Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Předdiplomní seminář: Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci

Předdiplomní seminář: Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci


Kategorie: Andragogika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská, Brno

Charakteristika: Studijní text předmětu Předdiplomní seminář, jeho cílem je napomoci studentům k tomu, aby kvalitně a správně vypracovali svoji diplomovou práci (bakalářskou a magisterskou) a úspěšně ji obhájili u státní závěrečné zkoušky. Text doplňují příklady, úkoly nebo přehledy další doporučené literatury.

Obsah

1.
Předmluva
2.
Preambule
3.
Zpracování diplomové práce
4.
Obecná metodologie řešení problému
4.1.
Smyslové poznávání
4.2.
Myšlenkové poznávání
4.3.
Průzkum dotazováním
4.4.
Základní pojmy statistiky
4.5.
Formální stránka diplomové práce
5.
Prezentace diplomové práce
6.
Příloha: Citace literatury v odborných textech
7.
Doporučená literatura

Úryvek

"1. ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Cílem této kapitoly je dát vám orientaci v základních pojmech, naznačit vám, co vás čeká v souvislosti s diplomovou prací. Přistoupíte-li k tématu správně motivováni a splníte-li požadované úkoly, budete mít jasno, co bude Vaše diplomová práce řešit a vytvoříte si pro zpracování potřenou informační základnu. Uvědomíte si rovněž, co bude třeba v průběhu zpracování zásadního udělat (viz struktura Studie k diplomové práci).

Nejdříve si vyjasníme základní pojmy:

CÍLE PRÁCE

a) Cíl diplomové práce (pro komisi) – prokázat celkovou odbornou úroveň a profesiona- litu diplomanta. Uvěření vědomostí a dovedností, které diplomat získal v průběhu studia i jeho schopnosti získávat využívat poznatky a metody při řešení konkrétního komplexního praktického problému.

Cíl bude určen otázkou: Dokázal schopnost, kompetenci, odbornost, profesionalitu?

b) Cíl diplomové práce (pro diplomanta) – předložení prakticky využitelných návrhů (výstupů,opatření, projektu, apod.), které budou lepší (efektivnější, ekonomičtější, racio- nálnější, úspornější, atd.) než stávající stav.

Cíl bude určen otázkou: Bude dosaženo pozitivní kvalitativní či kvantitativní změny vůči stávajícímu stavu věcí?

Usilujeme o odstranění NON (nedostatku – obtíže – neznámého).

Možné výstupy: adaptování, aplikace, eliminování, inovace, kombinování, odhalení, racionalizace, redukování, transformování, ušetření, vyřešení, vytváření, zavedení, zefektivnění, zjednodušení, zlepšení.

c) Cíl vědeckého bádání – zjišťování příčinných souvislostí mezi pozorovanými jevy. Snažíme se skutečnost redukovat na množinu vztahů, které se nám jeví jako relevantní vzhledem k cíli našeho pozorování, popisu a vyhodnocování. Vztah příčinný /jako jedna z kategorií myšlení/ je založen na lidské zkušenosti a z ní plynoucího přesvědčení, že je-
-li nějaký jev provázen obvykle nějakým jiným jevem, pak jeden z těchto jevů vyvolává jev druhý, po něm časově násle-dující. První z nich představuje příčinu, druhý je jejím následkem. Toto poznání nám umožňuje nejen skutečnost interpretovat, ale i v praxi dané poznání využívat a jisté jevy predikovat.

PŘEDMĚT diplomové práce – vymezená oblast jevů skutečnosti, která bude v práci zkoumána. Jde o vymezený okruh problematiky určité vědní či odborné disciplíny.

Předmětem může být např. personální činnost, firemní kultura, finance, marketink, účet- nictví apod.

TÉMA diplomové práce – konkrétní problém a jednoznačně vymezený úkol, který bude diplomová práce řešit."

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně či podtržením.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x515ecc475c37a.zip (215 kB)
Nezabalený formát:
Preddiplomni_seminar.pdf (261 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse