Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Personální management

Personální management


Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská, Brno

Charakteristika: Učební text z předmětu Personální management, jehož cílem je seznámit studenty se zákonitostmi, podmínkami a předpoklady komunikace mezi lidmi s přihlédnutím k pracovnímu procesu. Text obsahuje nejen výklad látky, ale také náměty k zamyšlení, kontrolní otázky nebo doporučenou literaturu k dalšímu studiu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Preambule
3.
Funkce personálního managementu
4.
Získávání a výběr správných lidí
4.1.
Profesiografie
4.2.
Získávání a výběr vhodných lidí
4.3.
Hledání vhodného zaměstnání
5.
Vedení lidí ve firmě
5.1.
Osobnost manažera a pracovníka
5.1.1.
Typologie lidí
5.1.2.
Manažer
5.1.3.
Profesionalita
5.2.
Pracovní skupiny
5.3.
Mezilidská komunikace
5.4.
Motivace k žádoucímu jednání
5.5.
Hodnocení pracovníků
6.
Firemní kultura

Úryvek

"1. FUNKCE PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU

Cílem této kapitoly je seznámit vás se základní strukturou personálních činností ve firmě. Ujasníte si, co vše je třeba ve firmě dělat v psychologicko-sociální rovině, aby bylo umož- něno pracovníkům podávat co nejlepší výkon, za pocitu osobní svobody a kompetentnos- ti.

Podnik či firma mohou fungovat jen tehdy, podaří-li se shromáždit, propojit, uvést do po- hybu a využívat čtyři typy zdrojů:

- materiální /stroje a zařízení, materiál, energii/,

- finanční,

- informační,

- lidské (lidský potenciál).

Jsou to pouze a jedině lidé, kteří uvádějí do pohybu ostatní zdroje a determinují jejich využívání. Proto první podmínkou úspěšnosti podniku je uvědomění si hodnoty a významu lidí. Způsob vedení spolupracovníků rozhoduje o tom, zda podnik bude úspěšný.

• Průvodce studiem:

Smyslem personálního managementu je naplnit požadavek, aby správný člověk na správ- ném místě dělal správné věci ve správný čas. Toho můžeme docílit jedině tehdy poro- zumíme-li lidem a zvláště, porozumíme-li každému konkrétnímu jedinci. Lidé vstupují do podniku s různými představami, ambicemi, přáními. Také podnik má své požadavky. Má-li vzniknout plodná a příjemná spolupráce, musí dojít ke sladění těchto rozdílných zájmů, nalezení „společného jmenovatele“. Obě dvě strany se musí vzájemně podporovat, zaměst- nanec musí chodit do práce rád a mít z ní vnitřní uspokojení.

Obecným cílem personálního managementu je zajistit, aby podnik prostřednictvím lidí vytvářel užitečné a prospěšné hodnoty. To může dosáhnout jedině tím, že rozpozná po- tenciál lidí a usměrní ho potřebným směrem. Vzhledem k tomu, že lidé nejsou stroje, ale rozumné autonomní osobnosti, nelze mluvit v žádném případě o řízení (řídit můžeme neži- vé systémy, např. automobil), ale o vedení, koučování, resp. motivování a přesvědčování. Konečné rozhodnutí, zda konkrétní člověk přijme a ztotožní se s danou rolí v podniku, má on sám. Nikdo jiný to nemůže dokázat. Podnik může pouze nabízet, pečovat, vytvářet vhodné podmínky.

Podnik se musí snažit získat a udržet kvalifikované, oddané, a vhodně motivované pra- covníky. Měl by uspokojovat jejich současné u budoucí potřeby, zvyšovat a rozvíjet jejich vědomosti, dovednosti a schopnosti nezbytné pro úspěšné vykonávání dané práce. Vytvářet příležitosti k soustavnému rozvoji spolupracovníků. Vytvářet příznivé klima pro udržování harmonických vztahů, dobré nálady. Přistupovat ke spolupracovníkům jako rovnocenným partnerům, vyjadřovat jim úctu, pečovat o jejich zdraví, vytvářet podmínky pro jejich mi- mopracovní kulturní a sportovní aktivity."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x515ecae24e9ff.zip (371 kB)
Nezabalený formát:
Personalni_management.pdf (432 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse