustá tma synestézie (hustota je zjišťována hmatem, tma naproti tomu zrakem), značně lexikalizovaná (automatizovaná)
• a tys sypala, černá noci - teze, je signalizována pozitivním tvarem slovesa sypat (jemu předcházel negativní tvar téhož slovesa); převrácení posloupnosti teze - antiteze lidová lyrika s oblibou využívá (efekt pozdržení klíčové informace, vytvoření napětí, očekávání)
• těžký zármutek - metaforické epiteton (značně lexikalizované), navozuje představu mraků jako skutečnosti hmotné, kterou lze sypat
• těžký zármutek po našich krajích, / do ruských srdcí hoře veliké - chiasmus (překřížení slovosledu, v opačném sledu se opakuje tatáž syntaktická struktura)
• první sloka zobrazuje přírodu projevující zármutek nad Alexandrovým skonem (o něm víme z titulu básně), druhá sloka ukazuje zármutek lidí"

Poznámka

Znění básně a úryvky z ní jsou značeny kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f6ef9654a66c.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Celakovsky_Smrt_Alexandrova_rozb_4.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse