Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Akční pole integrální andragogiky

Akční pole integrální andragogiky


Kategorie: Andragogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje akčnímu poli integrální andragogiky. Stručně charakterizuje integrální andragogiku a následně se člení její akční pole do jednotlivých oblastí a úseků. Zde pak podrobněji rozebírá vzdělávání dospělých, podnikovou sféru, oblast sociální pedagogiky a kulturní a kulturně výchovné práce.

Obsah

1.
Integrální andragogika
2.
Akční pole integrální andragogiky
2.1.
Dělení do oblastí
2.2.
Dělení na úseky
2.2.1.
Vzdělávání dospělých
2.2.2.
Podniková sféra
2.2.3.
Oblast sociální pedagogiky
2.2.4.
Kulturní a kulturně výchovná práce

Úryvek

"Integrální andragogika – její koncept vymezuje andragogiku v jejím širším pojetí. Tvůrcem pojmu integrální andragogika je Vl. Jochmann a termín je užíván od r. 1992. Tentýž autor svému konceptu udělil 8 základních rysů, kdy jedním z nich je i akční pole integrální andragogiky.

Akční pole integrální andragogiky tvoří:
• Oblast vzdělávání dospělých (tradiční andragogika) – vzdělávání školské, mimoškolské, zájmové, podnikové
• Oblast výchovy v užším slova smyslu (edukace) – do této oblasti řadíme výchovu občanskou, politickou, ekologickou, sexuální, kulturní, tělesnou, vojenskou, podnikovou, dále propagaci a reklamu, lékařskou andragogiku, prevenci a výchovnou práci a prakticky jakékoli ovlivňování lidí
• Oblast péče – do této oblasti zařazujeme péči o lidské zdroje, personalistiku, sociální péči a práci, gerontologii, volný čas, zábavu a rekreaci
• Oblast funkcionálního (nezáměrného) působení – působení prostředí, masové komunikační prostředky, sociální ekologie, bydlení aj.

Výše zmíněné oblasti následně navrhuje Vl. Jochmann rozčlenit do několika úseků, které si následně podrobněji vysvětlíme:
1. Vzdělávání dospělých
2. Podniková sféra
3. Oblast sociální pedagogiky
4. Kulturní a kulturně výchovná práce

Vzdělávání dospělých („klasická andragogika“, adult education) - zahrnuje veškeré vzdělávací aktivity, vytváření vědomostí a dovedností a dotváření osobnosti dospělého člověka. Formou školské výuky dospělých je studium na různých typech a stupních státních či soukromých škol, ať už jde o studium kombinované, večerní, externí, distanční či další. Ke vzdělávání dospělých užíváme metod didaktických, teoretických, prakticko-teoretických či praktických. Mezi prostředky vzdělávání dospělých řadíme v širším slova smyslu vše, co umožňuje dosažení plánovaných cílů vzdělávání. Co se týče cílů vzdělávání dospělých, tak tyto bychom mohli odvozovat jak od individuálních tak i společenských potřeb, kdy samotné vzdělávání nemá však úzký vztah pouze k vědění či poznávání nových skutečností, ale mělo by vést i k osvojování si sociálních dovedností, morálních či estetických hodnot."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4663017b079ff.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Akcni_pole_integralni_andragogiky.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse