Vlastnosti plynu


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje úlohy s výsledky a stručnou osnovu látky k zopakování a procvičování učiva o vlastnostech plynu ze středoškolské fyziky. Vhodné jako příprava do hodin i k maturitě.

Obsah

1.
Teorie
2.
Příklady

Úryvek

"Požadavky – Ideální plyn
Teorie:
Rozdělení molekul podle rychlostí (graf, popis pro různé teploty), střední kvadratická rychlost, střední kinetická energie molekuly a její závislost na teplotě plynu, tlak plynu, objemová hustota , Stavová rovnice pro ideální plyn ( ).
Tepelné děje v plynech – popis děje, graf, popis změny vnitřní energie.
Příklady – úlohy označené *) jsou rozšiřující, nejsou povinné.
1.*) Při které teplotě je střední kvadratická rychlost molekul plynu právě poloviční vzhledem k rychlosti při teplotě 19 C? [-200°C]
2. Při které teplotě je střední kvadratická rychlost molekul oxidu uhličitého 720 km  h–1?
[-202°C]
3. Vypočtěte počet molekul vodíku H2 v objemu 1 cm3, je-li jeho tlak 2,6  104 Pa a střední kvadratická rychlost molekul plynu je 2 400 m • s–1.[4,1 .1018]
4. Ideální plyn má při teplotě 27 C tlak 1,2 Pa. Kolik molekul je v objemu 1 cm3 plynu?
.[2,9 .1014]
5. V nádobě o objemu 2,0 l je 6  1020 molekul plynu. Tlak plynu je 2,6  103 Pa. Jaká je jeho teplota? [355°C]
6. Vypočtěte střední kvadratickou rychlost molekul plynu, který má při tlaku 1  105 Pa hustotu 8,2 kg  m–3. [190 m/s]
7. Na obr. jsou písmeny A, B, C označeny tři diagramy, znázorňující děje probíhající s ideálním plynem. a) Který diagram znázorňuje izochorický děj? b) Který diagram znázorňuje izobarický děj? c) Který diagram znázorňuje izotermický děj?"

Poznámka

Součástí práce jsou grafy.
Vimperk

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x522f2ec494272.zip (25 kB)
Nezabalený formát:
Vlastnosti_plynu.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse