Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Struktura a vlastnosti kapalin, změny skupenství

Struktura a vlastnosti kapalin, změny skupenstvíKategorie: Fyzika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručnou teorii a příklady s výsledky k procvičování středoškolského učiva o struktuře a vlastnosti kapalin a změnách skupenství.

Obsah

1.
Teorie
2.
Příklady

Úryvek

"Teorie:
Povrchová vrstva kapaliny – vlastnosti, čím je tvořena, sféra molekulového působení
Povrchová síla, povrchové napětí ( ), povrchová energie ( – pokusy dokazující působení povrchové síly, význam povrchového napětí
Jevy na rozhraní kapaliny a nádoby – zakřivení povrchu, smáčivost a nesmáčivost kapalin, stykový úhel a jeho hodnoty pro smáčivou a nesmáčivou kapalinu, kapilární tlak ( resp. ), kapilární elevace, deprese ( ), význam kapilární elevace
Objemová roztažnost kapalin – vztah pro změnu objemu v závislosti na teplotě ( ), součinitel objemové roztažnosti , vztah pro hustotu kapaliny v závislosti na změně teploty ( ), anomálie vody

Změny skupenství: tání – tuhnutí, vypařování – kapalnění, sublimace – desublimace, charakterizuj změny skupenství, uveď příklady
Tání – tuhnutí: rozdíl mezi krystalickými a amorfními látkami, teplota tání a tuhnutí, skupenské teplo tání a tuhnutí, měrné skupenské teplo tání a tuhnutí ( ), změna objemu těles při tání a tuhnutí, závislost teploty tání na vnějším tlaku (regelace ledu)
Vypařování – kapalnění: co ovlivňuje vypařování, jak vypařování a kapalnění probíhá, teplota varu, skupenské teplo vypařování, měrné skupenské teplo vypařování ( ), sytá pára, tlak syté páry, var, přehřátá pára
Fázový diagram: zakreslit, pospat oblasti fázového diagramu, popsat přechody mezi fázemi, trojný bod, kritický bod
Vodní pára v atmosféře: absolutní a relativní vlhkost vzduchu ( ), rosný bod, měření vlhkosti vzduchu – vlhkoměry

Příklady:
1. Vypočtěte povrchovou energii kulové kapky vody o poloměru 2 mm. Povrchové napětí vody je 0,073 N  m–1. Kolikrát se zvětší povrchová energie, jestliže se tato kapka vody rozpráší na kapičky o poloměru 2  10–6 m? [3 . 10-6J]

2. Jaký je přetlak uvnitř mýdlové bubliny o průměru 2 cm, je-li povrchové napětí mýdlového roztoku 0,040 N  m–1? ]16 Pa]"

Poznámka

Vimperk

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5234badca4a39.zip (30 kB)
Nezabalený formát:
Struktura_a_vlastnosti_kapalin_zmeny_skupenstvi.doc (64 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse