Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Barokní literatura v Evropě obecně

Barokní literatura v Evropě obecně


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, Praha 10 - Strašnice

Charakteristika: Přehledně strukturované a graficky zpracované zápisky z hodin českého jazyka jsou určené k přípravě na maturitní zkoušky a písemné práce. Dokument se týká baroka v Evropě. Zahrnuje informace o charakteristických znacích a historickém pozadí baroka.

Obsah

1
BAROKNÍ LITERATURA - OBECNĚ
1.1
SPOLEČENSKO – HISTORICKÉ POZADÍ
1.2
CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
1.3
ARCHITEKTURA
1.3.1
Lorenzo Bernini
1.3.2
Francesco Borromini
1.3.3
Johan Bernard Fisher z Eilachu
1.3.4
Lukas Hildebrandt
1.3.5
Christopher Wren
1.4
MALÍŘSTVÍ:
1.4.1
Caravaggio
1.4.2
Petr Paulus Rubens
1.4.3
Diego Velazquez
1.4.4
Rebrandt van Rijin
1.4.5
Vermeer van Delft
1.5
HUDEBNÍ SKLADATELÉ

Úryvek

"Společensko – historické pozadí
 šíření reformačních myšlenek
o přináší změny ve věcech víry a válečné konflikty
 v 16. století docházelo v Evropě k náboženským reformám
o vznesly rozkol do jednoty křesťanského světa
o způsobily odkol některých zemí od duchovní závislosti na katolické církvi
 tzv. tridentský koncil
o katolická církev dala najevo, že nebude tolerovat jiné náboženství
o snaha o upevnění pozice
 znovuzavedení inkvizice
o byl založen jezuitský řád
 ve Španělsku roku 1540
 Ignác z Loyoly
o obnovovali se poutě, poutní místa a další kulturní místa
 podporovala se kultura
 výstavba sakrálních (= církevních) staveb
 chrámů (neříká se kostel)
 z Říma byly rozváženy ostatky mučedníků do celého světa
 tzv. třicetiletá válka
o rozpory mezi katolíky a protestanty uvnitř římsko-německé říše
o válka byla ukončena v roce 1648 (vestfálský mír)
3
 v polovině 19. století zrod absolutistických monarchií
o např. neomezené vláda Ludvíka XVI.
 francouzský král
 Anglie a Nizozemí
o obchodní a námořnická zdatnost
o stanuly v čele hospodářského vývoje
Charakteristické znaky
 jsou dány dvěma základními předpoklady
o projevy a priority katolické církve
 baroko mělo ohromovat – působit na smyslovou stránku vnímání
o převládá složka citová nad racionální
o odklon od racionálního a kritického myšlení k vlastnímu nitru (k vlastní duši)
 baroko se vyznačuje aktualizací typických středověkých žánrů
o např. legenda, duchovní píseň, epos, traktát nebo reflexivní lyrika
o využívá obraznosti a alegorie symbolů
 předchozí etapa: renesance a humanismus
o baroko je v jistém slova smyslu „popření renesance“
 znaky baroka:
o expresivita (výraz ve tváři)
o dynamičnost a dramatičnost
 zachycení děje ve vypjatém okamžiku
 popisování utrpení a hrůz
o kontrast
 hry světla, iluze, vnitřní napětí, smyslová robustbost
o protiklad ducha a hmoty
o naturalistická konkrétnost
 scény do podrobností
o zdobnost
 někdy až „přeplácané“ stavby
 „barokní kudrlinka“
 znaky barokní literatury:
o velká úloha jazyka
 bohaté metafory (přirovnávání) a vyjadřování v symbolech
 opisné vyjádření společnosti
o zvýšení citlivosti u básní (senzualita)
o napětí a dramatičnost
o antiteze (= protiklad) a hyperbola (= nadsázka)
 panské baroko
o častá inspirace v antice
o spjatost s aristokratickými kruhy
o přebujelé vyjadřování a arktické zacházení s jazykem se staly prioritní záležitostí
o později se vývoj baroka od takovýchto tendencí distancoval"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5389da79f290a.zip (258 kB)
Nezabalený formát:
Baroko_v_Evrope.pdf (265 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Déšť 994x
2. Muž tisíce jmen 525x
3. Anglické slohové práce 397x
4. Krutá realita 317x
5. Český romantismus 144x
6. Národní obrození 132x
7. Slohové útvary - obecně 114x
8. Teplo a teplota 107x
9. Baroko v Čechách 102x
10. Starověká literatura 99x