Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Obchodní společnosti

Obchodní společnosti


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručný výklad týkající se problematiky obchodních společností. Popisuje jejich založení, vznik, zánik a zrušení. Definuje komanditní společnost.

Obsah

1.
Obchodní společnosti
1.1.
Založení společnosti
1.2.
Vznik společnosti
1.3.
Zánik společnost
1.4.
Zrušení společnosti
2.
Komanditní společnost

Úryvek

"Obchodní společnosti
Dělíme na kapitálové a osobní
Základní kapitál je majetek společnosti vytvořený při vzniku společnosti, je to souhrn všech vkladů zakládajících společníků.
Vklady mohou být peněžité i nepeněžité (práva k nehmotným statkům).
Hodnotu nepeněžitého vkladu určuje znalec. Vkladem může být i pohledávka ale ne vůči vlastní společnosti. Před vznikem společnosti se o vklady stará správce vkladu.

Založení společnosti
Na základě společenské smlouvy podepsané všemi zakladateli.
Společenská smlouva u s.r.o. a
U a.s. zakladatelská listina musí formu notářského zápis.
Vznik společnosti
Vzniká dnem, kdy byla zapsána do OR.
Až do vzniku jednají za společnost její zakladatelé a právní úkony, které provedli před vznikem přechází po vzniku na společnost.
Zánik společnost
Ke dni výmazu z OR ale zániku předchází zrušení.
Zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace
Likvidace se provádí v případě, že se společnost ruší z důvodu uplynutí doby, na kterou byla založena, dosažením účelů, pro který byla založena a na základě rozhodnutí společníků či orgánů společnosti, na základě rozhodnutí soudu.
Bez likvidace rozdělení nebo sloučení likvidace, pohledávky a závazky přebírá nový subjekt.Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do OR a zápis má účinky deklarativní. Likvidátor činí jménem společnosti úkony směřující k likvidaci. Vstup do likvidace musí oznámit všem známým věřitelům a zveřejnit v obchodním věstníků.

• Osobní společnosti se hodí pro provozování drobnějšího podnikání
• Společenská smlouva musí obsahovat obchodí firmu, předmět podnikání, sídlo….
• Vedením firmy je oprávněn každý společník
• Zisk a ztrátu nesou společníci rovným dílem

Zrušení společnosti: výpověď některého ze společníků, smrt společníka (nebo zánik PO), prohlášení konkurzu na majetek společníka, ztráta způsobilosti k právním úkonům nebo případy stanovené společenskou smlouvou. V závažných případech může společník navrhnout, aby soud společnost zrušil nebo společnost se může u soudu domáhat vyloučení společníka. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b163eba7465c.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Obchodni_spolecnosti_cviceni.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse