Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Znečištění ovzduší a vod

Znečištění ovzduší a vod


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Práce se zabývá příčinami znečištění ovzduší, vznikem a důsledky kyselých dešťů i jejich prevencí. Nakonec se zmiňuje také o znečištění řek, jezer a moří.

Obsah

1.
Znečištění ovzduší a kyselé deště
2.
Prevence kyselých dešťů
3.
Znečištění řek a jezer
4.
Znečištění moří

Úryvek

"Znečištění ovzduší a kyselé deště

Znečištění je způsobeno trvalým poškozováním životního prostředí. Továrny, elektrárny i motorová vozidla vypouštějí do vzduchu zplodiny, saze a popílek. Znečištěný vzduch škodí plicím. Některé druhy benzínu obsahují rozpuštěné olovo, které uniká s výfukovými plyny do vzduchu a u dětí může způsobit poškození mozku.

Při spalování uhlí, nafty a benzínu se také uvolňuje oxid siřičitý a dusičitý. Tyto plyny se mohou rozpustit v atmosférické vodě a vytvořit tak slabé kyseliny, které později dopadnou na zem jako kyselý déšť, často stovky kilometrů od místa svého vzniku. Velká část kyselých deštů ničících území kanady pochází z kouře továren a elektráren USA. Skandinávské kyselé deště většinou přicházejí z velké británie.

Kyselé deště napadají stromy a jiné rostliny a zabíjejí obyvatele řek a jezer. Kyselý déšť přeměňuje určité kovy v půdě, zejména hliník, na jedovatou formu, která poškozuje kořeny stromů. Hliník splavovaný do jezer napadá žábry ryb a způsobuje jejich úhyn. Spolu se znečištěným ovzduším poškozují kyselé deště stavební materiály domů a přispívají ke korozi ocelových konstrukcí.

Prevence kyselých dešťů

Kyselé deště je velmi těžké zvládnout, neboť se šíří na značné vzdálenosti. Stavba vysokých komínů sice ochrání bezprostřední okolí továrny, zplodiny se však dostanou opět do jkinch oblastí. Existují druhy uhlí a nafty, které obsahují velmi malé množství síry. Lze také čistit tovární a elektrárenské zplodiny ještě před vypuštěním do ovzduší. Některé automobily jsou vybaveny katalyzátory a spalují bezolovnatý benzín. Skutečně účinné metody čištění plynů jsou však velmi nákladné.

Dej si pozor na to kecání o bezolovnatym benzínu, ten si myslim, že už se vůbec nesmí vyrábět. Přihodim ti sem ještě nějaký doplňující články, který můžeš a nemusíš použít ;)

Znečištění řek a jezer

Čistota řek a jezer je nepřímo ohrožována znečištěním ovzduší, jehož následkem vznikají kyselé deště. Často jsou však řeky znečišťovány přímo. V některých vesnicích se do řek vypouštějí splašky a z továren často unikají jedovaté odpady přímo do vody. Dešťová voda přitékající do řek přináší spláchnutá hnojiva a zemědělské chemikálie. Následkem znečištění hynou ryby a ostatní vodní živočichové i rostliny.

Znečištění moří

Škodlivé látky se do moře dostávají jednak z řek, které do něho ústí, jednak z kanalizace, kterou některý pobřežní města vypouštějí na pobřeží. Dalšími původci znečitění jsou netěsnící tankery a vrtné plošiny, které zamořují vodu ropou, jež vytváří povlak a otravuje a dusí mořský život."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5159a31553df9.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Znecisteni_ovzdusi_vod.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse