Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza závislosti podílu stavebního obratu DORG a.s. na stavebním trhu v ČR

Analýza závislosti podílu stavebního obratu DORG a.s. na stavebním trhu v ČR


Kategorie: Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá stanovením výsledků analýzy dat společnosti DORG a.s. Tyto výsledky jsou dány do grafů.

Obsah

1.
Zadání
2.
Popis faktů
3.
Analýza dat

Úryvek

"Rozbor dat :
Jedná se o ekonomická /simultánní/ data, ve kterých se odráží skutečnost vzájemně propojených funkcí.

Ze získaných údajů bylo provedeno:
- Medián: stanovuje střední hodnotu z uvedených údajů. (respektive z obratu celé a.s.).
- Index stavební výroba DORG a.s. (např. 99/98): je podílem výkonů v těchto letech za celou a.s., který určuje pokles či nárůst stavební výroby společnosti v jednotlivých regionech (viz. příloha č.1).
- Index stavební práce celkem (např. 99/98): je podílem celkových stavebních pracích v těchto
letech, který určuje pokles či nárůst stavebních prací na trhu v ČR (viz. příloha č.1).
- Korelační koeficient: měří těsnost lineární závislosti mezi celkovými stavebními pracemi v ČR a stavební výrobou DORG a.s. v letech 1992-2000. Nabývá hodnot z intervalu , jeho znaménko naznačuje směr závislosti (kladný je při přímé a záporný při nepřímé závislosti) a podle jeho absolutní hodnoty posuzujeme sílu (těsnost) závislosti proměnných (viz. příloha č.3).
- Trend: Trendem rozumíme dlouhodobou tendenci ve vývoji hodnot analyzovaného ukazatele. Pro popis vývoje trendu časových řad je podstatná volba typu trendové funkce. Pro vytvoření modelu vývoje stavebních prací byl použit lineární trend.

3. Analýza dat
Z porovnání výsledků (grafické znázornění) poměrně jednoznačně vyplývá přímá závislost stavební výroby spol. DORG a.s. na vývoji stavebního trhu v ČR.
Pro popis budoucího vývoje trendu stavebního trhu ČR a stavební výroby spol. DORG a.s. byl použit lineární trend, který však nemusí v dostatečné míře zobrazovat reálný (pravděpodobný) budoucí vývoj hodnot časových řad. Lineární trend vývoje stavebního trhu v ČR má rostoucí charakter a tím i stavební výroba DORG a.s. Pro reálnější popis vývoje časových řad je možné využít trendových funkcí vyšších polynomů nebo jiných modifikovaných statistických postupů (nejsou součástí MS Excel)."

Poznámka

Práce je velmi stručná, ale obsahuje grafy a tabulky, které jsou velmi kvalitně zpracovány.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x452b86b7a5eae.zip (69 kB)
Nezabalený formát:
Statistika.doc (255 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse