Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Analytická chemie

Analytická chemie


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Opava

Charakteristika: Je pro vás chemie španělská vesnice? A vůbec ta analytická? Připravila jsem pro vás stručný přehled analytické chemie.

Obsah

Analytická chemie
1.
Úvod
2.
Kvalitativní analýza
3.
Metody kvalitativní analýzy
4.
Kvantitativní analýza
5.
Metody kvantitativní analýzy

Úryvek

"-Analytická chemie je jedním z oborů chemie, který se zabývá zkoumáním chemického složení vzorků látek a směsí. V zásadě se dělí na dva podobory: analytickou chemii kvalitativní a kvantitativní. V poslední době patří mezi nejrychleji se vyvíjející obory, což je způsobeno i vysokými nároky průmyslové výroby na analytickou chemii. Analytická chemie má široké uplatnění v praxi, nejvíce při výrobě, kdy je třeba kontrolovat, jaké látky obsahují konečné produkty.
Kvalitativní -Zabývá se zjišťováním a prokazováním přítomnosti konkrétních látek, prvků, iontů a funkčních skupin ve vzorku a neurčuje v jakém množství se tyto složky ve vzorku vyskytují.
Metody kvalitativní analýzy
• Srážecí analýza-Pomocí přidávání vhodných aniontů při testu na kationt a kationtů při testu na aniont a podle tabulky srážecích reakcí je možné několika málo testy ve zkumavce jednoznačně určit přítomnost dané látky. Pokud se jedná o směs, je to pochopitelně složitější, nicméně možné. Pokud by při reakci mohlo vylučovat více sraženin, bude preferována ta, která má nižší součinitel rozpustnosti.
• Chromatografie- je kvalitativně analytická metoda založená na různé vzájemné přilnavosti látek. Tzv. mobilní fáze (rozpouštědlo, plyn) protéká skrz stacionární fázi (prach v trubici nebo v tenké vrstvě). Různé látky mají různý poměr přilnavosti k oběma fázím, proto se pohybují různou rychlostí: ta se rovná rychlosti průtoku mobilní fáze vynásobené tzv. rentenčním faktorem, který je charakteristický pro danou látku, mobilní fázi a stacionární fázi. Tím je možné látky oddělit a identifikovat.Pro analytické účely se používá převážně TLC (tenkovrstvá chromatografie na destičce s vrstvou Al2O3) nebo plynová chromatografie (vzorek je odpařen a unášen plynem skrz trubici s práškem).
• Spektroskopie- Spektroskopické metody se zakládají na různé pohltivosti (absorpci) látek nebo na jejich schopnosti vyzařovat (emitovat) světlo pro různé vlnové délky.
Rozlišujeme infračervenou, viditelnou a ultrafialovou spektroskopii
Kvantitativní- Zabývá se zjišťováním množství jednotlivých složek ve zkoumaných vzorcích. Přitom může jít o sledování zastoupení jednotlivých chemických prvků ve vzorku, ale i zkoumání obsahu chemických sloučenin v nejrůznějších směsích.
Metody kvantitativní analýzy
• Gravimetrie- vyžaduje pomocí chemických reakcí jednoznačně odloučit stanovovanou látku (nejčastěji ve formě sraženiny), jež je potom zvážena.
• Konduktometrie- e založena na přesném měření elektrické vodivosti roztoku. Výhodou je její nedestruktivní povaha."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54528ea749ceb.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Analyticka_chemie.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Nejstarší slovesné projevy- Ústní lidová slovesnost 230x
2. Alkoholy 212x
3. Analytická chemie 185x
4. Antická literatura 165x
5. Orientální literatura 158x
6. Chemie 149x
7. Bible 142x
8. Difúzní operace 135x
9. Halloween 103x
10. Aldehydy a ketony 95x