Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Románské období

Románské období


Kategorie: Čeština

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2, Plzeň

Charakteristika: Referát o románském slohu popisuje tento umělecký styl ve všech oblastech.

Obsah

1.
Románský sloh - úvod
2.
Umění
3.
Literatura
4.
Architektura
5.
Románské stavby v okolí Plzně

Úryvek

"Datuje se přibližně od roku 1000 (což je spíše orientační, neboť vznik r.o. byl zdlouhavý a spletitý proces) někdy do roku 1250 (ve Francii do r. 1150). Na jeho vzniku se podílela hlavně již zmíněná Francie, Itálie a Německo.
Výraz „románský“ byl převzat roku 1820 z lingvistiky – sloužil k vyjádření tvarové podoby architektonických motivů s římskými stavebními formami.
U nás nastalo r.o. až takřka se stoletým zpožděním, avšak stavby podobného typu se u nás objevovaly již předtím (např. svatovítská rotunda knížete Václava z let 926-929). Je to tím, že Karolinské i Otonské období jsou někdy také zahrnována pod pojmem Románské období. .

Umění
Nejznámější rané sochařské předměty jsou slonovinové řezby a zlatnické práce zdobící liturgické předměty a kodexy.
V malířství byl antický iluzonismus plně nahrazen plošnou kompozicí s výraznou obrazovou linií a barevnými plochami, které spolu s nápadnými gesty zdůrazňovaly obsahovou stránku zobrazených námětů.
Ve srovnání s ostatními odvětvími umělecké tvorby je památkový fond románského sochařství nápadně skrovný.
Nejstarším příkladem dekorativní plastiky je šest zachovaných sloupů ze západní krypty sv. Martina ve Spytihněvově bazilice (1092-96).
Pravděpodobně nejstarší monumentální plastikou zachovanou v Čechách jsou zlomky reliéfu, nejspíše tympanonu, snad z kostela Jana Křtitele na hradu Oldříši nedaleko Poděbrad. Zobrazují trůnícího Krista typu Maiestas Domini mezi stojícími apoštoly Petrem a Pavlem.
Románské malířství se v českých zemích rozvíjelo v obou svých větvích, a to jak v malbě knižní, tak malbě nástěnné. Románská malba v českých zemích prostupuje 11., 12.a 13. stoletím. Ze všech druhů umění udržuje nejlépe svou životaschopnost.
Nejstarším dokladem knižní malby je opis latinské Gumpoldovy legendy o sv. Václavovi (o ní níže) z dnešní zemské knihovny ve Wolfenbüttelu.
Románská literatura
Na našem území byla literaturou Velké Moravy a Přemyslovského státu. Byla psána hlavně latinsky a staroslovenštinou.
Nejdůležitějším lit. útvarem jsou legendy. Dochované listiny psané legendy jsou často pojmenovány podle svých počátečních slov.
Zde jsou příklady:Fuit in provincia Boemorum (Byl v zemi české,psaná po roce 975) je legenda o sv. Ludmile, líčící její život od svatby s Bořivojem až po její zavraždění roku 921 na Tetíně. Před rokem 1096 byl Fuit přeložen do staroslovenštiny."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x561003c0a3ead.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Romanske_obdobi.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse