Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bankovní dohled

Bankovní dohled


Kategorie: Banky

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je shrnutím situace bankovního dohledu v České republice. V práci se objevují pojmy jako pravomoci bankovního dohledu, zákon o ČNB a zákon o bankách, nabývání podílu na bance, pravidla obezřetné podnikání, Bank for International Settlement, Basilejský výbor, kapitálová přiměřenost, krytí úvěrového a tržního rizika, pravidla řízení likvidity, klasifikace pohledávek z hlediska stupně jejich rizikovosti, omezení některých investic, metody bankovního dohledu, dohled na dálku, dohlídky na místě, bankovní regulace a dohled
Obsah:
1. Pravomoci bankovního dohledu
2. Pravidla obezřetného podnikání
3. Metody bankovního dohledu
4. Bankovní regulace a dohled
Úryvek z práce:
"Metody bankovního dohledu
Bankovní dohled při své dohlížecí činnosti používá dvě základní metody - dohled na dálku a dohled na místě.
Dohled na dálku monitoruje činnost bank na základě všech dostupných informací, tj. především výkazů a hlášení pravidelně předkládaných podle jednotné metodiky stanovené ČNB bankami, auditorských zpráv, informací získaných přímo jednorázově od banky, veřejně dostupných databází apod. Na základě dostupných informací je každá banka pravidelně analyzována, hodnocena podle jednotných kritérií a na základě výsledků těchto analýz je navrhován další způsob monitoringu banky, dohlídky na místě, opatření k nápravě apod. Údaje získané při dohledu na dálku jsou zároveň využívány k souhrnným analýzám bankovního sektoru.
Kontrolní činnost probíhající přímo v bankách - tzv. dohlídky na místě - se postupně stávají rozhodujícím nástrojem bankovního dohledu. To vyplývá zejména z vyššího důrazu, který je kladen na posouzení systémů řízení jednotlivých rizik v bance. Poznání rizikového profilu každé banky umožňuje následně zvolit optimální formy dohledu tak, aby bylo možné v maximální míře zajistit kvalitní a efektivní monitoring každé banky a tak efektivně využít dostupné kapacitní a časové možnosti bankovního dohledu..."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43e8ac6c0673a.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Bankovni_dohled.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse