Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Systémová a softwarová práce při stanovení těžkých kovů metodou absorpční atomové spektrometrie

Systémová a softwarová práce při stanovení těžkých kovů metodou absorpční atomové spektrometrie


Kategorie: Chemie

Typ práce: Absolventské práce

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce se snaží stručným a přehledným způsobem popsat postup práce při stanovení těžkých kovů metodou absorpční atomové spektrometrie (AAS), a to v interaktivní podobě práce v laboratoři, v softwarovém systému LabSystem.
Práce detailně popisuje PC prostředí a jeho složky a postupy práce při stanovovací analýze. Dotýká se také popisu a fungování metody AAS v praxi.

Obsah

Úvod 6
Metodika práce 7
Základní pojmy: 11
Slepý pokus 11
Regulační roztok 11
Mez postřehu 12
Mez stanovitelnosti 12
Kalibrační křivka. 12
Metoda standardního přídavku 13
LabSystem 13
Plamenová Absorpční atomová spektrometrie 15
Princip metody 15
Plamen jako absorpční prostředí 16
Samotný přístroj AAS 17
Hořáky 17
Zamlžovače 19
Detektor 20
Analýza na plamenovém absorpčním spektrometru 20
Příprava vzorků k analýze 20
Příprava a kontrola přístroje 22
První fáze analýzy 23
Průběh analýzy 24
Konečná fáze analýzy 24
Grafitová Absorpční atomová spektrometrie 25
Samotný přístroj AAS 28
Dávkovače 29
Lampa 29
Analýza na grafitovém absorpčním spektrometru 29
Příprava vzorků k analýze 29
Příprava a kontrola přístroje 29
Samotná fáze analýzy 30
Závěr 31
Zdroje 32

Úryvek

"Absorpcí fotonu vzniká excitovaný atom, který může samovolně (spontánně) přejít na nižší energetický stav m, přičemž rozdíl energií ΔEmn se může vyjádřit v podobě fotonu o stejném kmitočtu νmn = νnm.
Rozdíl energií, odpovídající přechodu mezi energetickými stavy m a n při pohlcení nebo vyzáření fotonu je, co do absolutní hodnoty, stejný a liší se jen znaménkem. Tuto vlastnost hmoty emitovat a absorbovat elektromagnetické záření téže vlnové délky vyjadřuje Kirchhoffův zákon, který je též základem pro analytické využití atomové absorpce.


Pro tvorbu (generaci) volných atomů se nejčastěji v AAS používá plamen, který podle druhu paliva a oxidovadla dosahuje teploty 2000 – 3150 K. Při těchto teplotách se převážná část volných atomů většiny prvků nachází v základním energetickém stavu E0 a pohlcením fotonu se dostává na některou z vyšších hladin. [5]

[3] Planckova konstanta h je jednou ze základních fyzikálních konstant. Jako fyzikální veličina má rozměr akce.
V jednotkách SI má redukovaná Planckova konstanta hodnotu: 1,054571628(53) . 10 -34 J. .s

[4] KOMÍNKOVÁ, Jana. Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie : AAS [online]. Praha : KROFTA a kol., 1997. 19 s. Oborová práce. VŠCHT. Dostupné z WWW: .


Elektronové přechody ze základního stavu, stejně jako emisní procesy na tomto energetickém stavu končící, se nazývají rezonanční. V AAS mají největší pravděpodobnost přechody mezi základním a nejbližším excitovaným stavem o energii E1. Těmto přechodům odpovídají tzv. základní rezonanční čáry, které jsou pro atomy jednotlivých prvků nejcitlivější a zcela specifické, neboť jsou funkcí vzájemného působení elektricky kladně nabitého jádra a pro daný prvek charakteristické konfigurace elektronového obalu. [5]


Zásadní podmínkou pro měření koncentrace prvku metodou AAS je převedení atomů analyzovaného prvku do stavu Me0, tedy do stavu, kdy se v měřeném médiu (plamen, plyn) vyskytují převážně nenabité volné atomy analytu. Pro každý z již zmíněných způsobů měření je tak nutné nalézt takové fyzikální podmínky, v nichž populace částic Me0 vykazuje maximum.
Základní konstrukční prvky každého atomového absorpčního spektrofotometru tak, jak jsou za sebou zařazeny v optické ose, jsou:

Zdroj monochromatického rezonančního záření sledovaného prvku – absorpční prostředí s volnými atomy.


Monochromátor – Slouží k izolaci rezonanční čáry primárního záření – detektor tohoto záření, kterým se mění proud fotonů (zářivý tok) na proud elektronů (elektrický proud) a počítačovézpracování signálu.


Zdroj záření - Zdrojem primárního záření je nízkotlaká, neonem plněná výbojka dutou katodou (VDK).
Výbojka pracuje v doutnavém režimu při minimálním proudu několika miliampér a tlaku řádově 0,1 kPa. Emituje čárové spektrum prvku, ze kterého je vyrobena dutá katoda nebo který je v materiálu duté katody obsažen. Tím je dána vysoká selektivita této metody, kterou

[5] ] KOMÍNKOVÁ, Jana. Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie : AAS [online]. Praha : KROFTA a kol., 1997. 19 s. Oborová práce. VŠCHT. Dostupné z WWW: .
je možné stanovit koncentrace jednotlivých prvků ve vzorku obvykle bez nutnosti předběžného dělení.
Podmínky buzení při nízkém tlaku i teplotě zaručují, že rezonanční záření je vysoce
monochromatické, má pološířku profilu (tj. šířku měřenou v polovině výšky profilu čáry) jen asi 10-3 nm."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a obrázky o rozsahu cca 4 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54b64ee0e0a13.zip (397 kB)
Nezabalený formát:
Systemova_a_softwarova_prace.doc (628 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse