úvodní stránka > Licence

Všeobecné podmínky licenční smlouvy

Smluvní strany:

Autor díla (dále jen "poskytovatel") a provozovatel portálu Seminárky.cz a Čtenářský-deník.cz AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o., IČ: 24767905, místem podnikání Dukelských hrdinů 21, 17000 Praha 7 (dále jen "nabyvatel")

Smluvní strany výslovně souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami licenční smlouvy (dále jen „VPLS“), které doplňují poskytnutí díla prostřednictvím emailové adresy nebo webového formuláře a tímto nahrazují samostatnou licenční smlouvu

I.Předmět VPLS

Předmětem těchto VPLS je závazek poskytovatele udělit nabyvateli oprávnění k výkonu svého práva užít dílo, uvedené v čl. II těchto VPLS, způsobem a v rozsahu uvedeném v čl. III těchto VPLS , a závazek nabyvatele poskytnout poskytovateli za udělení oprávnění k výkonu jeho práva užít dílo (dále jen "licence") odměnu podle čl. IV, těchto VPLS.

II.Dílo

Dílem podle těchto VPLS se rozumí disertační práce, diplomová práce, bakalářská práce, semestrální projekt, případová studie, seminární práce, esej, referát aj, které poskytovatel poskytuje nabyvateli prostřednictvím e-mailové adresy nebo webového formuláře. Dílo bude přijato do databáze a autorizováno za těchto následujících podmínek:

 1. Dílo nepoškozuje autorská práva třetí osoby.
 2. Vložením díla se uživatel zavazuje, že texty či jiné materiály, které do databáze serveru přidává, jsou jeho vlastními výtvory, nebo že má k uveřejnění těchto materiálů souhlas autora.
 3. Dílo obsahuje smysluplný obsah. O tom, zda je obsah smysluplný, rozhoduje nabyvatel.
 4. Rozsah díla a z toho plynoucí odměnu za dílo určuje nabyvatel podle svého standardu.
 • 4.1. Standard nabyvatele je velikost strany A4, okraje 2,5 cm ze všech stran, Times New Roman 12, mezera mezi odstavci 6 bodů (bez mezer mezi odstavci se stejným stylem) a řádkování v násobcích 1,2 cm.
 • 4.2. Titulní strany, obsahy, seznamy literatury a osamocené řádky a odstavce na začátku, či konci stran, se do celkového rozsahu nepočítají. Obsahová příloha je započítána pouze v případě, že velmi úzce souvisí s textovou částí díla.
 • 4.3. O tom, co bude započítáno do rozsahu práce rozhoduje nabyvatel.
 • 4.4. Rozsah práce určený ve standardu a celkový reálný počet stran práce se mohou lišit.

        5. O ohodnocení, které bude dílu přiděleno, rozhoduje nabyvatel.

 • 5.1. Hodnocení je uvedeno u díla a nabývá těchto hodnot:

Normal (dílo není označeno ikonou) - dílo standardní informační hodnoty, nebo práce většího rozsahu, které jsou kvalitní, avšak obsahově nijak výjimečné.

Good - velmi kvalitní dílo, na kterém si dal autor záležet. Pro dané téma má celkově velmi vysokou informační hodnotu.

Best - dílo, které je excelentní. Vymyká se svým rozsahem, hloubkou záběru, zpracováním a kvalitou ostatním dílům.

          6. O zařazení práce do kategorie "Profi práce" rozhoduje nabyvatel.

III. Licence

 1. Poskytovatel prohlašuje, že vykonává všechna majetková autorská práva k dílu uvedenému v čl. II VPLS a že na tomto díle neváznou žádná jiná práva třetích osob k okamžiku odsouhlasení VPLS.
 2. V případě, že prohlášení dle odstavce 1 je nepravdivé, vystavuje se poskytovatel možnosti právního postihu. Portál Seminárky.cz a Čtenářský-deník.cz v takovém případě nemusí tyto práce zveřejnit.
 3. Poskytovatel poskytnutím díla uděluje nabyvateli převoditelnou nevýhradní licenci k užití libovolného množství kopií díla uvedeného v čl. II VPLS po libovolnou dobu ode dne poskytnutí díla a pro libovolné území prostřednictvím sítě internet. Poskytovatel opravňuje nabyvatele k postoupení těchto práv na třetí osobu. Nabyvatel je povinen licenci využít, resp. nabídnout dalším zájemcům k jejich využití.
 4. Licence podle odst. 3 je udělena pro účely dalšího šíření díla poskytovatele. Licence podle odst. 3 je udělena pro provoz na webu, umístěném na internetové adrese www.seminarky.cz a www.ctenarsky-denik.cz.
 5. Nabyvatel je povinen zveřejnit dílo dle článku II. těchto VPLS na portále Seminárky.cz nejpozději do dvaceti dnů od poskytnutí díla, odsouhlasení těchto VPLS. V případě, že poskytovatel překročí počty prací uvedených v článku I. bod 10 Podmínek registrace a zasílání prací, vyhrazuje si nabyvatel právo na delší lhůtu pro zveřejnění prací.
 6. Nabyvatel není oprávněn dílo podle čl. II těchto VPLS upravit či jinak měnit vyjma změny úvodní stránky, doplnění obsahu, klíčových slov, souhrnu, či upřesňujícího názvu díla, a to výhradně pro účely snazšího porozumění obsahu, tématu či kategorie díla. Zjistí-li při užití kopie díla chybu díla nebo jiný problém, je povinen kontaktovat poskytovatele a v úzké spolupráci tuto odstranit.

IV. Odměna

 1. Nabyvatel se zavazuje, že za poskytnutí licence podle čl. III těchto VPLS poskytne poskytovateli odměnu dle níže uvedené tabulky.
 2. Odměny budou ihned po autorizaci a stažení práce převedeny na účet poskytovatele na portálu nabyvatele.
 3. Tato odměna představuje veškerou odměnu za udělení licence. Autor výslovně prohlašuje, že si nečiní nároky na jakoukoli dodatečnou odměnu ve smyslu § 49 odst. 6 zákona č. 121/2000 Sb. autorského zákona, v platném znění.
Činnost, kterou vznikne nárok na odměnu Odměna v kreditech Doba nabití odměny
Každé jedno stažení práce o 3–35 stranách z databáze.a 19 ihned po stažení
Každé jedno stažení práce o 36 a více stranách z databáze při platbě SMS.a 38 ihned po stažení
Každé jedno stažení práce o 36 a více stranách z databáze při platbě kredity a převodem z účtu.a 57 ihned po stažení
Nahrání nové práce do naší databáze. 2 ihned po nahrání
Autorizace nově nahrané práce autorizačním týmem. 4 ihned po autorizaci
Autorizace nově nahrané práce delší než 10 stránek nebo s ohodnocením kvality GOOD.b 44 ihned po autorizaci
Autorizace nově nahrané práce delší než 20 stránek nebo s ohodnocením kvality BEST.b 194 ihned po autorizaci
Vyplnění formuláře při odesílání práce na server tak, že do něj bylo nutno při autorizaci zasahovat jen minimálně. 50 ihned po autorizaci
Vyplnění formuláře při odesílání práce na server tak, že do něj nebyly při autorizaci nutné žádné zásahy. 100 ihned po autorizaci
Nahrání práce o 3 a více stranách ke stažení z darma pro ostatní uživatele.b 180 ihned po autorizaci

Počet stran se určuje podle standardu portálu. 

a Nevztahuje se na práce, které byly v době svého vložení na portál a autorizace volně dostupné z více než 50 % na jiném místě na internetu a/nebo u kterých uživatel povolí zveřejnění zdarma.

b Nevztahuje se na práce, které byly v době svého vložení na portál a autorizace volně dostupné z více než 50 % na jiném místě na internetu.

V.Odstoupení od VPLS

 1. Smluvní strany mají právo vypovědět tyto VPLS bez udání důvodu. Výpovědní lhůta v tomto případě činí tři měsíce, nedohodnou-li se obě strany jinak.
 2. Odstoupení a podání výpovědi podle těchto VPLS je účinné dnem doručení písemného prohlášení elektronickou poštou o odstoupení nebo podání výpovědi druhé smluvní straně

VI. Vyloučení přechodu licence

Poskytovatel opravňuje nabyvatele k postoupení těchto práv na třetí osobu. Nabyvatel je povinen licenci využít, resp. nabídnout dalším zájemcům k jejich využití.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. V případech výslovně neupravených těmito VPLS se použijí ustanovení autorského zákona a obchodního zákoníku.
 2. Poskytovatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení formou emailu.
 3. Smluvní strany prohlašují, že VPLS porozuměly a na důkaz svého souhlasu s jejími ustanoveními poskytují dílo prostřednictvím elektronické adresy nebo webovým formulářem.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VPLS, změnu kterékoliv z výše zmíněných odstavců respektive článků, a to i bez předchozího upozornění.

 

V Praze dne 1. 07. 2011

AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o., IČ: 24767905, místem podnikání Dukelských hrdinů 21, 17000 Praha 7, provozovatel portálu Seminárky.cz a Čtenářský-deník.cz