Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek - otázky k SZZk

Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek - otázky k SZZk


Kategorie: Tělesná výchova - sportovní činnosti

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o soubor státnicových otázek určených pro magisterské studium oboru ASEBS (Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek). Práce se skládá ze 17 vypracovaných otázek, jejichž soupis je uveden níže.

Obsah

1.
Kondiční motorické schopnosti
1.1
Výklad pojmu
1.2
Silové schopnosti
1.3
Rychlostní schopnosti
1.4
Vytrvalostní schopnosti
2.
Hybridní motorické schopnosti
2.1
Výklad pojmu
2.2
Druhy rychlostí
2.3
Rychlostní zatížení
3.
Koordinační motorické schopnosti
3.1
Výklad pojmu
3.2
Dílčí faktory (struktura) koordinačních schopností (KS)
3.3
Pohyblivostní schopnosti
3.4
Metodika rozvoje koordinačních schopností
3.5
Testování
4.
Motorické schopnosti a dovednosti
4.1
Motorické učení
4.2
Motorická (pohybová) dovednost
4.3
Pohybové (motorické schopnosti)
5.
Sociální aspekty edukace bezpečnostních složek
5.1
Sociální komunikace
5.2
Konflikt
5.3
Frustrace
5.4
Řešení konfliktů
6.
Podmínky přijetí do služebního poměru u bezpečnostních složek. Testy tělesné zdatnosti.
6.1
Podmínky přijetí do služebního poměru
6.2
Testy fyzické zdatnosti
6.3
Na doplnění
7.
Systematika sebeobrany. Místo sebeobrany v taxonomii úpolů. Osobní sebeobrana – cíle a význam. Sebeobrana žen – cíle a specifika. Profesní sebeobrana – místo a význam ve výcviku bezpečnostních složek, právní normy.
7.1
Charakteristika úpolů, zařazení sebeobrany z hlediska úpolů
7.2
Základní termíny v oblasti sebeobrany
7.3
Rozdíly mezi osobní sebeobrannou a profesní sebeobrannou
7.4
Odvětví osobní sebeobrany
7.5
Druhy výcviku osobní sebeobrany
7.6
Profesní sebeobrana
8.
Modelové situace v sebeobraně. Pojem modelové situace, jejich význam a místo ve výcviku bezpečnostních složek.
8.1
Modelové situace v sebeobraně
8.2
Modelové situace z pohledu vyučovacích metod
8.3
Tvorba modelové situace
8.4
Teoretické modelové situace
8.5
Praktická modelová situace
9.
Právní aspekty bezpečnostních složek.
9.1
Trestní právo hmotné
9.2
Základní zásady trestního práva hmotného
9.3
Vývojová stadia trestního činu
9.4
Zánik trestní odpovědnosti
9.5
Okolnosti vylučující protiprávnost činu
9.6
Skutková podstata trestného činu
9.7
Trestní sankce
9.8
Polehčující a přitěžující okolnosti
9.9
Zvláštní ustanovení o některých pachatelích
9.10
Základní zásady trestního řízení
9.11
Nepřípustnost trestního stíhání
9.12
Výkon soudnictví ve věcech mládeže
9.13
Správní právo
9.14
Vykonavatelé státní správy
9.15
Vykonavatelé ostatní veřejné správy
9.16
Správní řízení – pojem, podstata, zásady, rozhodnutí
9.17
Správní právo
9.18
Správní akty
10.
Taktika sebeobrany. Podmínky sebeobrany. Taktika individuální obrany. Obrana v znevýhodněných situacích.
10.1
Podmínky sebeobrany
10.2
Faktory
10.3
Schéma průběhu bojové akce obsahuje tři základní složky
10.4
Taktické zásady
11.
Technické prostředky v sebeobraně. Obranné a útočné prostředky - . Pojem zbraň. Podmínky použití technických prostředků.
11.1
Technické prostředky
11.2
Členění
12.
Ochrana osob. Východiska a cíle ochrany osob. Teoretické koncepce bodyguardingu. Plánování, realizace a evaluace akce. Vztah ochránce a chráněné osoby.
12.1
Organizace ochranné skupiny
12.2
Ochranně bezpečnostní formace, taktika a zvláštní situace
12.3
Povinnosti ochránců
12.4
Skladba ochránců
12.5
Reakce ochránců na napadení chráněné osoby
12.6
Kontrolní seznam předběžného zajištění bezpečnosti
12.7
Vztah ochránce a chráněné osoby
13.
Donucovací prostředky. Aplikovaná profesní sebeobrana.
13.1
Použití donucovacích prostředků a zbraně
13.2
Kritéria pro výběr donucovacího prostředku
13.3
Případy závažných služebních zákroků
14.
Integrovaný záchranný systém. Složky integrovaného záchranného systému. První pomoc pro bezpečnostní složky.
14.1
Integrovaný záchranný systém (IZS)
14.2
Aktivace traumatologického plánu
14.3
Organizace zásahu na místě MU
15.
Vědní obor kinantropologie Definovat, vysvětlit a uvést příklady na pojmy: předmět výzkumu, metodologie, vědecký jazyk (pojmy, kategorie), systém poznatků (teorie, pravidla, zákonitosti).
15.1
Kinantropologie jako věda o pohybu člověka
15.2
Dělení
15.3
Věda a vědecké poznání
15.4
Výběr výzkumného tématu
15.5
Studium literatury
15.6
Cílové kategorie výzkumu (cíl, hypotézy, úkoly)
16.
Vědní obor kinantropologie Výzkumné metody. Cílové kategorie výzkumné práce. Struktura teoretické a empirické výzkumné práce.
16.1
Empirické metody výzkumu
16.2
Struktury výzkumné práce
17.
Psychologické aspekty sebeobrany. Význam a místo psychologické přípravy v sebeobraně. Výklad pojmů agresivita, dominance, submisivita. Intersexuální psychické rozdíly.
17.1
Tři časová pásma sebeobrany
17.2
Agresivita, dominance, submisivita
17.3
Intersexuální psychické rozdíly

Úryvek

"3.2 Rozdělení sebeobrany z hlediska její využití
Sebeobrana z hlediska svého využití má mnoho větví. Lidové rčení ne nadarmo říká: ,, sebeobranu i když budete cvičit celý život, stejně se ji celou nenaučíte“. Vzhledem k širokému a snad i nejrozsáhlejšímu systému je třeba sebeobranu rozdělit dle vlastního využití do několika větví, které k vzhledem k moderní době upravuje ucelený systém (Konečný, 2000) takto:
1. Sebeobrana obecná – pro veřejnost: jedná se o druh sebeobrany, která padá do koncepce jak komerční tak zájmové činnosti v rámci rozvíjení znalosti sebeobrany pro širokou veřejnost. Tato sebeobrana učí základní metody a taktiky jak se ubránit ve fyzickém konfliktu čili napadení. Tato sebeobrana je specifická svojí šíří systémů a metod, které do sebe zahrnují nejen páky, hody, škrcení ale také údery a kopy a sebeobranu proti zbraním.
2. Sebeobrana profesní – (sebeobrana pro policii a bezpečnostní služby) jedná se o souhrn metod a postupů jak zvládnout sebeobranu při konfliktních situacích při zaměstnání a to takovým způsobem, aby bylo zabráněno vykonávání trestného činu nebo samotnému napadení člena policie či strážného civilní bezpečnosti služby. Součástí této sebeobrany je zvládnout i základní střeleckou průpravu se střelnou zbraní, poutání či zacházení s tonfou či obuškem jako specifickými zbraněmi, které bývají součástí profesní sebeobrany. Profesní sebeobrana obsahuje v první řadě údery a kopy, jako formy navolnění útočníka, ale i páčení, a fixace sloužící k zadržení podezřelého z trestného činu. Tato sebeobrana má specifiku v tom, že ze strany obránce musí být značná humánnost, neboť právní systém a profese, ve které se tato sebeobrana učí vede k tomu, že je třeba počítat s dalším právním postihem jak ze strany obránce tak útočníka. Není jednoduché v tomto sebeobranném systému se ubránit, když se obránce má bránit podle toho, jak mu zákon dovoluje, neboť útočník útočí za účelem sebezáchovy a to tedy bez jakéhokoliv uvědomění si právního postihu.
Zde hraje taktika a znalost principů sebeobrany větší roli, než samostatné zvládnutí tohoto systému. Bez znalosti taktiky je mnohem větší riziko, že obránce vyjde z konfrontace s újmou na zdraví či životě.
3. Sebeobrana branně bezpečnostní – (sebeobrana pro armádu, policii), tato sebeobrana se řadí mezi nejrozšířenější systém. Využívá ji vedle armády a policie také široké spektrum veřejnosti. Tato sebeobrana obsahuje vedle pák a škrcení, hodů a porazů, také údery kopy, fixace, techniky jak proti aktivním tak pasivním osobám proti kterým se zakračuje. Součástí této sebeobrany je taktika, střelecká příprava, ale i sebeobrana verbální (využívání psychologických zásad v jednání s konfliktní osobou – asertivní chování). Armáda zde vytvořila vlastní poddruh sebeobrany nazývané Military combat systém, který se zabývá pouze bojem vojáka proti vojákovi. Nebo též musado. Tyto sebeobranné systémy jsou pro veřejnost uzavřeny. Systém je upraven tak, aby střet byl co nejkratší a převážně končil smrtí soupeře či poutací technikou za pomoci svazování.
4. Sebeobrana systémová – (osobní-životní) jedná se o sebeobranu zahrnující vedle systému jak se ubránit také etiku, etiketu, ale i druh přístupu k životu toho jedince, který se tento druh sebeobrany učí. Jedná se o životní cestu člověka, který vedle cvičení fyzického cvičí i duchovní věci a to meditace, dýchací cvičení. Tato sebeobrana se stává bojovým uměním a může být nedílnou součástí života mnohých cvičenců tohoto systému.
Na základě dosavadních zkušeností a výzkumu v oblasti sebeobranných situací a konfrontací, lze k výše uvedenému přiřadit tyto speciální formy sebeobrany:
1. Sebeobrana žen a dívek - jde o druh sebeobrany, která učí ženy bránit se proti silnějším a surovějším agresorům. Vzhledem k tomu, že žena z hlediska morfologicko-somatického je jiná než muž, a též po stránce psychické jsou značné rozdíly, byla vytvořena sebeobrana, která se zabývá specifickými metodickými a taktickými vzorci jak postupovat v krizových situacích a upravuje nejčastější útoky na ženy a vytvoření takových obranných technik, kdy není zapotřebí žádné fyzické síly a složitosti (Lebeda, 1979). Jedná se o sebeobranu přímočarou, jednoduchou, větším množství převládají údery a kopy, učí ženy využívat věci denní potřeby jako sebeobranné zbraně (Levský, 1969).
2. Sebeobrana dětí a mládeže – specifický nový systém, který je v rozvoji. Zvýšené násilí na dětech a šikanování, týrání, sousedské neshody, drogy, sexuální obtěžování. To jsou mnohá nebezpečí, se kterými se děti dnes a denně setkávají. Tento druh sebeobrany se zabývá a učí děti základním znalostem jak odolat fyzickému napadení, ale učí děti i taktiku jak postupovat v těchto nebezpečích. Důležitou roli zde hraje i poučení dětí o těchto nebezpečích, o možnostech obrátit se na své rodiče, popřípadě na linky bezpečí, konzultace se specializovanými pedagogy či s psychology."

Poznámka

Jednotlivé otázky se výrazně liší svou délku, většina má kolem 7 stran, nejkratší 2 strany a nejdelší 55 stran. Obsahuje tabulky a schémata. Délka čistého textu je cca 174 stran.
Práce je kompilačního charakteru, čerpá např. z is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/js09/.../6.1.1.3._rychlost.pdf, is.muni.cz/.../Kvas_Michal_-_Bakalarska_prace-konecna_vezre_k_vytisknuti.txt, http://www.propravo.cz/trestni-zakonik/, www.cudk.cz/Temata/Teorie%20sebeobrany.doc nebo http://is.muni.cz/el/1451/jaro2009/nk000/Ucebni_material_bp000.txt?fakulta=1451;obdobi=4304;kod=nk000.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19830
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse