Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Sociologie - slovník cizích slov

Sociologie - slovník cizích slov


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje abecedně řazené cizí pojmy potřebné ke studiu sociologie. U každého pojmu je vždy uvedeno české vysvětlení.

Úryvek

"autopoietický systém = neadaptuje se na prostředí, ale upravuje si ho podle sebe
byrokracie = vláda úřadů a úředníků; skupina osob vykonávající správu a řízení zejm. politických a ekonomických činností
dedukce = závěr, logické odvozování, vyvozování nových závěrů, od obecného k jednotlivým
demarkace = vytyčení hranic
emancipace = osvobození, vymanění, zrovnoprávnění
emika = jak lidé rozumějí tomu, co říkají a jak se jim jeví svět, neporušenost poznáním
endogamie = uzavírání sňatků v rámci jednoho rodu
endogenní = vnitřní, mající vnitřní příčinu
enkulturace = vrůstání jedince do kultury dané společnosti, osvojování hodnot (významů) dané kultury
entropizace = neformální vztahy mezi lidmi, neformální osobnosti, neformální toky informací
etnometodologie = obor studující a interpretující běžné lidské činnosti a jejich organizaci
exkomunikace = vyobcování z církve
exogamie = uzavírání sňatků se členy jiných kmenů, rodů
exogenní = zevní, z vnějších příčin
explanace = vysvětlování, logická rekonstrukce
explikace = vysvětlení, výklad
falsifikace = vyvrácení teorie nebo hypotézy
hypotéza = předpoklad, domněnka, navržená teorie
indukce = úsudek směřující od jednotlivého k obecnému
komparativní = srovnávací
materializace = zdůrazňování hmotné stránky věcí; dávání hmotné podoby něčemu, zhmotňování, zhmotnění
metodologie = nauka o metodách, zejm. vědeckého bádání; soubor metod, které se pouívají v určité vědní disciplíně pro řešení problémů
paradigma = vzorec, souhrn nevyslovených pravidel, která říkají, jak máme myslet, jsou nesrovnatelná
participovat = podílet se
profánní = světský, nenáboženský, všední (opak posvátný, církevní)
represe = potlačování, útisk, násilí
sakrální = bohoslužebný, posvátný
sekularizace = postupný proces vytlačování vlivu náboženství z jednotl. oblastí lidské činnosti
soc. prostor = vzniká součtem soc. pozic, lidí, rolí a soc. institucí
socializace = přejímání a zvládání rolí, nejde vždy o osvojování hodnot a významů
sociální mobilita = pohyb mezi skupinami a rolemi
sociální role = očekávaný způsob chování vázaný na určitý sociální status
sociologie = věda, která se snaží podat celkový obraz o společnosti, vysvětlit strukturu a zákonitosti jejího vývoje ze soc. příčin"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b7be4a38b2e1.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Sociologie_slovnik.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse