Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Aldehydy a ketony

Aldehydy a ketony


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava, příspěvková organizace, Opava

Charakteristika: Tato práce nám odhaluje tajemství aldehydů a ketonů a přibližuje nám jak je od sebe rozeznat a taky jak je určit a dokázat pomocí laboratorního vybavení

Obsah

Aldehydy
1.
Úvod
2.
Vlastnosti
3.
Příprava a výroba
4.
Rozlišení aldehydů a ketonů
Ketony
1.
Úvod

Úryvek

"Aldehydy jsou organické sloučeniny, které obsahují aldehydickou funkční skupinu (-CHO) na konci uhlovodíkového řetězce (pozor na záměnu s alkoholy -COH). Řadí se mezi karbonylové sloučeniny (spolu s ketony). Jak aldehydy tak ketony jsou v přírodě velmi běžné. Jde o vonné součásti rostlinných silic a také intermediáty biochemických reakcí například glykolýzy. Využívají se v průmyslovém měřítku pro organické syntézy uhlíkatých skeletů.
Vlastnosti-vlastnosti aldehydů závisí především na počtu atomů uhlíku, jinak též řečeno na jejich molární hmotnosti. Nejnižší aldehydy jsou kapaliny s výjimkou plynného formaldehydu, ty vyšší a nejvyšší pak pevné látky. Rozpustnost ve vodě závisí na počtu atomů uhlíku obsažených v molekule aldehydu. S rostoucím počtem těchto atomů rozpustnost značně klesá. Tyto sloučeniny se také dobře rozpouštějí v ethanolu a diethyletheru. Reaktivita aldehydů je značně vysoká. Způsobuje ji přítomnost karbonylové skupiny, v níž jsou π-elektrony posunuty k atomu kyslíku, který má oproti uhlíku vyšší elektronegativitu, díky tomu na atomu uhlíku dochází k tvorbě kladného parciálního náboje. Reaktivita aldehydů postupně klesá s rostoucím počtem atomů uhlíku, tj. nejreaktivnější je formaldehyd.
Příprava a výroba -Aldehydy můžeme získat několika způsoby, základním procesem je oxidace nebo dehydrogenace primárních alkoholů, aby vůbec k reakci došlo musí se používat katalyzátory, většinou se používá jemně rozptýlené stříbro či měď.
Rozlišení aldehydů od ketonů- Aldehydy se od ketonů odlišují Fehlingovým činidlem (roztok síranu měďnatého CuSO4 v prostředí vinanu sodno-draselného a hydroxidu sodného NaOH) nebo Tollensovým činidlem (dusičnan stříbrný AgNO3 v prostředí amoniaku)
Ketony
Ketony jsou organické sloučeniny, které obsahují karbonylovou skupinu (C=O) uprostřed uhlovodíkového řetězce. Řadí se mezi karbonylové sloučeniny (spolu s aldehydy, které obsahují karbonylovou skupinu na konci řetězce a druhý substituent je pak vodík).
V chemickém názvosloví se u ketonu přidává koncovka „-on“."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5452887c5cdb6.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Aldehydy.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Alkoholy 235x
2. Nejstarší slovesné projevy- Ústní lidová slovesnost 234x
3. Analytická chemie 224x
4. Antická literatura 169x
5. Orientální literatura 164x
6. Chemie 162x
7. Bible 146x
8. Difúzní operace 144x
9. Halloween 110x
10. Aldehydy a ketony 99x