Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Základy genetiky - prezentace

Základy genetiky - prezentaceKategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Rozsáhlá prezentace z oblasti biologie zpracovává základy genetiky. Vymezuje nejprve předmět jejího zájmu a nahlíží do historie disciplíny. Dále přibližuje pojmy a poznatky spjaté s genetikou od pohlavního a nepohlavního rozmnožování a buněčného cyklu přes nukleové kyseliny a nukleotidy po geny a chromozomy. Součástí je také slovníček základních termínů z genetiky,

Obsah

1.
Charakteristika genetiky
2.
Historie genetiky
2.1.
Johann Gregor Mendel
2.2.
William Bateson
2.3.
Thomas Hunt Morgan
3.
Novinky v genetice
3.1.
Narodilo se dítě bez genu rakoviny
3.2.
Konzumace lékořice v těhotenství může ovlivnit inteligenci a chování dítěte
4.
Pohlavní a nepohlavní rozmnožování
5.
Buněční cyklus
5.1.
G0 fáze
5.2.
G1 fáze
5.3.
S fáze
5.4.
G2 fáze
5.5.
M fáze
6.
Mitóza
6.1.
Profáze
6.2.
Metafáze
6.3.
Anafáze
6.4.
Telofáze
7.
Cytokineze
7.1.
Pučení
7.2.
Rýhování
7.3.
Přehrádečné dělení
8.
Meióza
8.1.
První meiotické dělení
8.2.
Druhé meiotické dělení
9.
Ukázková videa - meióza, mitóza, klonování
10.
Rekombinace chromosonů
11.
Genetický slovníček
12.
Nukleové kyseliny
13.
Nukleotidy
14.
Guanin
15.
Adenin
16.
Thymin
17.
Cytosin
18.
Uracil
19.
Geny a chromosomy

Úryvek

" Co vlastně genetika je …
 Genetika je věda zabývající se dědičností a proměnlivostí živých soustav
 Patří mezi biologické vědy a vyděluje se podle hlediska studia organismů (podobně jako anatomie nebo fyziologie)
 Sleduje variabilitu, rozdílnost a přenos druhových a dědičných znaků mezi rodiči a potomky i mezi potomky navzájem
 Její historie se začala psát až v 19. století. K velkému rozvoji došlo ve druhé polovině 20. století a dá se očekávat, že rychlý rozvoj bude pokračovat i ve století 21.
 Co vlastně genetika je …
 Mimo lékařství nachází genetika využití v pěstitelství nových odrůd rostlin stejně jako při chovu (nejen) hospodářských zvířat
 S rozvojem biotechnologií a genetického inženýrství se objevují i geneticky upravené hospodářské rostliny, které se stávají ekologickou a etickou otázkou (GMO)
 Poznatky genetiky jsou velmi důležité v evoluční biologii
 Velký význam pro člověka má lékařská neboli klinická genetika. Zkoumá člověka, různé genetické choroby a jejich četnost a genetickou determinaci jistých lidských znaků
 Je genetika vlastně co …
 Dnes se taky již stále častěji můžeme setkat s genetickým poradenstvím, zejména při plánování potomků a prevenci vrozených vývojových vad
 Genetika se uplatňuje při výzkumu rakovinného bujení, imunitního systému a imunitních reakcí a v mikrobiologickém výzkumu
 Samostatnou kapitolou se pak stává klonování, kde vyvstávají ekologické a etické otázky již při klonování zvířat, natož při klonování člověka
 Úplnou revoluci v medicíně pak může přinést ovládnutí genové terapie
 Co je genetika …
 Genetika je jednou z nejdůležitějších (ne-li přímo nejdůležitější) teoretických věd z hlediska popisu jakékoli živé soustavy
 U genetické informace je počátek každého současného živého organismu
 Genetická informace určuje budoucí anatomickou stavbu organismu, určuje jaké látky budou účastníky biochemických a fyziologických procesů v organismu a v neposlední řadě je nepostradatelnou součástí pohlavního i nepohlavního rozmnožování
 Dnes již nelze ani opomenout význam genetiky ve forenzních metodách. Genetické testy pomáhají při usvědčování zločinců, při identifikaci tělesných ostatků nebo ztracených osob. V současné době také přichází do módy genetické testy otcovství
 Co je genetika …"

Poznámka

Součástí práce jsou ilustrace o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5145ecc770589.zip (2240 kB)
Nezabalený formát:
Zaklady_genetiky.ppt (2648 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse