Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Organizační struktura podniku

Organizační struktura podniku


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje základní pojmy, jakými jsou organizační struktura, schéma, dělba práce nebo rozpětí řízení. Poté srovnává strukturu a zapojení jednotlivých členů podniku při funkcionální, projektové a maticové struktuře.

Obsah

1.
Organizační struktura
2.
Dělba práce
3.
Omezenost rozpětí řízení
4.
Organizační schéma
5.
Funkcionální struktura
6.
Projektová struktura
7.
Maticová struktura

Úryvek

“FUNKCIONÁLNÍ STRUKTURA – nejčastěji se vyskytující se organizační forma, jsou pro ni charakteristické dva principy: hierarchie a odbornost
Výkonný ředitel – sekretariát – Finanční ředitel – ředitel marketingu – personální ředitel – programový ředitel.
V čele organizace je výkonný ředitel, který má pro zajištění chodu nějakého asistenta nebo sekretariát, jemu jsou podřízeni odborní manageři (finanční ředitel, ….). Tito odborní manageři budou vést jednotlivé odborné úseky.
Který úsek má pod sebou největší počet lidí, z hlediska důležitosti: programový ředitel. Je to nevětší úsek, ten totiž směřuje svoji aktivitou k naplňování poslání organizace zabezpečuje výkon primární funkce organizace.Ostatní úseky mají v organizaci podpůrnou úlohu, zabezpečují výkon sekundární funkce organizace.
Když to bude malá organizace – nemusí mít takovou strukturu, ne každá funkce bude speciálně zastoupena nějakým člověkem, některé pozice mohou být spojeny.
+ Funkcionální struktura umožňuje specializaci pracovníků, která přináší vysokou odbornost.
– klade větší nároky na komunikace a může vést i k určitému odtažení neprogramových úseků od vlastní činnosti organizace.

PROJEKTOVÁ STRUKTURA
V praxi bývá nazývána jako divizionální
Jednotlivé projekty (divize) mají velkou samostatnost: mají vlastní účetnictví, personální politiku, fundrasing (činnost, která zabezpečuje zdroje,např.u neziskových organizací – když chtějí získat finanční prostředky – hledají sponzory. Fundraser hledá sponzory., benefiční koncerty, forem jak získat zdroje je několik a tím se zabývá ten fundraser)
Vedení organizace v čele s výkonným ředitelem má za úkol
o rozhodnout o realizace jednotlivých projektů,
o nominovat vedoucího těchto projektů,
o schválit jejich rozpočet,
o stanovit obecné podmínky pro práci na projektech a následně sumarizovat výsledky,
o musí zajišťovat fungování organizace jako celku a to jak směrem ke státu, tak k dalším cílovým skupinám)
Výkonný ředitel – sekretariát - ekonomický úsek - vedoucí projektů (je jich několik, záleží na počtu projektů). Výkonný ředitel je na vrcholu, pod ním jsou na stejné úrovní ekonomický úsek se sekretariátem, pod nimi vedoucí projektu
+ přímé zapojení většiny pracovníků do programové oblasti. Odpovědnost za úspěch projektu je při tomto uspořádání na vedoucím projektu, vede k větší pružnosti, operativnosti a často i k větší motivaci lidí
– rozložení odborných prací mezi větší počet pracovníků, ti musí investovat svůj čas do studia oblastí, které ve funkcionální struktuře zastává specialista."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47efe3f7063d8.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Org_struktura_podniku.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse