Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza bodu zvratu

Analýza bodu zvratu


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje diagnostice podniku z hlediska bodu zvratu (break even point). Rozebírá podstatu metody i způsoby jejího zobrazení.

Obsah

1.
Analýza bodu zvratu - podstata metody
2.
Způsoby zobrazení bodu zvratu
2.1.
Krátkodobá kalkulace zisku
2.2.
Diagram bodu zvratu na bázi fixních nákladů
3.
Diagram bodu zvratu s podrobnějším členěním variabilních a fixních nákladů

Úryvek

"Podstata metody
Analýza bodu zvratu je všeobecně známá pod anglickým názvem Break Even Analysis. Jedná se o zkoumání rovnováhy mezi náklady a výnosy. Analýza bodu zvratu předpokládá, že se v podnikových výkazech sledují odděleně variabilní a fixní náklady. Oddělené sledování variabilních a fixních nákladů je nutné, jestliže podnik pracuje s metodou příspěvku na úhradu. Při analýze bodu zvratu jsou vztahy mezi tržbami, náklady a ziskem přehledně a jasně uspořádány. Výsledky pak mohou být zjišťovány matematicky nebo graficky.

Pomocí analýzy bodu zvratu je možno určit bod zvratu, v němž se vyrovnávají celkový výnosy s celkovými náklady podniku.Analýza bodu zvratu poskytuje vedení podniku a odpovědným pracovníkům koncentrované informace, které mu umožňují v budoucnu lépe rozhodovat. Poněvadž pomocí této analýzy lze jednoduše přezkoumat různé alternativy jednání, je tato metoda ve firmách ekonomicky vyspělých zemí velmi oblíbená.
S použitím analýzy zvratu lze lépe posuzovat možnosti dosažení zisku. Umožňuje jasnější výpovědi o jistotě firmy.Výše zisku a jistota jejího dosažení jsou důležitými informacemi pro úspěšné vedení firmy.
Jednoduchým způsobem lze vypočítat, jaký vliv mají změny prodávaných množství, prodejní ceny jakož i variabilní a fixní náklady na výši dosahovaného zisku.

Způsoby zobrazení bodu zvratu
Firma používá jednoduchý způsob výpočtu příspěvku na úhradu tím, že se odděleně sledují variabilní a fixní náklady. Výnosy z prodeje jsou učeny jako součin množství prodaných výrobků a jejich prodejní ceny.Výše variabilních a fixních nákladů se zjišťují z účetních výkazů podniku.
Z tabulky krátkodobé kalkulace kalkulace zisku lze zjistit, že každá koruna výnosů z prodeje vyžaduje 0,40 Kč nebo 40% ke krytí variabilních nákladů výrobku. Rozdíl mezi výnosy z prodeje a variabilními náklady se nazývá příspěvek na úhradu (přesněji příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku), který je v našem případě 2 700 tis. Kč neboli 60% celkových výnosů. Těchto 60% zůstává ke krytí fixních nákladů 1 800 tis. Kč (40%) a k dosažení zisku ve výši 900 tis. Kč čili 20%."

Poznámka

Obsahuje tabulku a diagramy.
Součástí práce je soubor s grafy v MS Excelu (*.xls).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: fin_uce0001.zip (49 kB)
Nezabalený formát:
Analyza_bodu_zvratu.doc (113 kB)
Analyza_bodu_zvratu_grafy.xls (24 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse