Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Zdravotnický management

Zdravotnický managementKategorie: Management

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice

Charakteristika: Práce obsahuje doplňkové texty pro posluchače kombinované formy studia studijního programu „B5345 – Specializace ve zdravotnictví“ studijního oboru „Radiologický asistent“. Výklad doplňují kontrolní otázky.

Obsah

1.
Management
2.
Současné trendy uplatňující se v rozvoji a vzdělávání zaměstnaneckých sil
3.
Organizace jako systém
4.
Procesní management
5.
Vedení
6.
Zdravotní politika
7.
Financování zdravotní péče

Úryvek

"1. Management

Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy v oblasti managementu.

Klíčová slova: Management; organizace; úrovně managementu; komponenty managementu; management jako věda a umění; vliv globalizace na prosperity organizací.

Pojem řízení (management) je zpravidla používán pro usměrňování, ovládání něčeho vně člověka – člověk řídí někoho (druhé lidi) nebo něco (např. technické zařízení), které bývá spojováno s uplatněním moci. V užším chápání řízení člověk neusměrňuje procesy kolem sebe, někoho, ale i sám sebe,aby dosáhl svých cílů, uspokojoval své potřeby. Jde o sebeřízení, sebeovládání. Je důležité vědět, že sebeřízení i řízení druhých lidí spolu bezprostředně souvisí, vzájemně se podmiňuje.
Nejednotné chápání pojmu řízení, definovaného desítkami definic, je zapříčiněno interdisciplinárním charakterem řízení (předmět řízení vychází z mnoha vědních oborů, které přináší svůj obsah a terminologii).
Obecně je možné řízení definovat jako cílevědomou činnost, využívající poznatky, doporučení, metody, nástroje vedoucí k dosažení stanovených cílů společnosti, podniků, institucí, skupin a člověka.
V posledních letech je u nás pojem řízení nahrazován pojmem management, kterým je označována též skupina řídících pracovníků, řízení určité složky organizace například - finanční management, personální management.

Organizace tvoří jednu ze součástí, komponent managementu (řízení).

Organizace může být chápána v několika významech.

Nejčastější pojetí slova organizace - je organizace ve smyslu podnikatelských i nepodnikatelských subjektů.


Vnitřní podmínky organizace
□ Vnitřní podmínky organizace - každá organizace se liší, obecně se rozlišují dvě velké skupiny faktorů, tzv.:
- „tvrdé prvky prosperity“, dané hmotnými, hmatatelnými, představitelnými veličinami;
- „měkké prvky prosperity“, představované nehmotnými, neviditelnými akty, ke kterým dochází při jednání, chování, vystupování lidí uvnitř organizace i vně.
Dříve byl kladen důraz na hmatatelné, viditelné měřitelné faktory, přímo vytvářející podnikový zisk. Podle posledních poznání se také neměřitelné faktory podílejí podstatnou měrou na podnikové prosperitě. Podmínkou je vzájemná vyváženost tvrdých a měkkých faktorů při efektivním podnikovém řízení.

Tvrdé prvky Měkké prvky
Organizační struktury Neformální organizace (neformální vztahy v organizaci)
Řídící struktury Podniková kultura
Výrobní struktury Etika
Technologické struktury Tvůrčí vedení
Technické struktury Chování managementu
Ekonomické struktury Styl řízení
Organizační normy Neformální komunikace (neformální inform. systémy)
Kompetenční vztahy (pravomoci) Neformální delegování
Zákony, vyhlášky, nařízení vlády Sdílení hodnot v podniku
Stanovy, statuty, organizační řády Týmová organizace
Informační systémy (formální) Koučování
Psaný kodex chování Kvalifikace, schopnosti, dovednosti pracovníků
Systém plánování Sebekontrola, samoorganizace, samořízení
Rozpočetnictví, účetnictví Sebevzdělávání (celoživotní)
Systém operativního řízení Iniciativa pracovníků
Systém kontroly Vnímavost k potřebám klientů, zákazníků

(tabulka)

Příklady měkkých a tvrdých prvků prosperity


Zatímco skupina tvrdých prvků je snadno napodobitelná, přenositelná do jiného prostředí, prvky označované jako měkké jsou mnohem obtížněji kopírovatelné.

Vnější podmínky organizace
□ Vnější podmínky organizace, které jsou představovány okolím, v němž organizace funguje a které, ať manažeři chtějí či nikoli, v různých směrech na organizaci působí. Uznávaná klasifikace vnějšího prostředí nese zkratku PEST a týká se vlivů:
- politických;
- ekonomických;
- sociálních;
- technických.
Prohlubující se proces globalizace způsobuje, že relevantní faktory vnějšího prostředí se stávají četnějšími. Dalším rysem, který management nemůže opomíjet, je ta skutečnost, že frekvence jejich změn se zvyšuje.

Úrovně managementu

□ Manažeři první linie (First line)
Tato základní úroveň postavení manažerů je jen o stupínek výše nad výkonnými pracovníky. Operativní ovlivňování každodenních činností.
□ Střední manažeři (Middle)
Koordinace výkonu operativních činností.
□Vrcholový management (Top)
Formulace dlouhodobé strategie podniku."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.
Součástí práce jsou tabulky a schémata o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x505c75b8ce586.zip (53 kB)
Nezabalený formát:
Zdravotnicky_management.doc (219 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse