Silniční daň


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z hodiny na téma silniční daň. Vymezuje plátce daně, osoby osvobozené od daně, výpočet daně i předmět daně.

Obsah

1.
Silniční daň

Úryvek

"Silniční daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru
Pokud zaměstnanci používají se souhlasem zaměstnavatele vlastní osobní automobil na pracovní cesty pro zaměstnavatele, musí i v tomto případě zaměstnavatel platit silniční daň. Má možnost si zvolit ze dvou variant:
- Zaplatit polovinu roční sazby za každý měsíc
- Zaplatit za každý den použití pro služební účely 25 kč
Snížení a zvýšení daně:
daŃ lze snížit pouze z důvodů uvedených v zákoně, to je
25 % u vozidel určených pro výrobní činnost v rostlinné výrobě
- V závislosti na datu první registrace ( např. o 48 % po dobu prvních 36 měsíců)
- DaŃ se zvyšuje pro vozidla registrovaná do 31. 12. 1989 25%
Prominutí daně:
- Část daně lze prominout, když poplatník uloží registrační značku u okresního úřadu nebo u úřadu s rozšířenou působností – potvrzení musí doložit k daňovému přiznání
Placení daně:
zdaňovacím obdobím je jeden rok. Dáňové přiznání se podává místně příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Během roku se platí zálohy v těchto termínech: 15.4, 15.7., 15.10. 15.12.. zálohy se platí ve výši poloviční roční sazby za každý měsíc.

Daň z nemovitosti
- Přímá majetková Daň, upravuje ji zákon č. 338/ 1992 Sb.
- Nemovitosti jsou pozemky na území ČR vedené v katastru
- Nemovitostí a stavby spojené se zemí spojené pevným základem
Členění:
- Daň z pozemků a daň ze staveb
- Celkový výnos z da ně nemovitostí je příjmem obce na jejímž území se nemovistost nachází
- Výše daně záleží na tom, kde se nemovitost nachází a k čemu slouží
Dan z pozemků
Pozemek = část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí danou právními normany

Předmět daně
- Pozemky na území ČR vedené v katastru nemovistí
- daŃ se neplatí např. z :
- pozemky určené pro obranu státu
- pozemky sloužící školám, zdravotnickým zařízením, muzeím, galeriím, knihovnám, církvím
- hřbitovy, veřejné parky a sportoviště
- rozvody elektrické energie
- pozemky pro veřejnou dopravu ( autobusové nádraží)
- jednotlivé druhy pozemků jsou seřazeny do skupiny, které jsou označeny velkými písmeny abecedy
Poplatníci daně z pozemků:
a) zpravidla vlastník – fyzická nebo právnická osoba, případně stát ( u státních podniků)
b) nájemce – u pronajatých pozemků
c) uživatel – pokud vlastník pozemku není znám

Základ daně sazby daně a daň u jednotlivých druhů pozemků
A+B ( zemědělská půda)
Základ daně = cena pozemku, která se vypočítá:
Skutečná výměra v m čtverečných x průměrná cena za jedem m2 v příslušném katastrálním území ( dle vyhlášky ministerstva zemědělství ČR). Výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53fa299403306.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Silnicni_dan.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2451x
2. Vypravování 1771x
3. Reportáž 1455x
4. Lakomec-Moliere 722x
5. Slohové práce 439x
6. Bylo nás pět 325x
7. Stížnost 324x
8. Osobní dopis 262x
9. Odpověď na objednávku 257x
10. Odpověď na urgenci 235x