Lewis Wallace: Ben HurKategorie: Americká literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Ben Hur, jehož autorem je Lewis Wallace.

Obsah

1.
Lewis Wallace: Ben Hur

Úryvek

"Ben Hur
Wallace Lewis
Tři mužové se setkají na poušti: Řek Kašpar, Ind Melichar a Egypťan Baltasar. Jdou hledat nového vykupitele lidstva.
V té době žije v Jerusalémě stará knížecí rodina. Její mladistvý potomek Ben Hur je přítelem Římana Messaly. Přátelství se však skončí, když se Messala vrátí z Říma a, nakažen špatnou morálkou, svého přítele urazí. Do Jeruzaléma zatím přijel nový místodržitel v Judeji Valerius Gratus. Nešťastnou náhodou spadl na Grata kámen ze zdi domu, v němž přebývají Ben Hurovi rodiče. Jelikož se Ben Hur o smrtonosný kámen v inkriminovanou dobu opíral, Messala jej (rozuměj Ben Hura) označí za vraha. Ben Hur se proto dostává na galeje, jeho matka a sestra Tirza jsou uvězněny, ohromný rodinný majetek zabaven.
Na galejích si všimne Ben Hura Quintus Arius, vůdce galejí proti pirátům. Vyptá se ho na jeho osud a dovolí, že nemusí být přikován. Ben Hur ho zachrání, když loď po pirátském útoku klesá ke dnu, a Arius jej z vděčnosti adoptuje. Po smrti Ariově odjíždí Ben Hur do Antiochie, aby pátral po matce a sestře. Na lodi zaslechne vyprávění o kupci Simonidovi, který byl kdysi otrokem jeho otce, nyní již mrtvého. Jde k němu a najde ho zmrzačeného. Římané po něm chtěli peníze, neboť věděli, že byl správcem jmění Ben Hurových rodičů. Od Simonida i jeho dcery Ester se mu dostává chladného přijetí. Aby se Simonides přesvědčil, zda je Ben Hur hoden otcova dědictví, dává ho sledovat služebníkem Malluchem. Ben Hur odchází do Dafneina posvátného háje, neboť se doposud nedozvěděl nic o své matce. Uprostřed je stadion, kde cvičí čtyřspřežení na závody. Setkává se s Messalou. Zadrží jeho koně v okamžiku, kdy mají rozdupat Baltasara a jeho dceru Iris. Seznámí se s mocným šejkem Ildrimem a nabídne mu, že bude řídit jeho koně na nadcházejících závodech. Činí tak proto, aby se pomstil Messalovi. Od Baltasara se dozví o Kristovi, jehož charismatickou osobností je doslova uhranut. Do Baltsarovy dcery se zamiluje, ač stále rád vzpomíná na Ester.
Zatím se Messala dozví o Ben Hurovi a usiluje o jeho život. Simonides se přesvědčí, že jeho nedůvěra k Ben Hurovi byla bezdůvodná a odevzdá mu otcovo jmění, které sám ještě rozmnožil. Na závodech Ben Hur vyhraje a přejede Messalu svým vozem. Messala je navždy zmrzačen, pomsta je vykonána. Messalou najatí vrazi se marně snaží Ben Hura zabít. Ben Hur si pak slíbí se Simonidem a šejkem Ildrimem, že budou věrni Kristovu učení a vynaloží veškeré úsilí na vypátrání Ben Hurovy matky.
Valeria Grata vystřídal Pontský Pilát. Ten rozkázal revizi všech vězňů. Tak byly objeveny též obě ženy, matka a sestra Ben Hurova. Gratus je věznil v kobce, nakažené malomocenství, a tak nyní, když byly svobodné, musely opustit město. V noci nešťastné ženy uvidí Ben Hura, spícího u dveří jejich paláce. Neprobudí ho však a odcházejí za město do skalních jeskyň pro malomocné. Ben Hura se ujme jeho chůva Ambra a pečuje o něj, zatímco on se zasazuje o Kristovu věc a marně hledá matku a sestru. Ambra o nich ví, ale v obavě, aby se Ben Hur nenakazil malomocenstvím, nic neprozrazuje.
V té době se bouří židé proti Pilátovi a Ben Hur se stane jejich vůdcem. V souboji zabije římského důstojníka, pak odjíždí, aby svolal legie v Galileji. Setkává se s Baltasarem a jeho dcerou, Baltasar chce zhlédnout nového proroka, který oznamuje příchod Kristův. Spatří ho a také Krista, kterého pak Ben Hur doprovází. Když se Ben Hur vrátí domů, vypráví o zázracích, které činí Kristus. Ambra spěchá druhého dne k jeho matce sestře a donutí je, aby vyčkaly Krista. Ten je uzdraví. Ben Hur se pak setká s matkou a sestrou.
Mezi Ben Hurem a Iridou dojde k výstupu. Iris se přizná, že ho nemiluje, že lásku předstírala jen proto, aby na něm vymámila peníze pro Messalu, a vyhrožuje mu udáním Caesarovi, nedá-li jí peníze. Ben Hur odmítá a uvědomuje si, že k proradné Iridě nikdy nechoval opravdu hluboké city - že miluje pouze Ester.
Zatím se židé bouří proti Kristovi. Kristus je odsouzen, ukřižován a Ben Hur musí nečinně přihlížet, neboť jeho legie se rozešly. Po pěti letech přijde k Ester, manželce Ben Hurově, Iris, aby jí řekla, že zavraždila Messalu, který byl její zkázou. Sama Iris pak skončí sebevraždou. Simonides se dožije vysokého věku. Žije ještě za panování Nerona, pronásledovatele křesťanů. Ben Hur, velmi bohatý a spokojený, zdědí po šejku Ildrimovi majetek a věnuje jej na zbudování katakomb v Římě. Stal se velmi horlivým křesťanem a tak slouží věci Kristově."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51e59c6819fa6.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
L_Wallace_Ben_Hur.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse