ŽivnostKategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se velmi stručně věnuje problematice živností. Charakterizuje, co je to živnost. Popisuje, co živností není. Definuje a klasifikuje jednotlivé druhy živností. Uvádí podmínky pro udělení ŽL nebo koncese, i to, jaké dokumenty je třeba při žádosti předložit.

Obsah

1.
Co to je živnost?
2.
Druhy živností?
3.
Co není živností?
4.
Podmínky pro udělení živnostenského listu (ŽL), koncese
5.
Co je třeba předložit při žádosti o ŽL nebo koncesi

Úryvek

"Ačkoliv se některé z činností jeví jako obdobné nebo velmi podobné, mohou být z hlediska živnostenského zákona zařazeny do různých skupin a je tudíž třeba nejprve zjistit, do které oblasti patří mnou zamýšlená podnikatelská činnost.
Co není živností
Ne všechny činnosti však spadají pod rozsah živnostenského zákona. Tyto jsou vyjmenovány § 3 živnostenského zákona a patří mezi ně tzv. svobodná povolání (lékaři, lékárníci, advokáti, veterináři, tlumočníci, auditoři atd.) a další specializované činnosti. Vedle nich ale do této skupiny zákon řadí např. i soukromé zemědělce. Všechny tyto činnosti jsou upraveny zvláštními zákony.
Požadavky na osobu živnostníka
O živnostenské oprávnění může požádat každá fyzická nebo právnická osoba, která splňuje obecné a zvláštní požadavky živnostenského zákona.
K obecným podmínkám provozování živnosti patří:
• Dosažení věku 18 let
• Způsobilost k právním úkonům
• Bezúhonnost (osoba nebyla odsouzena za úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v délce větší než 1 rok nebo za trestný čin související s podnikáním)
• Pokud již dříve daná osoba na území ČR podnikala, tak předložení dokladu o tom, že nemá daňové nedoplatky a nedoplatky sociálního pojištění
• Osobě nebyl uložen zákaz činnosti v daném oboru a nebyl na její majetek v minulosti prohlášen konkurs
Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou podmínky živnostenského zákona a jeho prováděcích předpisů stanovené pro každý druh živnosti zvlášť (odbornost atd).
Je-li živnostníkem právnická osoba, pak musí ustanovit svého odpovědného zástupce, který bude státu odpovídat za to, že živnost bude prováděna v souladu se zákonem. Tímto odpovědným zástupcem může být někdo z členů statutárních orgánů, ale i osoba mimo společnost. Tato osoba má povinnosti obdobné fyzické osobě – živnostníkovi.
K ohlášení živnosti je třeba přiložit:
• Výpis z rejstříku trestů
• Doklad o odborné způsobilosti, je-li třeba
• Doklad o tom, že je živnostník oprávněn užívat prostory, v nichž má místo podnikání (pokud není totožné s místem bydliště)
• Čestné prohlášení odpovědného zástupce o tom, že přebírá za právnickou osobu povinnosti uložené živnostenským zákonem
• Právnická osoba přiloží doklad o zápisu do obchodního rejstříku"

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=50579&TypeID=2, http://www.finexpert.cz/default.aspx?section=32&server=1&article=3025.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4944f71dae02b.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Zivnost.doc (59 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse