Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Barokní literatura v Evropě obecně

Barokní literatura v Evropě obecně


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2, Praha 10 - Strašnice

Charakteristika: Přehledně strukturované a graficky zpracované zápisky z hodin českého jazyka jsou určené k přípravě na maturitní zkoušky a písemné práce. Dokument se týká baroka v Evropě. Zahrnuje informace o charakteristických znacích a historickém pozadí baroka.

Obsah

1
BAROKNÍ LITERATURA - OBECNĚ
1.1
SPOLEČENSKO – HISTORICKÉ POZADÍ
1.2
CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
1.3
ARCHITEKTURA
1.3.1
Lorenzo Bernini
1.3.2
Francesco Borromini
1.3.3
Johan Bernard Fisher z Eilachu
1.3.4
Lukas Hildebrandt
1.3.5
Christopher Wren
1.4
MALÍŘSTVÍ:
1.4.1
Caravaggio
1.4.2
Petr Paulus Rubens
1.4.3
Diego Velazquez
1.4.4
Rebrandt van Rijin
1.4.5
Vermeer van Delft
1.5
HUDEBNÍ SKLADATELÉ

Úryvek

"Společensko – historické pozadí
 šíření reformačních myšlenek
o přináší změny ve věcech víry a válečné konflikty
 v 16. století docházelo v Evropě k náboženským reformám
o vznesly rozkol do jednoty křesťanského světa
o způsobily odkol některých zemí od duchovní závislosti na katolické církvi
 tzv. tridentský koncil
o katolická církev dala najevo, že nebude tolerovat jiné náboženství
o snaha o upevnění pozice
 znovuzavedení inkvizice
o byl založen jezuitský řád
 ve Španělsku roku 1540
 Ignác z Loyoly
o obnovovali se poutě, poutní místa a další kulturní místa
 podporovala se kultura
 výstavba sakrálních (= církevních) staveb
 chrámů (neříká se kostel)
 z Říma byly rozváženy ostatky mučedníků do celého světa
 tzv. třicetiletá válka
o rozpory mezi katolíky a protestanty uvnitř římsko-německé říše
o válka byla ukončena v roce 1648 (vestfálský mír)
3
 v polovině 19. století zrod absolutistických monarchií
o např. neomezené vláda Ludvíka XVI.
 francouzský král
 Anglie a Nizozemí
o obchodní a námořnická zdatnost
o stanuly v čele hospodářského vývoje
Charakteristické znaky
 jsou dány dvěma základními předpoklady
o projevy a priority katolické církve
 baroko mělo ohromovat – působit na smyslovou stránku vnímání
o převládá složka citová nad racionální
o odklon od racionálního a kritického myšlení k vlastnímu nitru (k vlastní duši)
 baroko se vyznačuje aktualizací typických středověkých žánrů
o např. legenda, duchovní píseň, epos, traktát nebo reflexivní lyrika
o využívá obraznosti a alegorie symbolů
 předchozí etapa: renesance a humanismus
o baroko je v jistém slova smyslu „popření renesance“
 znaky baroka:
o expresivita (výraz ve tváři)
o dynamičnost a dramatičnost
 zachycení děje ve vypjatém okamžiku
 popisování utrpení a hrůz
o kontrast
 hry světla, iluze, vnitřní napětí, smyslová robustbost
o protiklad ducha a hmoty
o naturalistická konkrétnost
 scény do podrobností
o zdobnost
 někdy až „přeplácané“ stavby
 „barokní kudrlinka“
 znaky barokní literatury:
o velká úloha jazyka
 bohaté metafory (přirovnávání) a vyjadřování v symbolech
 opisné vyjádření společnosti
o zvýšení citlivosti u básní (senzualita)
o napětí a dramatičnost
o antiteze (= protiklad) a hyperbola (= nadsázka)
 panské baroko
o častá inspirace v antice
o spjatost s aristokratickými kruhy
o přebujelé vyjadřování a arktické zacházení s jazykem se staly prioritní záležitostí
o později se vývoj baroka od takovýchto tendencí distancoval"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5389da79f290a.zip (258 kB)
Nezabalený formát:
Baroko_v_Evrope.pdf (265 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse