Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Benzo(a)pyren jako látka ze skupiny PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky)

Benzo(a)pyren jako látka ze skupiny PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky)


Kategorie: Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Práce pojednává o perzistentních organických polutantech, blíže o benzo(a)pyrenu. Zahrnuje úvod, stručnou charakteristiku látek, výčet některých PAU, použití, emisní limity (voda, odvzduší, půda) příklad havárie se vznikem PAU, přibližnou korelaci jeho obsahu v ovzduší vzhledem k polétavému prachu (doprava, průmysl).

Obsah

1.
POPs (Persistent Organic Pollutants)
2.
Výčet nejznámějších 16 PAU podle U.S.EPA
3.
Benzo(a)pyren, C20H12
4.
Ohlašovací práh pro emise a přenosy
5.
R-věty o specifické rizikovosti chemických látek podle dokumentu Annex III EU
6.
S-věty o bezpečném nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.
7.
Použití
8.
Ovzduší
9.
Voda
10.
Půda
11.
Havárie
12.
Obrazová příloha

Úryvek

"Použití:
Polycyklické aromatické uhlovodíky se nevyrábějí cíleně, snad jen s výjimkami spojenými s laboratorními výzkumy (např. příprava standardů pro analýzu). Mezi výjimky patři naftalen a antracen, které konvenční využití mají a vyrábějí se. Ostatní jsou obsaženy v celé řadě produktů dnešního průmyslu jako je: motorová nafta, výrobky z černouhelného dehtu, asfalt a materiály používané při pokrývání střech a při stavbě silnic.

Ovzduší

Pro PAUs platí obecný emisní limit 0,2 mg/m3 pro celkovou hmotnostní koncentraci těchto látek. Podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb. je stanoven limit pro PAUs vyjádřených jako benzo(a)pyren ve výši 1 ng/m3. Budou-li při spalování unikat spaliny o koncentraci PAU 0,1 mg/m3, ohlašovácí práh bude 500 000 000 m3.

Voda

Emisní limity stanovuje příloha č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Pro průmyslové vody je stanoven na 0,01 mg/l. Přípustný imisní standard pro povrchové vody dle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. je 0,2 ug/l. Je vyjádřen jako součet koncentrací šesti sloučenin: fluoranthen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, benzo[g,h,i]perylen a ideno[1,2,3-c,d]pyren. Zde by ohlašovací práh z provozu, z něhož by unikala voda kontaminovaná koncentrací 0,1 mg/l byl 50 000 m3 vody.

Půda

Limity pro obsah PAU podle Metodického pokynu MŽP (Věstník MŽP 3/1996)
jsou pro celkové PAU (pro sumu fenantrenu, fluorantenu, pyrenu, benz(a)antracenu, chrysenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(a)pyrenu, indeno(123cd)pyrenu a benzo(ghi)perylen) stanoveny na:

1 mg/kg sušiny v zóně A,
190 mg/kg v zóně B,
280 mg/kg v zóně C obytné,
380 mg/kg v zóně C rekreační a
640 mg/kg v zóně C průmyslové.

Havárie
Za havárii při níž dochází k uvolňování velkého množství polutantů, mezi které patří i PAU lze považovat požár pneumatik. V Uherském Hradišti se ve skladu firmy zaobírající se recyklací pneumatik vznítilo 10 000 tun tohoto materiálu tvořeného především butadienovým a butadien-styrenovým kaučukem, syntetickým textilním vláknem, sírou(16-25%), thylakoidy, oxidy olovnatym, hořečnatým a vápenatým a sazemi (které se používají jako plnidlo pneumatik, až 50%). Teplota vznícení pneumatiky je asi 400°C která na ni musí působit desítky sekund až minuty. "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 3,5 strany. Práce obsahuje schéma, mapu a fotku.
Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko geologická fakulta, Environmentální inženýrství.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4bd9abc1464ec.zip (672 kB)
Nezabalený formát:
Benzo_a_pyren.doc (717 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse