Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Solventnost pojišťoven - slovensky

Solventnost pojišťoven - slovensky


Kategorie: Pojišťovnictví, Finanční cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se formou souvislého, nečleněného, textu zabývá solventností pojišťoven. Nejdříve je uvedena definice solventnosti, poté je velmi stručně popsán garanční fond. Text dále seznamuje s podmínkou určení hodnoty vlastních zdrojů. Informuje o pravidlech účtování pro tuzemskou pojišťovnu. Zmíněny jsou také podmínky solventnosti zahraniční pojišťovny na českém území.

Obsah

1.
Úvod
2.
Definice solventnosti
3.
Garanční fond
4.
Určení hodnoty vlastních zdrojů
5.
Tuzemská pojišťovna a její solventnost
5.1.
Pravidla pro účtování
6.
Zahraniční pojišťovna

Úryvek

"Poistenie je špecifická služba, ktorou chce poistený zaistiť si ochranu svojho života, zdravia a majetku, a slúži ku krytiu budúcich udalosti.
Typickým znakom, hlavne pre životné poistenie, je existencia časového odstupu medzi zaplatením poistného a nastaním poistnej udalosti a tým následným vyplatením poistného plnenia. Počas tejto doby môže dôjsť k mnohým neočakávaných udalostiach, ktoré ovplyvnia hospodárenie poisťovne, s čím úzko súvisí hrozba, že nedôjde k vyplateniu poistného plnenia.

Z dôvodu nedostatočnej samoregulačnej schopnosti je poisťovníctvo odvetvím regulovaným štátnym dozorom. Hlavným nástrojom dozoru je sledovanie finančného zdravia poisťovní konkrétne miera solventnosti poisťovní.
Zmyslom a cieľom regulácie a dozoru je podpora tvorby dlhodobého stabilného a efektívne fungujúceho poistného trhu, ktorý tak získava dôveryhodnosť.

V posledných desaťročiach sa zmenil dozor z materiálneho na dozor finančný. Jeho hlavná koncepcia spočíva hlavne v sledovaní finančného zdravia poisťovní, čo predstavuje vykazovanie solventnosti, kontrolu dostatočnej výšky technických rezerv a vybraných ukazateľov.
Za solventnosť je považovaný stav, kedy poisťovňa disponuje dostatkom vlastných zdrojov, ktoré môže kedykoľvek a za akýchkoľvek udalosti použiť k úhrade svojich zmluvných záväzkov voči poistenému a oprávneným osobám.

Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná po celú dobu svojej činnosti mať vlastné zdroje aspoň vo výške požadovanej miery solventnosti. Táto výška je vypočítaná spôsobom, ktorý stanoví Ministerstvo financií vyhláškou.

Jednou z položiek, ktorá však nie je priamo posudzovaná pri vypočítanie miery solventnosti, je garančný fond. Novela zákona o poisťovníctve s pojmom garančný fond pracuje
pri rozhodovaní o razancií nápravného opatrenia v prípade nesplnenia požiadaviek solventnosti


Garančný fond sa vypočíta ako 1/3 požadované miery solventnosti, nesmie byť nižší ako:

• 90 000 000 Kč, ak je vykonávaná poisťovacia činnosť podľa jedného alebo viacerých poistných odvetví životného poistenia"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b5e0bae9c965.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Solventnost_pojistoven.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse