Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Informatika - tahák

Informatika - tahák


Kategorie: Počítače/informatika

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručný, přehledný tahák do informatiky seznamuje se základními pojmy z daného oboru. Práce zpřehledňuje druhy informací, jejich různé teorie, zpracování či uchování. Poté následují kapitoly o pravděpodobnosti a kombinatorice. Nechybí ani vysvětlení polyadických a nepolyadických číselných soustav. Závěr patří různým druhům kódu.

Obsah

1.
Informace a její geneze
2.
Vznik a vývoj teorie informací
3.
Kvantitativní teorie informace
4.
Pojem zpracování a uchování informací
5.
Náhodná veličina a teorie množin
6.
Definice pravděpodobnosti
7.
Zákony pravděpodobnosti
8.
Geometrická pravděpodobnost
9.
Kombinatorika- permutace, variace, kombinace
10.
Polyadické číselné soustavy
11.
Dvojková soustava
12.
Osmičková soustava
13.
Šestnáctková soustava
14.
Nepolyadické číselné řady
15.
Jednotky informace
16.
Hartley formule
17.
Entropie a její vlastnost
18.
Zdroje zpracování, diskrétní zdroje zpráv
19.
Přenosový kanál, jeho vlastnosti
20.
Poruchy a šumy přenosu
21.
Elementární teorie kódování
22.
Telegrafní kód
23.
ASCII kód
24.
Morzeova abeceda
25.
Konstrukce nerovnoměrných kódů
26.
Shannanova metoda
27.
Zabezpečující schopnosti kódů
28.
Hamnigova vzdálenost
29.
Nelineární kódy
30.
Systematické kódy
31.
Nesystematické kódy

Úryvek

"12.Polyadické číselné soustavy, řada čísel, vztahy mezi soustavami
ČÍSELNÉ SOUSTAVY-polyadické
Diskrétní veličiny lze chápat jako posloupnost čísel, které mohou vytvářet různé soustavy. Každý diskrétní kód se tedy dá vyjádřit číselnou soustavou, v níž libovolné číslo N můžeme zapsat ve tvaru mnohočlenu: vzorecek
Z – základ číselné soustavy (Z je přirozené číslo >1)
m – počet řádových míst
ai - řádový koeficient (vlastní zobrazení číslice)
Významné soustavy- dvojková (binární), osmičková (oktalová), desítková (dekadická), šestnáctková (hexadecimální)
Kapacita soustavy-Počet všech možných kombinací, který poskytuje číselná soustava o základu Z a m řádových místech k = Zm
Nejvyšší hodnota, které může číslo N dosáhnout při daném Z a m je dána vztahem:
Nmax = Zm-1
Počet míst v číselných soustavách-Z předchozího vzorce zlogaritmováním dostaneme vztah pro počet míst čísla dekadického Nmax v soustavě o základu Z: m = logz (Nmax +1)
Tento vztah platí i pro libovolné jiné číslo N < Nmax. Podle něho můžeme vyjádřit počet míst, potřebný pro číslo N z desítkové soustavy do soustavy např. dvojkové.
m = log2 (N(10) +1)
Vzájemné převody mezi číselnými soustavami
Obecně se přepočet ze soustavy x do soustavy y provádí ve dvou částech, přes desítkovou soustavu podle schématu: N(x)→N(10)→N(y)
V některých případech můžeme převádět ze soustavy x do soustavy y přímo. Jedná se o případ, kdy můžeme vztah mezi základy soustav x a y vyjádřit ve tvaru: (n představuje kladné celé číslo větší než 1) Příkladem je převod z binární soustavy do soustavy oktalové nebo hexadecimální nebo naopak. Zde potom platí: x = y n resp. y = n√x
Příkladem je převod z binární soustavy do soustavy oktalové nebo hexadecimální nebo naopak. Zde potom platí:
8 = 23 resp. 2 = 3√8 16 = 24 resp. 2 = 4√16"

Poznámka

Práce je ponechána v původním formátu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c0a32b5377e6.zip (44 kB)
Nezabalený formát:
Tahak_informatika.doc (153 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse