Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Odborný článek jako slohový útvar

Odborný článek jako slohový útvar


Kategorie: Čeština

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Velmi stručná práce představuje slohový útvar odborný článek. Uvádí jeho hlavní znaky, nejčastější využití a popisuje jeho typickou kompozici. Rovněž informuje o používaném jazyce a k vytvoření lepší představy přikládá krátkou ukázku.

Obsah

1.
Cíl slohového útvaru
2.
Do jakého stylu patří
3.
Využití uplatnění
4.
Typická kompozice
5.
Typické jazykové prostředky, příklady
6.
Ukázka
7.
Stručné shrnutí – co je typické

Úryvek

"1. Hlavním cílem odborného článku je poučit čtenáře a i doučit a rozšířit vzdělání člověka, kterého baví dané odborné téma. Odborný článek může být psán i tak, aby případní čtenáři laici porozuměli danému odbornému tématu.
2. Odborný článek patří do publicistického stylu, protože se snaží informovat o aktuálních věcech, dalším cílem je zapůsobit na adresáta a vyvolat podnět k něčemu. Důležitým požadavkem je všeobecná přístupnost a srozumitelnost, pravdivost a přesvědčivost, dalším důležitým faktorem je aktuálnost a také je důležitá poutavost a zajímavost v obsahu, ale také i ve formě. Mezi slohové útvary patří: zpráva, oznámení, komentář, novinový článek, recenze, fejeton a další..
3. Odborného článku se dostává největšího využití v nejen odborných a specializovaných časopisech, nebo knihách, uplatnění odborného článku, můžeme také najít v encyklopediích
4. Kompozice odborného článku, může být jak chronologická > dodržuje důsledně časovou posloupnost, nebo může být také rámcová > která navodí určitou situaci a ostatní příběhy s ním nějakým způsobem souvisí.
5. V odborném článku se nejvíce vyskytuje spisovná odborná čeština. V takovémto článku najdeme několik nejen odborných ale také cizích slov, které mohou být pro laiky vysvětleny, nebo pokud jsou články určené pro odborníky, cizí slova, nejsou nijak blíže vysvětlovány.
6. Ukázka: V posledních dvou desetiletích se v západní Evropě a v také v některých oblastech Severní Ameriky začíná na stále větší a větší rozloze zemědělské půdy využívat nový systém hospodaření, který je v češtině nejčastěji označován jako výmladkové plantáže
rychle rostoucích dřevin (r.r.d. nebo dnes již častěji RRD - tato zkratka je často používána v dotačních titulech MZe) případně energetické plantáže. Na rozdíl od lesnických lignikultur topolů (někdy se též uvádí silvikultur), které jsou zakládány na lesní půdě a sklízeny po 15-30 letech růstu, výmladkové plantáže na zemědělské půdě jsou sklízeny ve velmi krátkém obmýtí (tzv. minirotaci) 3-7 let, kterou je možné opakovat několikrát po sobě bez nutnosti nové výsadby. Jejich produktem je (dřevní) biomasa využitelná hlavně jako palivo (vytápění, sdružená výroba elektřiny), ale i jako průmyslová surovina (výroba tekutých paliv, farmak, konstrukčních materiálů)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4dd0c05c7b5d9.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Odborny_clanek.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse