Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Aldehydy a ketony

Aldehydy a ketony


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Opava

Charakteristika: Tato práce nám odhaluje tajemství aldehydů a ketonů a přibližuje nám jak je od sebe rozeznat a taky jak je určit a dokázat pomocí laboratorního vybavení

Obsah

Aldehydy
1.
Úvod
2.
Vlastnosti
3.
Příprava a výroba
4.
Rozlišení aldehydů a ketonů
Ketony
1.
Úvod

Úryvek

"Aldehydy jsou organické sloučeniny, které obsahují aldehydickou funkční skupinu (-CHO) na konci uhlovodíkového řetězce (pozor na záměnu s alkoholy -COH). Řadí se mezi karbonylové sloučeniny (spolu s ketony). Jak aldehydy tak ketony jsou v přírodě velmi běžné. Jde o vonné součásti rostlinných silic a také intermediáty biochemických reakcí například glykolýzy. Využívají se v průmyslovém měřítku pro organické syntézy uhlíkatých skeletů.
Vlastnosti-vlastnosti aldehydů závisí především na počtu atomů uhlíku, jinak též řečeno na jejich molární hmotnosti. Nejnižší aldehydy jsou kapaliny s výjimkou plynného formaldehydu, ty vyšší a nejvyšší pak pevné látky. Rozpustnost ve vodě závisí na počtu atomů uhlíku obsažených v molekule aldehydu. S rostoucím počtem těchto atomů rozpustnost značně klesá. Tyto sloučeniny se také dobře rozpouštějí v ethanolu a diethyletheru. Reaktivita aldehydů je značně vysoká. Způsobuje ji přítomnost karbonylové skupiny, v níž jsou π-elektrony posunuty k atomu kyslíku, který má oproti uhlíku vyšší elektronegativitu, díky tomu na atomu uhlíku dochází k tvorbě kladného parciálního náboje. Reaktivita aldehydů postupně klesá s rostoucím počtem atomů uhlíku, tj. nejreaktivnější je formaldehyd.
Příprava a výroba -Aldehydy můžeme získat několika způsoby, základním procesem je oxidace nebo dehydrogenace primárních alkoholů, aby vůbec k reakci došlo musí se používat katalyzátory, většinou se používá jemně rozptýlené stříbro či měď.
Rozlišení aldehydů od ketonů- Aldehydy se od ketonů odlišují Fehlingovým činidlem (roztok síranu měďnatého CuSO4 v prostředí vinanu sodno-draselného a hydroxidu sodného NaOH) nebo Tollensovým činidlem (dusičnan stříbrný AgNO3 v prostředí amoniaku)
Ketony
Ketony jsou organické sloučeniny, které obsahují karbonylovou skupinu (C=O) uprostřed uhlovodíkového řetězce. Řadí se mezi karbonylové sloučeniny (spolu s aldehydy, které obsahují karbonylovou skupinu na konci řetězce a druhý substituent je pak vodík).
V chemickém názvosloví se u ketonu přidává koncovka „-on“."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5452887c5cdb6.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Aldehydy.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse