Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Alexandr Veliký

Alexandr Veliký


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Referát pojednává o jedné z nejznámějších starověkých osob - o Alexandru Velikém. Rozebírá jeho mládí, některé životní postoje a především jeho tažení za ovládnutím světa.

Obsah

Snímek 2: Narození
Snímek 3: Dětství
Snímek 5: Mládí
Snímek 6: Otcovražda?
Snímek 7: Převzetí moci
Snímek 8: Počátek tažení
Snímek 9: Bitva na Gráníku
Snímek 11: Gordický uzel
Snímek 13: Bitva u Issu
Snímek 18: Obležení Tyru
Snímek 19: Osvoboditel Egypta
Snímek 20: Bitva u Gaugámel
Snímek 23: Dobytí Persie
Snímek 24: Alexandr pozastavuje tažení
Snímek 25: Indie na obzoru
Snímek 28: Zakladatel měst
Snímek 30: Tajemství úspěšné armády
Snímek 32: Smrt

Úryvek

"Snímek 6: Otcovražda?
• Fillip II. zabit 336 BC v Aigách na svatbě své dcery s králem Alexandrem Epeirským
• Třemi ranami ho ubodal Pausaniás z Orestidy, jeho velitel osobní stráže a milenec
• Podezřelí: Alexandr, Olympias, Dareios III.
• „Král je mrtev, ať žije král.“ – skandují vojáci na popud Alexandrova přítele Antipatra
Snímek 7: Převzetí moci
• Alexandr přebírá moc ve 20 letech
• Antipatros potlačuje povstání již v zárodku
• V prvních dnech vlády nechal Alexandr popravit každého, kdo se odvážil spojovat ho s otcovou smrtí, k zabitým patřil i Attalos
• Athéňané a Thébané nevěří, že je schopen vládnout  Alexandr si vynutí věrnost
• V roce 335 BC ještě potlačuje povstání v Thrákii, pak se soustředí na dobývání
• „Dobytí světa si žádá posvěcení bohů!“ říká Alexandr  vynucuje si věštbu v Delfách:
o Pýthie říká: „Ó synu, myslíš si, že jsi neodolatelný!“
o Alexandr ale nechá rozhlásit, že řekla: „Jsi nezdolný, synu.“
Snímek 8: Počátek tažení
• Zatímco ustanovuje Antipatra regentem Makedoni, do Persie je již vyslán předvoj pod velením Parmenióna (nevlastní otec Attala)
• Alexandr se k vojsku čítajícímu 35 000 mužů přidává roku 334 BC
• Po jedné zajížďce prohlašuje: „Oblečte mne do zbroje hrdiny Achilla, kterou jsme ukořistili v Troji“
• Již v tuto chvíli se mu chce postavit Memnón (žoldnéř z Rhodu), avšak záměr zničit Alexandrovi zásoby obilí byl zamítnut maloasijskými satrapy, kteří Memnónovi záviděli Dareiovu náklonost
Snímek 9: Bitva na Gráníku
• Gráník – řeka v Malé Asii – květen 334 BC
• Strany: Makedonie X Perská říše
• Velitelé: Alexandr Veliký, Parmenion X Memnón, Spithridates
• Počty: cca 35 000 X 33 000
• Ztráty: 150 (dnes zpochybňováno) X 4 000 zabito, 2 000 zajato, Alexandr nechal zmasakrovat řecké žoldnéře v perských řadách, ačkoliv ti se snažili nezasahovat  řečtí žoldnéři v perských službách bojovali v dalších bitvách proti Makedoncům obzvlášť zarputile
• Perská jízda byla na strmých svazích kolem vodního toku zcela nekrytá
• Peršani rozprášeni během dvou hodin
• Okamžitým důsledkem makedonského vítězství bylo osvobození řeckých obcí v Malé Asii, čímž si Alexandr zabezpečil předmostí pro svá další tažení na východ
Snímek 10: Schéma bitvy na Gráníku

Snímek 11: Gordický uzel
• Byl to uzel na koženém postroji selského vozíku, uvázal ho prý Gordion (Gordius byl původem rolník)  stal se králem Frýgie (historické území v Malé Asii) a pojmenoval po sobě její hlavní město  uzel daroval Diovu chrámu
• Kvůli své složitosti se dostal do proroctví  kdo jej rozváže, stane se vládcem velké říše
• Alexandr Veliký při pokusech o jeho rozvazování ztratil trpělivost a v hněvu jej rozťal mečem (na jaře 333 BC)
• Od té doby rozseknout něco znamená vyřešit obtížný problém a Gordický uzel sám je synonymum pro těžko řešitelnou situaci
• Do pár měsíců ovládne Malou Asii
• Na oslavu Alexandrova vítězného tažení všude probíhají sportovní hry i hudební a básnická klání
Snímek 12: Alexandr seká do uzlu

Snímek 13: Bitva u Issu
• Kdy: listopad 333 BC
• Kde: Issos (řeka Pinarus)
• Strany: Makedonie X Perská říše
• Velitelé: Alexandr Veliký X Dareios III.
• Počty: cca 30 000 X 80 000 – 100 000
• Ztráty: 500 mrtvých, 2 500 – 4 000 zraněných X cca 20 000 (10 000 v boji + nejméně tolik na útěku)
• Makedonie se zmocnila západní poloviny Perské říše
• Byla zajata Dareiova rodina, sám Dareios ztratil nervy a utekl  Když mu Dareios III. výměnou za propuštění jeho rodinných příslušníků nabídl přenechat vládu nad územím za řekou Halys a věčné spojenectví mezi oběma říšemi, Alexandr jeho návrh bryskně odmítl
• Porážka perského krále umožnila Alexandrovi pokračovat ve svém tažení přes Sýrii, Fénicii a Palestinu až do Egypta"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a fotografie o rozsahu cca 2 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53c38ca92c02b.zip (1551 kB)
Nezabalený formát:
x53c38ca92c02b (64 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse