Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozbor strategického plánu města Klatovy

Rozbor strategického plánu města Klatovy


Kategorie: Architektura/Zahradní architektura

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce popisuje a analyzuje strategický plán města Klatovy a připojuje doporučení pro případné změny v strategickém a územním plánování ve městě. Rozebírá cestovní ruch, vzdělání a sport nebo podnikání v Klatovech.

Obsah

1.
Úvod ....................................................................................................................................... 3
2.
Východiska strategie města Klatovy ...................................................................................... 4
3.
Strategické dokumenty Plzeňského kraje .............................................................................. 5
4.
Strategické dokumenty města Klatovy .................................................................................. 5
5.
Strategie rozvoje města Klatovy ............................................................................................ 6
6.
Analýza současného stavu a analýza oblastí .......................................................................... 6
A. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA ............................................................................ 9
B. OTEVŘENÉ MĚSTO, VNĚJŠÍ VZTAHY .................................................................... 9
C. KULTURA A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU .............................................................. 10
D. CESTOVNÍ RUCH ...................................................................................................... 10
E. ROZVOJ VZDĚLÁNÍ A SPORTU ................................................................................. 10
F. PODNIKÁNÍ .................................................................................................................... 11
G. BYDLENÍ ..................................................................................................................... 11
H. SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ ............................................................. 12
I. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ................................................................................................... 13
J. BEZPEČNOST ................................................................................................................. 13
K. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ............................................................................... 14
L. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ ............................................................... 14
M. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ................................................................................ 14
7.
Návrh opatření (katalog záměrů projektů a opatření) .......................................................... 15
8.
Realizace strategického plánu, kontrolní mechanismy ........................................................ 16
9.
Aktualizace Strategie rozvoje města Klatovy ...................................................................... 16
10.
Závěrečné zhodnocení Strategického plánu ..................................................................... 16
11.
Seznam použité dokumentace a literatury ........................................................................ 18

Úryvek

"Na tvorbě strategie se podílely odbory Městského úřadu, řízené organizace a vedení města. Strategie je postavena na principu koncentrace úsilí do prioritních oblastí rozvoje, a na výběru aktivit a projektů, které nejefektivněji přispějí k dalšímu rozvoji města.
Klatovy leží v šumavském podhůří poblíž jihozápadní hranice České republiky s Německou spolkovou republikou 40 km jižně od Plzně při mezinárodní silnici E53. Bývalé královské město Klatovy je moderním městem s bohatou historickou tradicí. Počtem obyvatel je po Plzni druhým největším městem Plzeňského kraje. Město karafiátů, dragounů, Brána Šumavy a ještě mnoho názvů si vysloužilo město plné historie. Klatovy jsou hospodářským, kulturním, vzdělanostním a správním centrem západní části Pošumaví.

Město Klatovy spolupracuje s obcemi a je členem:
Svazu měst a obcí ČR,
Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. (MAS Pošumaví),
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS),
Prodotační komory ČR,
Euroregionu Šumava,

Město Klatovy zřídilo tyto organizace a společnosti:
Městská knihovna
Městské kulturní středisko
Technické služby města Klatov Městský ústav sociálních služeb
Lesy města Klatov s.r.o.
Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.
Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.
Klatovská teplárna a.s.


3. Strategické dokumenty Plzeňského kraje

V zájmu udržitelného rozvoje je definována následující vize Plzeňského kraje.
Co jsme?
• Perspektivní kraj s dominantním centrem a řadou venkovských oblastí.
• Kraj s relativně dobrým stavem životního prostředí.
• Kraj s velkým hospodářským, surovinovým a kulturně historickým potenciálem.
• Kraj s velkým zastoupením cizího kapitálu v ekonomických subjektech a s dosud nezmapovanou možností dalšího růstu.
Co chceme být?
• Prosperující a progresivní kraj vědomý si vlastního významu a plně využívající nezastupitelného postavení v hospodářství republiky.
• Kraj optimálně využívající vlastní zdroje a kvalitní vazby s okolím.
• Kraj s rozvinutými sídly, kvalifikovanými lidmi a dobrou image.
• Kraj s kvalitním a zdravým životním prostředím.
Jak toho chceme dosáhnout?
• Mobilizací lidských, surovinových a finančních zdrojů.
• Stabilizací a rozvojem struktury center různých stupňů, působících jako jádra rozvoje i ve venkovských oblastech.
• Podporou rozvoje malého a středního podnikání jako reakce
na probíhající restrukturalizaci koncentrovaného průmyslu. Intenzivním působením na cizí investory.
• Cíleným rozvojem turistického ruchu s využitím přírodního a kulturně historického potenciálu kraje.
• Propagací docílených úspěchů a silných stránek kraje a otevřeností k okolí.
• Důkladnou přípravou na budoucí příležitosti.

Regionální plán Plzeňského kraje je novým typem koncepčního dokumentu v podmínkách ČR. Jeho vznik reaguje na rozvoj regionálního plánování v 90. letech. Legislativně problematiku regionálního rozvoje v ČR, vč. soustavy rozvojových dokumentů, upravuje zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje."

Poznámka

VŠRR, Práce obsahuje úvodní fotku a tabulky o rozsahu cca 3 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5711f819f0ebf.zip (155 kB)
Nezabalený formát:
SPR_seminarni_prace_rozbor_SP_mista_Klatovy__ubrt_1.MRMaR.doc (296 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse