Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Řídící styly

Řídící styly


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V textu jsou postupně představeny informace a typologie jednotlivých řídících stylů pro celou společnost nebo možnosti řízení lidí.

Obsah

1.
Styl řízení obecně
2.
Typologie stylů a jejich vlastnosti
a) Autoritativní styl
b) Benevolentní styl
c) Konzultativní styl
d) Participativní styl
3.
Individuální styl řízení
a) Byrokratický
b) Lhostejný
c) Harmonický
d) Sousedský
e) Týmový
f) Poradní
4.
Použité prameny

Úryvek

"2. Typologie stylů a jejich vlastnosti
Zhruba v polovině šedesátých let přišel Rensis Likert, profesor University of Michigan, s členěním manažerských stylů, které rozdělil do čtyř skupin.

 Autoritativní styl - jedná se o přímé určování úkolů, kdy všechna rozhodnutí uskutečňuje manažer. Do procesu rozhodování manažerovi podřízení pracovníci nemají možnost se zapojit. Manažer se ani nesnaží vytvořit pro své podřízené prostředí, ve kterém by se navazovala důvěra. Pro tento styl je též typický strohý, formální způsob jednaní s podřízenými.
 Benevolentní styl - často též benevolentní autoritativní styl. Situace kdy je vedoucí autoritativní, ale snaží se udělat pro své podřízené partnerské prostředí. Při motivaci svých podřízených používá metodu cukru a biče. Svým pracovníkům důvěřuje a mnohdy se na ně při rozhodování obrací.
 Konzultativní styl – Při tomto způsobu rozhodování je podporována obousměrná komunikace, ale základní rozhodnutí se uskutečňují na nejvyšší úrovni. Při motivaci pracovníků je použito hlavně pozitivních nástrojů, odměn. Tresty a postihy jsou použity v menší míře. V mnoha případech manažer zohledňuje názory a myšlenky svých podřízených.
 Participativní styl – manažer podporuje aktivní zapojení svých podřízených spolupracovníků do procesu rozhodování. Podřízení mají plnou důvěru svého nadřízeného. Manažer jim vytyčuje cíle a vytváří též příznivé klima pro jejich úspěšnou realizaci. Pracovníci mají celkovou volnost při realizace řešení problému."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47593808e0a6a.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
Teorie_rizeni_ridici_styly.doc (68 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse