Sofokles: Antigoné


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce představuje jedno z nejdůležitějších děl antické literatury, tragédii o Antigoné od Sofokla. Obsahuje hrubě nastíněný děj, více se však zajímá o literární i historický kontext, o autora samotného, o jazykové prostředky, o postavy apod. - uvádí zkrátka všechny informace, které je dobré ve čtenářském deníku uvádět a které se dají zužitkovat během ústního zkoušení, třeba i u maturity. Obsahuje i množství ukázek.

Obsah

1.
Kulturní a literárně historický kontext
2.
Druhová charakteristika
3.
Charakteristika z hlediska autorského
4.
Jazykové prostředky
5.
Dějová stavba díla
6.
Prostředí, prostor děje
7.
Postavy
8.
Vztah díla k současnosti
9.
Působení na čtenáře, subjektivní dojem

Úryvek

"Charakteristika z hlediska autorského:
Sofokles (asi *496 v Kolónu u Athén, †406 v Athénách) byl starořecký athénský dramatik (více než dvacetkrát získal svými tragédiemi při athénském dramatickém závodě první cenu), kněz boha Halóna (přispěl k zavedení Asklépiova kultu do Athén) a politik (roku 443/442 BC byl pokladníkem athénského námořního spolku). V roce 441/440 BC se dokonce stal jedním ze stratégů ve válce proti Samu. V roce 411, při kritickém vojenském oslabení Athén po výpravě na Sicílii, je Sofokles zvolen jedním z probulů, kteří měli za úkol záchranu státu.
Z jeho pravděpodobně 123 dramat se jich dochovalo sedm celých. Do okruhu thébských bájí, kam patří i Antigona, se řadí ještě Král Oidipus a Oidipus na Kolónu (uveden posmrtně. Tato tři dějově provázaná díla jsou nejznámější. Zbylá dochovaná dramata jsou Aiás, Elektra, Filoktétes a Trachiňanky. Dále se z jeho dramat dochovaly četné zlomky (převážně ze satyry Ichneutai - Slídiči). Sofokles je také autorem hymnů, elegií a jednoho prozaického díla.
Jakožto aristokrat upozorňoval Antigonou a dalšími svými hrami na to, že lidé by se neměli vzpírat osudu, jinak na sebe a své blízké přivolají zkázu. V podstatě není zcela jasné, co Sofokla k napsání osudových tragédií vedlo, neboť vedl velmi spokojený život.
Jazykové prostředky:
Jazyk a styl jsou ovlivněny příslušností tragédie k vysokým žánrům. Příznačným je požadavek zabývat se závažnými tématy (především společenskými), přinášet poučení, formovat postoje vnímatelů. Tomu odpovídá nejen obsah, ale i forma. Časté jsou rozvláčné a filosofující monology občas rekapitulující předchozí děj (ISMÉNÉ: Ach, sestro, uvaž jen, jak neslavně a stíhán záštím zhynul otec náš, když pod tíhou svých vin, jež odkryl sám, si vlastní rukou vyrval oči své, (…) Třeba uvážit, že jsme jen ženy, kterým nemožno se pouštět s muži v boj, a mimoto že podléháme idem mocnějším a že je tedy nutno poslechnout i v tom i v lecčems ještě trapnějším.), na druhou stranu rychlá výměna replik navozuje dojem horečného dění (ANTIGONÉ: Tys vyvolila život, a já smrt. ISMÉNÉ: Ach ano, ale řekla jsem ti proč! ANTIGONÉ: Tys těm vděk činit chtěla, oněm já. ISMÉNÉ: Však stejně jsme se provinily přec! ANTIGONÉ: Buď klidná! Ty přec žiješ, duše má však dávno mrtva, mrtvým na prospěch. KREÓN: Ty dívky tuším rozum ztratily, ta právě teď – ta jak se zrodila! ISMÉNÉ: Ó králi, ve zlu člověk pozbývá i toho rozumu, jejž život dal! KREÓN: Ty ano, zlo když pášeš se zlými. ISMÉNÉ: Ach, nač mám žít já sama bez sestry? KREÓN: Zde o té nemluv, po té veta již! ISMÉNÉ: Chceš zabít svého syna nevěstu? KREÓN: I z jiných žen lze plodit děti přec!).
V díle jsou použity archaické výrazy a také zastaralý slovosled čili inverze (viz ukázky v textu). V textu se také nachází množství řečnických otázek (KREÓN: Zda chtěli je snad
pohřbít, ctíce ho jak dobroděje, jej, když přišel přec, by spálil chrámy sloupy zdobené a jejich dary obětní i zem a právní řády rozmetal? Či vidíš, že cti bozi lidi zlé? Ne, ne! či ANTIGONÉ: A jaký boží řád jsem zmarnila? Já neblahá, nač ještě vzhlížeti mám k bohům? Koho volat na pomoc?), poetismů a metafor (KREÓN: Mužové! Prudkou bouří zkrušili loď naší obce bozi, nyní však ji k plavbě bezpečné zas vzpřímili. (…) Já bych nikdy nemlčel, zře pohromu, jak místo blaha kvačí na obec, a nepřítele obce nikdy bych si nebral za přítele, neboť vím, že vlast je ta spásná loď; a jen když ta nám pluje zpříma, je čas na přátele.)."

Poznámka

Práce obsahuje na úvodní stránce malý obrázek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53d6062788194.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Sofokles__Antigona.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse