Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Mechanika kapalin a plynů

Mechanika kapalin a plynůKategorie: Fyzika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje základní teorii a řešené příklady k opakování středoškolského učiva o mechanice kapalin a plynů. Vhodné jako příprava do hodin i k maturitě.

Obsah

1.
Teorie
2.
Příklady

Úryvek

"Teorie:
Ideální kapalina a plyn – charakteristika vlastností (stlačitelnost, tekutost, vnitřní tření)
Tlak - , jednotky a jejich násobky (Pa, hPa , kPa. MPa, GPa), tlaková síla a její směr působení
Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou – Pascalův zákon, užití – hydraulický lis a jeho princip, výpočet síly , kterou lis působí, dráha po které lis působí
Tlak vyvolaný vlastní tíhou kapaliny – hydrostatická tlaková síla, hydrostatický tlak, hydrostatické paradoxon, spojené nádoby a jejich užití, měření hustoty nemísících se kapalin v U trubici
Atmosférický tlak – jak vznikne, jeho velikost v závislosti na nadmořské výšce, normální atmosférický tlak (1013,25 hPa) a jeho měření (Torricelliho pokus, barometry)
Archimédův zákon – vyslovit, vysvětlit, výpočet vztlakové síly , výpočet objemu ponořené části tělesa, síly působící na ponořené těleso
Proudění kapalin a plynů – ustálené proudění, proudnice, průtok , rovnice kontinuity , rychlost proudící kapaliny v zúženém místě, Bernoulliho rovnice – - ZZME pro proudící kapalinu, užití – vodní vývěva, rozprašovač, měření tlaku, výtok kapaliny z nádoby , obtékání těles a odpor prostředí , princip, křídla


1. V pneumatice kola automobilu byl naměřen tlak 500 kPa. Jak velká tlaková síla působí na část stěny pneumatiky o obsahu a) 1 cm2, b) 1 dm2?
[50N, 5 kN]

2. Na píst hydraulického lisu o obsahu 25 cm2 působí síla o velikosti 100 N. a) Jaký tlak vyvolá tato síla v kapalině lisu? b) Jak velká síla působí na druhý píst o obsahu 1 000 cm2? c) O jakou vzdálenost se posune druhý píst, jestliže se menší píst posune o 8 cm?
[40 kPa, 4 kN, 2 mm]

3. Nejhlubší místo v Tichém oceáně je v hloubce 11 034 m. Určete v této hloubce a) hydrostatický tlak, b) velikost tlakové síly působící na plochu o obsahu 1 cm2. Hustota mořské vody je 1 020 kg  m–3, tíhové zrychlení počítejte 9,8 m  s–2.
[110,3 MPa, 11,03 kN]

4. Do spojených nádob nalejeme vodu. Do jednoho ramena přilejeme olej neznámé hustoty (obr. 2-322 [2-40]). Výška sloupce vody nad společným rozhraním je h1 = 27 cm, výška sloupce oleje h2 = 30 cm. Určete hustotu oleje 2, známe-li hustotu vody 1.
[900 kg/m3]"

Poznámka

Práce obsahuje obrázek.
Vimperk

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5234b9aa16373.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Mechanika_kapalin_a_plynu.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse