Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pojištění

Pojištění


Kategorie: Pojišťovnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se velmi stručně věnuje problematice pojištění. Definuje jednotlivé druhy, charakterizuje základní pravidla. Krátce charakterizuje pojištění osob a majetku. Jmenuje práva občanů při sepisování pojistných smluv.

Obsah

1.
Pojištění osob
2.
Pojištění majetku
3.
Zákonné pojištění
4.
Práva při sepisování smluv

Úryvek

"Pojištění osob, neboli pojištění životní chrání rodiny především před důsledky úrazu, vážných nemocí, tedy především před ztrátou příjmu, případně. při úmrtí pomáhá nahradit zdroj příjmů pozůstalým. Právě u tohoto druhu pojištění často může být oprávněnou osobou nikoliv pojištěný, ale i jeho rodinný příslušníci, kterým bude pojistná náhrada vyplacena. Vyplacení se může provést formou jednorázovou, kdy se celá pojistná částka vyplatí najednou nebo formou důchodu. Místo jednorázové výplaty se částka vyplácí v pravidelných intervalech. Toto pojištění bývá často nabízeno v kombinaci se spořením, kterému se říká kapitálové pojištění. Pojistná částka a výnosy z naspořené částky se vyplatí buď při pojistné události, nebo po uplynutí sjednané pojistné doby. Mezi nejčastější druhy pojištění osob můžeme nalézt pojištění úrazové, životní a pojištění léčebných výloh v zahraničí. Životní pojištění můžeme uzavírat i jako jednotlivci nebo skupinově. Skupinové pojistky mohou být nabízeny zaměstnavateli, profesními asociacemi, svazy a jinými organizacemi pro své zaměstnance nebo členy. Mnohé podniky platí celé toto pojistné či jeho část za své zaměstnance. Skupinové pojištění je obvykle méně nákladné než individuální pojištění. Životní pojištění tvoří pouze 25 % všech peněz v pojišťovnách, zbylých 75 % tvoří peníze za pojištění neživotní.
Pojištění majetku chrání občany proti škodám na majetku. Nejčastěji jsou pojištěna rizika živelní (povodně, požáry, …), odcizení, vandalismu (úmyslného zničení) nebo tzv. vodovodní, tj. škody způsobené vytékající vodou z vodovodů, kanalizace či topení. Proti těmto rizikům pojišťovny nabízejí pojištění domácností, staveb, rekreačních chat a chalup apod. Časté bývá havarijní pojištění, které se sjednává pro případ poškození motorového vozidla živelní událostí, havárií nebo odcizením. Pojištění odpovědnosti za škody chrání před náklady vniklými v důsledku zranění jiných osob nebo poškození cizího majetku, které jsme způsobili. Náhradu za tuto škodu pak vyplácí pojišťovna. Zemědělci si mohou pojistit i plodiny, hospodářská zvířat a lesy. Rizika, proti nímž pojištění chrání jsou např. proti neúrodě, poškození jarními mrazy, živelním událostem. Pojištění hospodářských zvířat chrání před škodami v důsledku nemocí, úrazu zvířat apod.
Povinnost občana je mít uzavřeno pojištění zákonné, které je automaticky uzavřeno ze zákona a musí se povinně platit pojistné. Nesjednává se pojistná smlouva a pro všechny pojištěné existují jednotné podmínky, např. pojištění odpovědnosti organizace za škodu způsobenou pracovním úrazem, zdravotní pojištění, atd."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4944f7ddf395d.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Pojisteni.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse