Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Zjišťování hospodářského výsledku, transformace HV na daňový základ, daň z příjmu právnických osob

Zjišťování hospodářského výsledku, transformace HV na daňový základ, daň z příjmu právnických osob


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Boskovice

Charakteristika: V dané práci se stručně, ale výstižně dozvíte, jak získat z hospodářského výsledku daňový základ, jaké jsou formy hospodářského výsledku, jak zjistit výše daně a vše, co se zdaněním hospodářského výsledku souvisí.

Obsah

1.
Struktura HV a způsob zjištění jednotlivých částí HV
2.
Účet zisků a ztrát, počáteční účet rozvažný, konečný účet rozvažný
3.
Rozdělení a použití HV
4.
Transformace HV na daňový základ a výpočet daně z příjmu právnických osob
5.
Položky odčitatelné od základu daně a slevy na dani
6.
Účtování o dani splatné

Úryvek

"Zjišťování hospodářského výsledku, transformace HV na daňový základ, daň z příjmu právnických osob
• struktura HV a způsob zjištění jednotlivých částí HV
• účet zisků a ztrát, počáteční účet rozvažný, konečný účet rozvažný
• rozdělení a použití HV
• transformace HV na daňový základ a výpočet daně z příjmu právnických osob
• položky odčitatelné od základu daně a slevy na dani
• účtování o dani splatné

1) Zjištění hospodářského výsledku
HV - kvalitativní ukazatel pro posouzení hospodaření účetní jednotky
- zjišťuje se. na konci účetního období porovnáním výnosů tř.6 a nákladů tř.5
- převažují-li výnosy je výsledkem hospodaření zisk
- převažují-li náklady hospodařila ú.j. se ztrátou
Hrubý účetní zisk – HV před zdaněním
Disponibilní (čistý) zisk – od hrubého účetního zisku se odečte daň z příjmů (po zdanění)

Účetní HV
- zjišťuje se na uzávěrkovém ú. 710 Účet zisků a ztrát, kam se převedou obraty nákladových a výnosových (výsledkových) účtů
- je nutno jej zjišťovat v předepsané struktuře tj. v návaznosti na výkaz zisku a ztráty, který každá ú.j. musí sestavovat, tzn. skládá se z těchto částí:
 Provozní HV = provozní výnosy (ú.sk. 60 – 64) – provozní náklady (ú-sk. 50 – 55)
 Finanční HV = finanční výnosy (ú.sk. 66) – finanční náklady (ú.sk. 56, 57)
 Mimořádný HV = mimořádné výnosy (ú.sk. 68) – mimořádné náklady (ú.sk. 58)
- součet provozního a finančního HV a se nazývá Hospodářský výsledek z běžné činnosti
- ve výkazu Zisku a ztráty se uvádí v čisté formě tj. po zdanění jako HV z běžné činnosti a zvlášť HV z mimořádné činnosti

50 až 55 Provozní náklady 710 Účet zisku a ztrát 60 až 64 Provozní výnosy

převod provozních nákladů převod provozních výnosů


Provozní HV
56, 57 Finanční náklady 66 Finanční výnosy

převod finančních nákladů převod finančních výnosů


Finanční HV
58 Mimořádné náklady 68 Mimořádné výnosy

převod mimořádných nákladů převod mimořádných výnosů


Mimořádný HV
2) Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka)
- poskytuje informace o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku
- informuje uživatele o výkonnosti podniku
- podle zákona může být sestavován v druhovém (většina ú.j.) nebo účelovém členění
- výnosy a náklady se prolínají, aby bylo možno zjistit výsledek hospodaření v předepsaném
členění
- označeny jsou výnosy římskou číslicí, náklady velkým písmenem latinské abecedy
- podrobnější členění (ve výkazu v plném rozsahu) je u obou zajištěno arabskými číslicemi

Výkaz je uspořádán stupňovitě tak, aby umožnil vyčíslit:
• Provozní výsledek hospodaření – rozdíl mezi provozními výnosy a náklady
• Finanční výsledek hospodaření – rozdíl mezi finančními výnosy a náklad"

Poznámka

Práce obsahuje účetní příklady ve formě Téček.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x559e59366031d.zip (81 kB)
Nezabalený formát:
Zjistovani_hospodarskeho_vysledku.doc (279 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse