Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Potřeba jistoty a bezpečí v ošetřovatelském procesu - výpisky

Potřeba jistoty a bezpečí v ošetřovatelském procesu - výpisky


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se formou velmi stručných výpisků zabývá potřebami jistoty a bezpečí v ošetřovatelském procesu. Nejdříve bodově charakterizuje potřeby jistoty a bezpečí, uvádí jejich rozčlenění i míru, a také faktory, které tyto potřeby ovlivňují. Dále popisuje psychickou odezvu neuspokojené potřeby jistoty a bezpečí, ošetřovatelskou anamnézu i další ošetřovatelské diagnózy. Na příkladu nemocného se strachem seznamuje s očekávanými výsledky a ošetřovatelskými intervencemi.

Obsah

1.
Charakteristika potřeby jistoty a bezpečí
2.
Rozčlenění potřeby jistoty a bezpečí
3.
Míra jistoty a bezpečí
4.
Potřeba jistoty a bezpečí
5.
Faktory ovlivňující potřebu jistoty a bezpečí
5.1.
Biologicko – fyziologické faktory
5.2.
Psychicko – duchovní faktory
5.3.
Sociálně – kulturní faktory
5.4.
Faktory životního prostředí
5.5.
Ohrožující faktory
6.
Psychická odezva neuspokojené potřeby jistoty a bezpečí
6.1.
Strach
6.2.
Vystupňovaný strach
6.3.
Úzkost
6.4.
Smutek
6.5.
Hněv
6.6.
Vystupňovaný hněv
7.
Ošetřovatelská anamnéza
8.
Další ošetřovatelské diagnózy
9.
Očekávané výsledky (příklad) – nemocný se strachem
10.
Ošetřovatelské intervence (příklad) – nemocný se strachem

Úryvek

"Charakteristika potřeby jistoty a bezpečí
o Nemoc je provázena nejistotou, úzkostí
o „ztrácíme půdu pod nohama“
o Změna životního stylu z důvodu zdravotních obtíží bere pocit jistoty a bezpečí
o Jistota a bezpečí je potřeba vyvarovat se ohrožení a nebezpečí
Rozčlenění potřeby jistoty a bezpečí
o Vyhnout se ohrožení
o Ochrany zdraví
o Důvěry
o Soběstačnosti
o Informací a orientace
o Podnětů
o Vlastnictví a majetku
o Míru a klidu
o Naděje a víry
Míra jistoty a bezpečí
o Ovlivňuje fyziologicko – biologickou stránku osobnosti
o Působí přes CNS a vegetativní nervstvo
o Umožňuje získání důvěry, vlastní životní hodnoty, nezávislosti, orientaci, spolehlivosti
Potřeba jistoty a bezpečí
o Základní lidskou potřebou
o Je zakotvena v Listině základních práv a svobod (1991)
- právo na život, jistotu a svobodu
- právo na sociální jistoty
- nárok na určitou životní úroveň
- právo na jistotu v případě nezaměstnanosti,
nemoci, stáří, invalidity
Faktory ovlivňující potřebu jistoty a bezpečí
1. Biologicko – fyziologické faktory
o Věk a vývojové stádium
o Nemoc (pozitivně x negativně)
2. Psychicko – duchovní faktory
o Osobnost člověka
o Sebekoncepce a sebeúcta
o Emocionální ladění
3. Sociálně – kulturní faktory
o Kvalita socializace a zařazení do společnosti
o Význam osobnosti matky
o Postavení v zaměstnání, rodině"

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.
Částečně čerpáno z: http://www.seminarky.cz/-14358.


PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48f23886d03ef.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Potreba_jistoty_bezpeci.doc (67 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse