Petrologie


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi stručně vysvětluje pojem petrologie. Následně krátce charakterizuje horniny vyvřelé, sedimentární a přeměněné (metamorfované).

Obsah

1.
Petrologie
2.
Vyvřelé horniny
3.
Sedimentární horniny
4.
Přeměněné (metamorfované) horniny

Úryvek

"Petrologie je věda zkoumající horniny z hlediska systematického, což je popis, minerální složení a klasifikace, i genetického, tedy petrogeneze neboli objasnění vzniku. Petrologie řeší i zákonitosti chemismu hornin, toto odvětví je petrochemie, přeměn a vztahů k ostatním horninám a geologickým jevům. Experimentální petrologie studuje zejména krystalizaci minerálních tavenin v laboratorních podmínkách. Dříve se petrologie nazývala petrografie.
Petrologie se tedy všeobecné zabývá vlastnostmi hornin. Podle jejich vzniku horniny dělíme na vyvřelé neboli magmatické, usazené neboli sedimentární a přeměněné neboli metamorfované.
Vyvřelé horniny vznikají z magmatu, a to tak, že magma (vzniká v hlubinách země) proniká trhlinami v litosféře. Poté se ochlazuje a tuhne. Z taveniny krystalizují minerály. Tvoří se směs nerostů- hornina. Při rychlém ochlazení vznikají malá krystalová zrna- tyto horniny jsou jemnozrnné a říkáme jim výlevné. Výlevná hornina je například čedič. Naopak při pomalém ochlazování vznikají zrna velká- tyto horniny jsou tedy hrubozrnné říkáme jim hlubinné. A typickou hlubinnou horninou je žula. Vyvřelé horniny tedy dělíme na výlevné a hlubinné.
U sedimentárních hornin bývají patrné sedimentární vrstvy, které vznikly usazením drobných částic. Svrchní strana každé vrstvy se nazývá podložní deska a bývá vyznačena puklinou. Svislé pukliny vznikají vysycháním a nazývají se švy. Usazené horniny dále dělíme podle jejich vzniku na úlomkovité- vznikají nahromaděním úlomků jiných hornin (při zvětrávání), ty dále dělím na zpevněné, např. štěrk, a nezpevněné, např. slepence, dále horniny usazené dělíme na organogenní- vznikají z pozůstatků organismů, např. uhlí. A na chemogenní- ty vznikají krystalizací z roztoků, např. travertin.
A poslední horniny, horniny přeměněné (metamorfované), ty vznikají vlivem tepla a tlaku, kdy se z hornin vyvřelých a sedimentárních stanou přeměnou horniny přeměněné. Ty dále dělíme na kontaktní, do hornin pronikne žhavé magma, teplota dosáhne několik stovek stupňů a v hornině se vytvoří nové minerály."

Poznámka

Informačně nedostatečná. Uvolněna zdarma.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x480f388704744.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
Petrologie.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse