Sociální patologieKategorie: Sociální práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní,

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky ze sociální patologie a vymezuje základní pojmy.

Obsah

1.
Pojmy

Úryvek

"Teorie subkultur
- Většinou jsou tvořeny z jedinců, kteří prožívají zklamání nad tím, že prakticky nemají šanci dosáhnout legitimním způsobem společenského úspěchu
- Konflikt s frustrace v důsledku nemožnosti uspokojování potřeby společenského uznání a seberealizace
- Jedinci tvoří party z důvodu jejich alternativního, společensky nežádoucího způsobu saturace
Kriminalita
- Výskyt chování, které je v dané společnosti trestné.
- Jedná se o souhrn trestných činů, které se v konkrétní společnosti vyskytly a vyskytují.
- Jedná se o činy a chování sankcionovatelné podle trestního zákona
Delikvence
- Jedná se o chování, které se týká kriminality a činů, které nejsou tzv. jinak trestné => přestupky, TČ mladších 15 let
- Bývá spojována s nežádoucím a nepřijatelným chováním dětí a mládeže (juvenilní delikvence)

Penitenciární proces - proces nápravy, polepšení a pozitivní změny chování
2. Příčiny agresivity a 3 typy jejímu předcházení
- Vrozené (biologické)
o Hladina testosteronu u mužů, CNS, ADHD
- Získané (sociální, sociokulturní)
o vliv sociálního učení, působení rodiny a dalších sociálních skupin, vliv společnosti - média, politika, ideologie
o reakce na frustrující situaci
3 typy prevence
1. Ovlivňování veřejnosti – postoje společnost, média, instituce (školy, úřady, soudy, policie…)
2. Psychoterapie – významná metoda pro eliminaci agresivity, tréninkové a terapeutické aktivity, sociální výcvik, individuální poradenství, intervence v krizových situacích.
3. Farmakologická léčba – většinou součást léčby určité (psychické)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52d8112e8b158.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Socialni_patologie_v_pisky.doc (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse