ProfesionalitaKategorie: Management

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská, Brno

Charakteristika: Práce vymezuje pojem profesionál a uvádí kritéria, která by měl profesionál splňovat.

Obsah

1.
Kritéria profesionality
2.
Shrnutí

Úryvek

"Profesionál je člověk, který vykonává každou roli, ve které se aktuálně nachází, vysoce odborně, efektivně, kreativně, odpovědně, důsledně, s plným nasazením, s jistotou a lehkostí.
1. Odborně znamená, že:
a) Má k dispozici veškeré existující informace k dané problematice i širších souvislostí. Je tedy kompetentní věc provést, respektive o ní fundovaně rozhodovat. Konkrétně to znamená, že v neodkladných záležitostech má ve své paměti příslušné informace a dovede je rychle a efektivně použít. V ostatních vysoce komplikovaných záležitostech je schopen v relativně krátké době shromáždit, utřídit, vyhodnotit, zobecnit a posléze uplatnit potřebné informace pro úspěšné vyřešení daného problému. V širších souvislostech to znamená, že je schopen se neustále učit, tj. zpracovávat a do paměti ukládat stále nové informace
b) Má k dispozici potřebné obecné i speciální schopnosti a dovednosti provést danou činnost, resp. vyřešit daný problém rychle a efektivně. V širších souvislostech to znamená, že je schopen se poučit z každé zkušenosti (své i druhých) a zařadit ji do repertoáru své kompetence.
2. Efektivně znamená, že činnost probíhá rychle, účelně a je dosaženo optimálního stavu ( nejlepšího možného). Výsledek je spolehlivý a trvalý a uspokojuje potřeby cílového objektu.
3. Kreativně znamená, že k činnosti nebo problému přistupuje nezaujatě, pružně a originálně.
4. Odpovědně znamená, že bere v úvahu všechny souvislosti i všechny budoucí možné stavy a důsledky své činnosti. Pracuje pečlivě a snaží se, aby činnost sama i její výsledek neměly na nikoho a na nic žádné negativní důsledky či vlivy.
5. Důsledně znamená, že pracuje precizně a nevynechá žádný detail, který má vliv na průběh dané činnosti, resp. by mohl mít nějaké pozdější důsledky.
6. S plným nasazením znamená, že v danou chvíli, kdy se zabývá příslušnou činností, ji vykonává na 100 %, tzn. je zcela koncentrován na danou činnost (je do ní zcela ponořen a nenechá se ničím vyrušovat).
7. S jistotou znamená, že pracuje bez zaváhání, s přehledem a některé činnosti vykonává rutinně dokonale.
8. Vkládat do činnosti duši i srdce znamená, že pracuje s láskou a upřímným nadšením někomu pomoci, je si vědom morálních aspektů a uplatňuje je. Z činnosti i jejích výsledků se upřímně raduje a činnost sama mu přináší hluboké vnitřní uspokojení.
9.V každé situaci a při každé příležitosti je připraven udělat i něco navíc, co není přímo jeho povinností, ale co přinese druhým radost.
Profesionál je tedy člověk, který vykonává danou činnost s plným nasazením, erudicí a vkládá do ní duši i srdce. Bere vždy v úvahu všechny myslitelné souvislosti, které mohou mít vliv na úspěšný výsledek činnosti. Činnost vykonává lehce, ale jistě a vysoce racionálně. Domýšlí. důsledky své činnosti a uvažuje v dlouhodobější časové perspektivě. Předvídá možný vývoj věcí a událostí. Respektuje a řídí se vesmírnými zákonitostmi. Má odvahu porušit nedokonalá a špatná pravidla, která vytvořili nekompetentní lidé a jednat v zájmu všeobecného dobra a spravedlnosti. Každou činnost dovádí do zdárného konce a ověřuje si její pozitivní význam a vliv. Je vždy ochoten věci přehodnotit, pokud narazí na další zásadní poznatky nebo nové okolnosti. Nedělá věci, které snižují důstojnost druhých lidí. Bere v úvahu i estetická a morální hlediska svého počínání.
Dalo by se zjednodušeně říci, že profesionál je správný člověk, který na správném místě dělá správné věci ve správný čas."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x515c2c4fa1b24.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Profesionalita.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse