Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Geriatrie - slidy

Geriatrie - slidy


Kategorie: Medicína

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve formě slidů přestavuje lékařský obor geriatrie. Uvádí jeho stručnou charakteristiku, popisuje jeho cíl, předmět a zmiňuje se o spolupráci s dalšími lékařskými obory. Dále seznamuje s dělením věku, specifikuje stáří a v závěru přináší několik statistických dat týkajících se českých seniorů.

Obsah

1.
Představení geriatrie, cíl
2.
Předmět
3.
Spolupráce
4.
Dělení věku
5.
Stáří
6.
Dělení seniorů dle funkční zdatnosti
7.
Statistické údaje vztahující se k seniorům v ČR

Úryvek

"GERIATRIE
Klinická gerontologie = medicína stáří, lékařský obor, který se zabývá diagnostikou a managementem onemocnění ve stáří

Geriatrie
- Samostatný lékařský obor
- Poskytuje specializovanou zdravotní péči nemocným vyššího věku
- Je interdisciplinárního charakteru
-Cílem je optimalizace zdravotního a funkčního stavu seniorů, zvl. snižování chronické distability, zlepšování prognózy akutních dekompenzací zdravotního stavu, odvracení ztráty soběstačnosti a vytváření podmínek pro zachování účinnosti a účelnosti léčebných metod
do nejvyššího věku – úspěšné stárnutí

GERONTOLOGIE
- Je pojem pro nauku o stárnutí a stáří
- Zkoumá je z pohledu biologického, demografického, sociálního a dalších aspektů

Geriatrie
- Předmětem zájmu je stárnoucí a starý člověk ve zdraví a především v nemoci
- Aktivní spolupráce s odborníky ve fyzio, ergoterapie, ošetřovatelství, sociální práce, event. dalších souvisejících nelékařských oborů (VŠ)
- Úzká spolupráce s ostatními lékařskými obory – neurologie, psychiatrie, rehabilitace, praktickým lékařstvím
- Oborová geriatrie nenahrazuje činnost ostatních klinických oborů, každý obor má své staré nemocné a pečuje o ně svými specifickými prostředky

Geriatrie
- Pečuje o starší nemocné, u nichž převažuje nespecifická symptomatologie nad oborovou, je u nich závažná multimorbidita, jsou závažně ohroženi komplikacemi
- R. 1974 – ILF Praha - Kabinet gerontologie a geriatrie
- R. 1983 geriatrie samostatný nadstavbový atestační obor – prof. Vladimír Pacovský
- V současnosti MUDr. Z. Kalvach, CSc., prof. E. Topinková, CSc., doc. I. Holmerová, Ph.D.

Geriatrie
- Z lékařského a demografického pohledu považujeme u nás za počátek stáří obvykle věk 65 let

Dělení věku:
- 60 – 74 l. počínající stáří
- 75 – 89 l. vlastní stáří
- 90 a více let dlouhověkost

Jiné dělení:
- 65 – 74 l. mladí senioři
- 75 – 84 l. staří senioři
- 85 a více l. velmi staří senioři"

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4df629b58e603.zip (265 kB)
Nezabalený formát:
Geriatrie_slidy.pdf (416 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse