Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Jak se připravit na pohovor - německy

Jak se připravit na pohovor - německy


Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje německé věty týkající se problematiky pracovního pohovoru, včetně českého překladu. Uvádí také stručný tématický německo-český slovníček.

Obsah

1.
Fráze
2.
Slovíčka

Úryvek

"Auch die Körperhaltung, Mimik und Gestik tragen einen grossen Teil zur Beurteilung bei. Také držení těla, mimika a gesta velkou částí
přispívají k naší charakteristice.
Regel eins ist – Natürlich bleiben. První pravidlo je zůstat přirozený.
Etwas Nervosität ist ganz normal, der Personalchef will doch einen Menschen kennen lernen, keine Machine. Trocha nervozity je úplně
normální, vedoucí personálního oddělení chce přece poznat člověka, ne stroj.
Positiv wirkt, wenn man den Augenkontakt hält, deutlich, nicht zu laut aber auch nicht zu leise spricht, den Gesprächspartner
ausreden lässt und aufmerksam zuhört, signalisiert, dass man zustimmt, z.B mit Nicken, freundlich lächelt und sich bequem hinsetzt.
Pozitivně působí, když člověk drží oční kontakt, zřetelně, mluví ne příliš hlasitě, ale taky ne potichu, nechá partnera domluvit a bedlivě ho poslouchá,
dává najevo, že souhlasí, např. přikývnutím, přátelským úsměvem a pohodlným usazením.
Was sich bei einem Vorstellungsgespräch auf keinen Fall erscheinen sollte, das sind die gegenteiligen Verhaltensmustern – häufiges
Wegschauen oder Umherschauen im Raum, Blick zur Uhr, Gähnen oder Spielen mit Stiften oder Unterlagen. Co by se v žádném případě
nemělo na pohovoru vyskytnout, jsou to opačné způsoby chování – časté dívání se na zem nebo okolo místnosti, mrkání na hodinky, zívání nebo hraní
si s tužkou nebo dokumenty.
Man sollte vermeiden mit der Hand vor dem Mund zu sprechen oder sich permanent durch die Haare zu fahren. Měli bychom zabránit
dávat si ruku před ústa, když mluvíme nebo si stále hrát s vlasy.
Eine wichtige Rolle bei dem Vorstellungsgespräch spielt auch richtige Zeitplanung. Důležitou roli při pohovoru hraje také správné naplánování .
času
Das heisst, eine Wegbeschreibung oder Stadtplan besorgen und Verkehrsverbindung zur Firma heraussuchen. To znamená opatřit si popis
cesty nebo plánek a najít si dopravní spojení k firmě.
Man sollte damit kalkulieren, ca 15 – 20 Minuten vor dem Termin anzukommen. Člověk by měl počítat s příchodem cca 15-20 před termínem.
Pünktlichkeit ist nicht nur die Höflichkeit, sondern ein absolutes Muss bei einem Vorstellungsgespräch. Dochvilnost není jen zdvořilost,
nýbrž absolutní nezbytnost u pracovního pohovoru.
Es gibt kaum eine Entschuldigung bzw. Ausrede für ein Zuspätkommen, die voll akzeptiert wird. Sotva existuje omluva popř. výmluva pro
pozdní příchod, která bude úplně akceptovaná.
Zu einer guten Vorbereitung gehört natürlich auch die Wahl des richtigen Outfits. K dobré přípravě patří přirozeně také výběr správného
oblečení.
Sie richtet sich danach, wo man sich bewirbt. Řídí se podle toho, kde se o místo ucházíme.
Grundsätzlich soll man beim Vorstellungsgespräch solche Kleidung tragen, die dem Beruf und der Branche angepasst ist. Zásadní
u pohovoru by mělo být, nosit takové oblečení, které odpovídá práci a oboru.
In der Regel gilt aber – lieber zu konservativ als zu leger. V pravidlech ale platí, raději konzervativně než ležéně.
Die Kleidung muss sauber und ordentlich sein, die Schuhe müssen frisch geputzt sein. Oblečení musí být čisté a v pořádku, boty
musí být vyčištěné.
Besonders die Personalchefs sind dafür bekannt, dass sie immer einen Blick auf die Schuhe werfen. Obzvláště vedoucí personálního
oddělení jsou známí tím, že stálé „hází pohled“ na boty.
Freizeitkleidung wie ausgebleichte Jeans oder Turnschuhe würden bei einem Vorstellungsgespräch wirken, als ob man den
Job nicht besonders ernst nimmt und könnten dem Bewerber sofort Minuspunkte eintragen.
Oblečení na volný čas jako vybledlé džíny nebo sportovní boty by v pracovním pohovoru působily, jakoby člověk tuto práci nebral obzvlášť
vážně a mohl by uchazeči vynést mínusové body."

Poznámka

Tato práce je obsažena v tabulce. Nemá standardní formát.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48ee0c5e31122.zip (28 kB)
Nezabalený formát:
Jak_pripravit_pohovor.doc (195 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse