Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Předdiplomní seminář

Předdiplomní seminář


Kategorie: Management

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje metodické pokyny vedoucí ke kvalitnímu zpracování bakalářské a diplomové práce. Práce obsahuje zpracovní diplomové práce a obecnou metodologii řešení problému,

Obsah

1.
Zpracování diplomové práce
2.
Obecná metodologie řešení problému
2.1.
Smyslové poznávání
2.2.
Myšlenkové poznávání
2.3.
Průzkum dotazováním
2.4.
Základní pojmy statistiky
2.5.
Formální stránka diplomové práce
3.
Prezentace diplomové práce

Úryvek

"1. ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Cílem této kapitoly je dát vám orientaci v základních pojmech, naznačit vám, co vás čeká v souvislosti s diplomovou prací. Přistoupíte-li k tématu správně motivováni a splníte-li požadované úkoly, budete mít jasno, co bude Vaše di-plomová práce řešit a vytvoříte si pro zpracování potřenou informační základnu. Uvědomíte si rovněž, co bude třeba v průběhu zpracování zásadního udělat ( viz struktura Studie k diplomové práci).

Nejdříve si vyjasníme základní pojmy:

CÍLE PRÁCE
a) Cíl diplomové práce (pro komisi) – prokázat celkovou odbornou úroveň a profesionalitu diplomanta. Uvěření vědomostí a dovedností, které diplomat získal v průběhu studia i jeho schopnosti získávat využívat poznatky a metody při řešení konkrétního komplexního praktického problému.
Cíl bude určen otázkou: Dokázal schopnost, kompetenci, odbornost, profesiona-litu?

b) Cíl diplomové práce ( pro diplomanta) – předložení prakticky využitelných návrhů (výstupů,opatření, projektu, apod.), které budou lepší (efektivnější, eko-nomičtější, racionálnější, úspornější, atd.) než stávající stav.
Cíl bude určen otázkou: Bude dosaženo pozitivní kvalitativní či kvantitativní změny vůči stávajícímu stavu věcí?
Usilujeme o odstranění NON ( nedostatku – obtíže – neznámého).
Možné výstupy: adaptování, aplikace, eliminování, inovace, kombinování, odhalení, racionalizace, redukování, transformování, ušetření, vyřešení, vytváření, zavedení, zefektivnění, zjednodušení, zlepšení."

Poznámka

VUT Brno. Práce obsahuje obrázky a tabulky o rozsahu cca 30 stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56278c680f8c7.zip (118 kB)
Nezabalený formát:
PDS_skripta.doc (409 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse