Andragogika - otázky ke SZZk

Kategorie: Andragogika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor 25 státnicových otázek ve zkratce zpracovává problematiku andragogiky. Definuje hlavní pojmy, uvádí vztah andragogiky k jiným vědám a popisuje její historický vývoj od období starověku po 21. století. Pohlíží na andragogiku jako na studijní obor, charakterizuje celoživotní vzdělávání i učení a seznamuje s odvětvím personální, kulturní, sociální a speciální andragogiky. Dále se věnuje oblasti andragogického výzkumu a poradenství a uvádí specifika vzdělávání dospělých.

Obsah

1.
Andragogika jako věda
1.1.
Vědecké základy andragogiky, andragogické pojmosloví
2.
Legitimizační problémy andragogiky, vztah andragogiky a pedagogiky
2.1.
Andragogika v systému vědních disciplín
3.
Teoretické přístupy v andragogice
3.1.
Širší a užší pojetí andragogiky - vymezení jednotlivých koncepcí
3.2.
Vývoj a principy integrální andragogiky
4.
České a mezinárodní dokumenty o vzdělávání dospělých
4.1.
Koncepční dokumenty v ČR, EU, OECD a UNESCO
4.2.
Legislativní úprava vzdělávání dospělých v České republice
5.
Historické a společenské souvislosti vývoje vzdělávání dospělých
5.1.
Období starověku, středověku do konce 16 století
6.
Historické a společenské souvislosti vývoje vzdělávání dospělých
6.1.
Období novověku do konce 19 století
7.
Historické a společenské souvislosti vývoje vzdělávání dospělých
7.1.
20 a 21 století v ČR
8.
Historické a společenské souvislosti vývoje vzdělávání dospělých
8.1.
20 a 21 století ve světě
9.
Andragogika jako studijní obor
9.1.
Andragogika na vysokých školách
9.2.
Osobnosti české a světové andragogiky
10.
Objekt a předmět andragogiky
10.1.
Vývojové tendence
10.2
Přístupy k interpretaci objektu a předmětu andragogiky
11.
Další profesní vzdělávání
11.1.
Principy, současný stav a perspektivy ve světě a v České republice
11.2.
Národní soustava kvalifikací
11.3.
Rozvoj a implementace
11.4.
Národní soustavy kvalifikací v České republice
12.
Zájmové a občanské vzdělávání
12.1.
Formy a realizace v České republice a ve světě
13.
Celoživotní vzdělávání a celoživotní učení
13.1.
Dřívější a současné chápání konceptu celoživotního vzdělávání
13.2.
Stěžejní kurikulární dokumenty a současné evropské trendy
13.3.
Zapojení škol do celoživotního vzdělávání v ČR
14.
Personální a kulturní andragogika
14.1.
Andragog a jeho role v organizacích
14.2.
Enkulturace, akulturace, kultivace
14.3.
Role kultury ve vzdělávání dospělých, možnosti kultivace dospělých
15.
Sociální a speciální andragogika
15.1.
Socializace a socializační mechanismy
15.2.
Sociální andragogika, sociální práce a péče
15.3.
Význam speciální andragogiky, nástroje jejího působení
16.
Demografický vývoj v Evropě, příprava na stárnutí populace v ČR a EU
17.
Cílové Skupiny gerontopedagogiky
17.1.
Potřeby a možnosti vzdělávání ve stáří
17.2.
Podmínky edukace seniorů
17.3.
Možnosti vzdělávání seniorů ČR a v zahraničí
18.
Role andragoga
18.1.
Specifika andragogice práce
18.2.
Kompetence andragoga a další vzdělávání v andragogické profesi
19.
Kvalita ve vzdělávání dospělých, vymezení kvality v andragogice
19.1.
Nástroje prokazování kvality
19.2.
Problematika certifikace a akreditace
20.
Andragogický výzkum
20.1.
Metody a techniky andragogických výzkumů
20.2.
Příklady z praxe
21.
Andragogické poradenství, jeho role
21.1.
Formy a metody práce s dospělými
21.2.
Poradenské instituce pro dospělé
21.3.
Integrovaný systém kariérového poradenství
22.
Terciární vzdělávání
22.1.
Historické souvislosti
22.2.
Typy institucí
22.3.
Legislativní rámec
22.4.
Probíhající diskuse a další vývoj
23.
Aktuální problémy andragogiky a vzdělávání dospělých
24.
Andragogická interakce a její činitelé
24.1.
Uplatnění andragogiky v každodenním životě
25.
Specifika vzdělávání a učení v dospělosti
25.1.
Zájmy, potřeby a motivace dospělých
25.2.
Institucionální zajištění vzdělávání dospělých

Úryvek

"3. Teoretické přístupy v andragogice. Širší a užší pojetí andragogiky: vymezení jednotlivých koncepcí, Vývoj a principy integrální andragogiky.
Užší pojetí: zaměření andragogiky na výchovu, vzdělávání a učení dospělých, Beneš, UK Praha; stěžejní termíny: výchova, vzdělávání, vzdělání, učení, výuka, kompetence, kvalifikace, osvěta. Integrální andragogika: Jochmann, UP Olomouc, pojímá andragogiku jako všestrannou péči o člověka. Vyjadřuje její integraci s personálními činnostmi a se sociální pedagogikou. Není jen vědou o vzdělávání dospělých, ale je to vzdělávání, edukace, péče a funkcionální působení. Dříve se předpokládalo, že metody a techniky učení dětí lze aplikovat při vzdělávání dospělých. Bylo potřeba VD odlišit od vzdělávání dětí, a tím tedy vznikla aplikovaná vědní disciplína andragogika. Jako první Alexander Kapp v roce 1833 ve svém díle Andragogika neboli vzdělávání v dospělém věku - „Platónovo učení o výchově“ - pokus o definování nauky o vzdělávání dospělých. Znovu byl objeven 1921 Eugenem Rosenstockem - VD potřebuje svoje speciální učitele, metody a filosofii - pod pojem andragogika zahrnoval všechny školské formy VD.
Dewey - další vzdělávání bylo pro něho obohacování již získaných vědomostí a zkušeností praxí.
Thorndike - jako první experimentálně prokázal schopnost dospělých učit se i ve vysokém věku.
Have - ve 40. letech položil teoretické základy andragogiky.
Hanselmann - popisuje andragogiku jako samostatnou vědu - 3 složky: péče, vedení, výchova a vzdělávání.
60. léta - andragogika se etablovala na řadě univerzit, období empirických výzkumů a teoretického rozvoje.
Podpora řady světových institucí (UNESCO, Rada Evropy, OECD…), významné dokumenty.
70. léta - Knowles rozvinul koncepci andragogiky, začal čerpat z rozdílnosti andragogiky a pedagogiky.
60. a 70. léta - rozvoj andragogiky v samostatnou vědní disciplínu.
Vývoj integrální andragogiky:
Po 2. sv. válce: založena katedra lidovýchovy na FF UK Praha.
60. léta: obor Pedagogika dospělých (Praha, Olomouc).
Až do r. 1989: VVD = výchova a vzdělávání dospělých. 1990 zavedení pojmu Andragogika v Olomouci (Jochmann), důvod: náhrada za ideologicky zdiskreditované pojmy VVD a pedagogika dospělých. Poté pojem převzala i Praha. Jochmann v Olomouci rozšířil a zpřesnil význam andragogiky, rozvinul koncept integrální andragogiky jako všestranné péče o člověka. Pokračovatel Šimek. Principy Integrální Andragogiky: integruje pohled celé řady vědních disciplín na možnosti a problémy uplatnění člověka ve všech oblastech společenského života, integruje všechna období života jedince, integruje zkoumání procesů a jevů, kterým je člověk vystaven v prostředí neustálých společenských změn.
Teorie andragogiky: dělíme do 2 skupin: teorie objektivní = student je pouhým objektem, důležitý je výsledek procesu, zaměření na teorii; teorie subjektivní (interpretativní) = vidí vzdělávaného jako subjekt, ten má jistá očekávání, zájmy, role; vidí člověka v každodenních situacích. Behaviorální, pragmatické, psychoanalytické, existencionalistické, komunikativní, humanistické, kritické, spiritualistické, personalistické, kognitivně-psychologické."

Poznámka

Klíčové pojmy jsou podtrženy. Práce obsahuje několik tabulek, rozsah čistého textu je cca 34 stran. Rozsah jednotlivých otázek je 1-3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21793
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse