Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Andragogika - vypracované otázky k SZZk

Andragogika - vypracované otázky k SZZk

Kategorie: Andragogika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o 25 vypracovaných okruhů. Jsou psány v heslech se zvýrazněnými klíčovými slovy. Rozsah jednotlivých částí je strana a více.

Obsah

1.
Okruh 1
1.1
Andragogika jako věda
1.2
Vztah andragogiky k jiným společenským vědám
1.3
Rozvoj andragogiky
2.
Okruh 2
2.1
Základní andragogické pojmy
2.2
Využití pedagogické terminologie
2.3
Výchova, vzdělávání, vzdělání, učení
2.4
Systémové uspořádaní
2.5
Procesy socializace, personalizace, enkulturace ve vzdělávání dospělých (VD)
3.
Okruh 3
3.1
Aplikované andragogické disciplíny: personální, kulturní,sociální a speciální
3.2
Specifika těchto disciplín
3.3
Jejich přínos společné praxi
4.
Okruh 4
4.1
Historické a společenské souvislosti vývoje andragogiky od starověku po 20. stol.
5.
Okruh 5
5.1
Současná andragogická teorie a praxe v ČR
5.2
Přední osobnosti současné české andragogiky
5.3
Andragogika na VŠ
6.
Okruh 6
6.1
Současný stav a perspektivy andragogiky ve světě (USA, ASIE, EVROPA)
6.2
Analýza evropských progresivních trendů ve VD
7.
Okruh 7
7.1
Stát a trh ve VD
7.2
Regulační mechanismy státu
7.3
Tržní principy užívané v oblasti VD
8.
Okruh 8
8.1
VD v kontextu kurikula CU
8.2
Koncept CU a jeho vývoj, perspektivy, principy
9.
Okruh 9
9.1
Analýza stávajícího systému VD v ČR
9.2
Legislativní rámec VD v ČR
10.
Okruh 10
10.1
Organizace a asociace v ČR (nár. i nadnár.) v oblasti VD
11.
Okruh 11
11.1
Objekt a předmět andragogiky
11.2
Dospělý v andragogice
11.3
Cílové skupiny ve VD
11.4
Motivace k učení
12.
Okruh 12
12.1
Základy andragogického výzkumu
12.2
Empirický a teoretický výzkum
12.3
Metodologie výzkumu
12.4
Zpracování údajů
13.
Okruh 13
13.1
Vzdělávání dospělých a další vzdělávání
13.2
Terminologické vymezení pojmů
13.3
Charakteristika, současný stav a perspektivy dalšího vzdělávání v ČR
14.
Okruh 14
14.1
Charakteristika, cíle, principy profesního vzdělávání dospělých
14.2
Význam dalšího odborného vzdělávací trendy v ČR a ve světě
15.
Okruh 15
15.1
Charakteristika, cíle, principy občanského a zájmového vzdělávání
15.2
Situace a trendy v ČR a ve světě
16.
Okruh 16
16.1
Firemní vzdělávání
16.2
Projektování systému vzdělávání ve firmě
16.3
Metody rozvoje zaměstnanců
17.
Okruh 17
17.1
Speciální skupiny ve VD – senioři, menšiny, tělesně a mentálně sociálně znevýhodnění jedinci
17.2
Specifika vzdělávání těchto skupin
17.3
Příklady
18.
Okruh 18
18.1
Projekt a projektové řízení v andragogice
18.2
Tvorba projektu
18.3
Základní kroky projektové přípravy
18.4
Identifikace potřeb, časový harmonogram
19.
Okruh 19
19.1
Andra didaktika
20.
Okruh 20
20.1
Kurikulum ve VD
21.
Okruh 21
21.1
Hlavní znaky profese andragoga
22.
Okruh 22
22.1
Andragog a jeho role v andragogické interakci
23.
Okruh 23
23.1
Uplatnění vzdělávacích technologií ve VD
24.
Okruh 24
24.1
Nástroje prokazování kvality, možnosti jejich využití
25.
Okruh 25
25.1
Poradenství ve VD

Úryvek

21. „Základní andra pojmy. Využití ped.terminologie. Výchova, vzdělávání, vzdělání, učení. Systemové uspořádaní. Procesy socializace, personalizace, enkulturace ve VD

Andra:věda zab.vzd.dosp.,výchovou a péčí o dosp., respektující zvláštnosti dosp.a zab.se jejím rozvojem ve všech fázích živ.dráhy, souvisí se socializací, enkulturací a personalizací

Dospělý:
1. legislativně = v ČR jedinec, kt.dosáhl věku 18ti let (pasivní-může volit), 21ti let (aktivní-být volen)
2. z psycho pohledu = je to stav, jehož každý živočich dosahuje, když doroste do konečné velikosti a síly, kt.potřebuje k vykonávání samost.činnosti v životním přizpůsobení.
3. eko pojetí = situace kdy čl.ukončil školskou přípravu a vstoupil na trh práce
4. pojetí V. Jochmana = ukončení vývoje ve 3 dimenzích – somatické, psychické, sociální
Jedná se o pojem nejednoznačný – dosp.je ten, kdo je vyspělý, zralý sociálně, psychicky, biologicky, ekonomicky a absolvoval min. ZŠ.

Výchova: součást socializace. Je to záměrná, cílevědomá soustava činností, procesem zaměř.kreativně k trvalému utváření osobnosti člověka. Ideál výchovy – takové utváření osobnosti, kdy se slučuje svoboda jedince s mravním řádem společnosti

Vzdělávání: proces uvědomělého a cílevědomého zprostředkování a aktivního utváření a osvojování vědomostí, dovedností, zkušeností a návyků. Utváření morálních rysu a osobitých zájmů a postojů člověka. Je součástí socializace.

Vzdělání: výsledek procesu vzdělání. Vytvořená soustava vědeckých a tech.vědomostí a intelektuálních a praktických dovedností, morálních rysu a osobitých zájmů, které jsou majetkem osobnosti.

Péče: vytváření podmínek, především sociálních a psychologických pro výchovu, vzdělávání, seberealizaci a samotnou existenci člověka. Péče formou poradenství – spec. andra

Učení: vnitřní proces k rozšiřování znalostí. Proces záměrného navozování činností vedoucích k získávání, rozšiřování a rozvíjení znalostí a dovedností učícího se jedince. Senzomotorické, pamětní, sociální.

Vyučování: činnost vzdělavatele, která působí v procesu vyučování za účelem předávání a rozvíjení poznatkových struktur.

Vzdělávání dospělých:
1. vzdělávací proces: cílevědomý proces systematického zprostředkování, osvojování a upevňování schopností, znalostí, dovedností, návyků, hodnotových postojů i spol.norem jednání a chování osob, kt.ukončili školení vzd. a přípravu na povolání a vstoupily na trh práce.
2. vzd.systém: institucionální organizovaný systém ind.vzd.aktivit, kt. nahrazují, doplňují, rozšiřují, mění nebo jinak obohacují počáteční vzdělávání dospělých, to celé pro plnohodnotnou práci a plnění svých soc.rolí.
3. řádné školské VD: druhá šance pro ty, kt. nenabyli vyššího vzd. v průběhu mládí – a)distanční – bez účasti jedince na výuce, pomocí médií, b) kombinované – kombinuje prvky prezenčního a distanč.studia“

Poznámka

Text obsahuje velké množství zkratek, které jej činí místy nepřehledným. Obsahuje velké množství překlepů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18159
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse