Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Mechanická práce a energie

Mechanická práce a energieKategorie: Fyzika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje zadání a řešení úloh na opakování středoškolského učiva o mechanické práci a energii. Vhodné jako příprava do hodin i k maturitě.

Obsah

1.
Úlohy
2.
Řešení

Úryvek

"Mechanická práce a energie 1

2.161 Odvoďte vztah pro a) výpočet kinetické energie
b) výpočet potenciální energie tíhové .
Požijte vzorec pro výpočet práce, nebo se poraďte s učebnicí.
2.163 Po vodorovné silnici táhne traktor stálou rychlostí kmen stromu o hmotnosti 1,5 t do vzdálenosti 2 km. Jakou mechanickou práci vykoná, je-li součinitel smykového tření 0,6?
2.164 Člověk o hmotnosti 75 kg vynese do třetího poschodí balík o hmotnosti 25 kg. Výška jednoho poschodí je 4 m. a) Jak velká práce připadne na vynesení balíku? b) Jakou celkovou práci člověk vykoná?
2.165 Jakou mechanickou práci vykonáme, když závaží o hmotnosti 5 kg a) zvedneme rovnoměrným pohybem do výšky 2 m, b) držíme ve výšce 2 m nad zemí, c) přemístíme ve vodorovném směru do vzdálenosti 2 m? Tření neuvažujte.
2.166 Jakou mechanickou práci vykonáme, táhneme-li po vodorovné rovině vozík do vzdálenosti 100 m, přičemž na něj působíme silou o velikosti 20 N? Řešte pro případy, kdy síla působící na vozík svírá se směrem trajektorie úhel a) 0, b) 30, c) 60.
2.168 Jakou mechanickou práci vykonáme, jestliže zvedáme závaží o hmotnosti 5 kg do výšky 2 m a) rovnoměrným pohybem, b) se zrychlením 2 m  s–2?
2.169 Po vodorovné trati se rozjíždí vlak se zrychlením 0,5 m • s–2. Jakou práci vykoná lokomotiva o tažné síle 40 kN za dobu 1 min? Odporové síly neuvažujte.
2.192 Jakou kinetickou energii má volně padající těleso o hmotnosti 1 kg za dobu 1 s, 2 s a 3 s od začátku pohybu? Odpor vzduchu neuvažujte.
2.196 Střela o hmotnosti 20 g zasáhla strom a pronikla do hloubky 10 cm, Jak velkou rychlostí se pohybovala před zásahem, je-li průměrná odporová síla dřeva stromu 4 kN?
2.198 Automobil o hmotnosti 1,2 t zvětšil při výjezdu na dálnici rychlost ze 72 km  h–1 na 90 km  h–1. a) Vypočítejte přírůstek kinetické energie automobilu. b) Jakou práci by vykonal motor automobilu při daném zvětšení rychlosti? Odpor vzduchu neuvažujte.
2.200 Těleso o hmotnosti 3 kg zvedneme do výšky 50 cm nad horní desku stolu, která je ve výšce 80 cm nad podlahou. Určete tíhovou potenciální energii tělesa a) vzhledem k desce stolu, b) vzhledem k podlaze.
2.204 Těleso o hmotnosti 1 kg volně padá z výšky 45 m. Určete jeho tíhovou potenciální energii vzhledem k povrchu Země za dobu 1 s, 2 s, 3 s jeho pohybu. Odpor vzduchu neuvažujte."

Poznámka

Vimperk

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x522ddbbe01930.zip (29 kB)
Nezabalený formát:
Mechanicka_prace_a_energie.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse