Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Andrea Barešová: E-learning ve vzdělávání - recenze

Andrea Barešová: E-learning ve vzdělávání - recenze


Kategorie: Andragogika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Univerzita Karlova Filozofická fakulta, Praha 1

Charakteristika: Text referuje o knize E-learning ve vzdělávání dospělých. Vypisuje výhody a nevýhody e-learningu. Věnuje se technologickému pozadí a uvádí trendy a příklady e-learningu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Výhody a nevýhody e-learningu
3.
Technologický background
4.
Trendy a příklady

Úryvek

"Šest let stará kniha napsaná Andreou Barešovou seznamuje čtenáře s možnostmi, které otevírá aplikace e-learningu jak ve školách a vzdělávacích institucích, tak ve firmách.
První kapitoly věnuje autorka širšímu pohledu na popisovanou problematiku (např. Kolbův model čtyř fází cyklu učení - Doing, Thinking, Theorising, Planning). Po stručném uvedení do historie předchůdců e-learningu je předloženo několik vymezení rozsahu pojmu „e-learningu“ - jedno z nich definuje e-learning jakožto „dodávku obsahu vzdělávání pomocí jakýchkoliv elektronických médií“ ) (pojem je tak širší a obsahuje i např. online learning využívající internet).

Výhody a nevýhody e-learningu
Mezi hlavní výhody e-learningu patří jeho flexibilita: dostupnost dle potřeby studenta a okamžitá možnost změny (i části) obsahu ze strany lektora. Další nespornou výhodou jsou nižší náklady na vzdělávací proces (úspora času i peněz). Autorka uvádí i vyšší efektivitu výuky a lepší zapamatovatelnost předávaných informací ) .
Nevýhody e-learningu spočívají v závislosti jeho uživatelů na technologiích, ve vyšších počátečních nákladech (např. tvorba e-kurzu), v jeho nevhodnosti pro některé studenty (sluchové, kinestetické typy, starší lidé) či v nevhodnosty pro některé typy kurzů (např. nácvik manuálních činností). K problémům taktéž dochází při nevhodné volbě formy či obsahu výuky.

Technologický background
Autorka zasvěcuje čtenáře i technologické části problematiky. Propaguje XML formát oproti klasickému HTML, popisuje rozdíl mezi LMS (Learning Management Systém – strategické řízení vzdělávacích aktivit) a LSMS (Learning Content Management Systém - řízení obsahu kurzů) . Nabízí též rozdělení využití e-learningu na tři stupně (poskytování informací, interaktivita, knowledge management).

Trendy a příklady
Popsáno je několik trendů: značná část z nich spočívá v integraci částí e-learningu, sjednocením s jinými typy vzdělávání a jeho začleňování do obchodní strategie firem. Mezi další uvedené trendy patří snaha přesně změřit jeho efekt.(hodnotit se dá reakce na vzdělávací program, lze testovat získané znalosti, posoudit změnu chování či výkonnosti jedince, oddělení či firmy)."

Poznámka

Práce pro předmět Didaktika dospělých - Univerzita Karlova v Praze, Filozofická Fakulta, Katedra andragogiky a personálního řízení.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b0af7ec19e9e.zip (23 kB)
Nezabalený formát:
E_learning.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse